Lomudal Nasal

næsespray, opløsning 5,2 mg/dosis

Sanofi

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomudal Nasal 5,2 mg/dosis, næsespray, opløsning

Natriumcromoglicat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Lomudal Nasal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal Nasal
 3. Sådan skal du bruge Lomudal Nasal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomudal Nasal hæmmer frigivelsen af en række stoffer, der medvirker til fremkaldelse af betændelse og allergiske reaktioner.
Lomudal Nasal anvendes til forebyggelse af sæsonbetinget allergisk snue med løbende næse og tilstoppethed. Lomudal Nasal anvendes ligeledes til behandling af løbende næse, der ikke er sæsonbetinget – men skyldes allergi (overfølsomhed).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal Nasal

Brug ikke Lomudal Nasal:

 • hvis du er allergisk over for natriumcromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Lomudal Nasal må ikke anvendes til børn under 7 år, da der mangler dokumentation for sikkerhed, effekt og dosering hos børn i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Lomudal Nasal

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet:
Du kan anvende Lomudal Nasal, hvis du er gravid, men kun hvis lægen mener, at det er strengt nødvendigt.
 

Amning:
Du kan anvende Lomudal Nasal, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal Nasal påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre i bil og betjene maskiner. 

Lomudal Nasal indeholder benzalkoniumchlorid

Lomudal Nasal indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan medføre åndedrætsbesvær. 

3. Sådan skal du bruge Lomudal Nasal

Brug altid Lomudal Nasal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn over 7 år: 

Et pust i hvert næsebor 2-4 gange daglig. 

Lomudal Nasal må ikke anvendes til børn under 7 år.
 

Husk at pudse næse, før du anvender medicinen.
For korrekt anvendelse af Lomudal Nasal, se nedenstående tegninger og tekst.
 

Den bedste effekt opnås, hvis behandlingen påbegyndes umiddelbart før, du udsættes for allergenet. 

Brugervejledning

  

Lomudal® Nasal Sanofi-aventis Denmark A/S, næsespray, opløsning 5,2 mg/dosis 

  

1. Klargøring af flasken 

 • Fjern beskyttelseshætten.

  

Lomudal® Nasal Sanofi-aventis Denmark A/S, næsespray, opløsning 5,2 mg/dosis 

  

2. Hvis du anvender flasken for første gang, eller det er længe siden, du har anvendt den sidst, 

 • Hold flasken lodret.
 • Peg sprayen væk fra dig selv.
 • Fyld pumpen med væske ved at presse flasken opad.
 • Gør dette, indtil der sprayes en fin tåge.
 • Sprayen er nu klar til brug.

  

Lomudal® Nasal Sanofi-aventis Denmark A/S, næsespray, opløsning 5,2 mg/dosis 

  

3. Brug af sprayen 

 • Luk det ene næsebor med din finger.
 • Hold flasken lodret, og anbring forstøveren så langt inde i det andet næsebor, som du kan, uden at det bliver ubehageligt.
 • Ånd langsomt ind gennem næsen med munden lukket.
 • Tryk ned på forstøveren, mens du ånder ind gennem næsen med munden lukket for at tage en dosis.
 • Ånd derefter ud gennem munden.

  

4. Gentag trin 3, for at spraye i det andet næsebor.
 

Lomudal® Nasal Sanofi-aventis Denmark A/S, næsespray, opløsning 5,2 mg/dosis 

  

5. Efter brug af sprayen 

 • Tør spidsen af efter brug og sæt beskyttelseshætten på plads.

Hvis du har brugt for meget Lomudal Nasal

Der er ikke set tilfælde af overdosering efter anvendelse af Lomudal Nasal.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lomudal Nasal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Lomudal Nasal

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 100) 

 • Irritation af næseslimhinden
 • Forbigående let irritation af næseslimhinden kan optræde i starten af behandlingen.

Sjælden bivirkning (påvirker 1 til 10 ud af 10.000) 

 • Krampelignende sammentrækninger af luftvejene (bronkospasmer).

Meget sjælden bivirkning (påvirker mindre end 1 ud af 10.000) 

 • Overfølsomhedsreaktioner.

Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Næseblod.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lomudal Nasal utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Lomudal Nasal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lomudal Nasal indeholder:

 • Aktivt stof: Natriumcromoglicat
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Lomudal Nasal er en klar, farveløs opløsning. Lomudal Nasal forhandles i beholdere af 15 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S 

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm 

Fremstiller

Aventis Pharma Le Trait
Boulevard Industriel
76580 Le Trait
Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. oktober 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...