Metaoxedrin "SAD"

injektionsvæske 1 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metaoxedrin SAD injektionsvæske, opløsning  

1 mg/ml 

phenylephrinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metaoxedrin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metaoxedrin SAD
 3. Sådan skal du tage Metaoxedrin SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metaoxedrin SAD er et karsammentrækkende middel. 

 

Metaoxedrin SAD anvendes anvendes ved blodtryksfald på grund af hjertesvigt samt andre former for kredsløbssvigt. 

 

En læge eller sygeplejerske vil give dig Metaoxedrin SAD som en indsprøjtning i en blodåre. 

 

Lægen kan give dig Metaoxedrin SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metaoxedrin SAD

Tag ikke Metaoxedrin SAD

 • hvis du erallergisk over for phenylephrinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metaoxedrin SAD (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har for højt stofskifte
 • hvis du har kredsløbsforstyrrelser (Raynauds syndrom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Metaoxedrin SAD: 

 • hvis du har langsom puls
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du smerter i brystet (angina pectoris)
 • hvis du har grøn stær
 • hvis du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du får bedøvelsesmidler, som skal inhaleres
 • hvis du har en hjertesygdom eller dårligt fungerende hjerte og kredsløb
 • hvis du har forhøjet stofskifte

Brug af anden medicin sammen med Metaoxedrin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Medicin mod depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva)
 • Bedøvelsesmidler som skal inhaleres (enfluran og isofluranan)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Metaoxedrin SAD efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du må ikke få Metaoxedrin SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metaoxedrin SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metaoxedrin SAD indeholder natrium og natriummetabisulfit (E223), hvor advarsel er påkrævet

Natrium  

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.
 

Natriummetabisulfit (E223)  

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E223). Kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

3. Sådan skal du tage Metaoxedrin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Metaoxedrin SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Metaoxedrin SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Metaoxedrin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Voksne  

Sædvanlig dosis er 0,5-1 mg (0,5-1 ml). 

 

Børn (over 1 år)  

Sædvanlig dosis, ved hurtig puls, er 10 mikrogram/kg legemsvægt stigende med fordobling af ineffektiv dosis hvert 5. minut til 0,1 mg/kg - dog højst 2 mg. 

Hvis du har brugt for meget Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Metaoxedrin SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Symptomer på overdosering er forhøjet blodtryk. 

Hvis du har glemt at bruge Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Hovedpine. Rastløshed. Angst. Nervøsitet. Svaghed. Svimmelhed. Rysten. Ændret stofskifte heriblandt omsætningen af sukker. Sveddannelse. Spytdannelse. Bleghed, prikken i huden, gåsehud. Smerte eller ubehag i brystet. 

Forstyrrelser i vandladningstrang. Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Hjertebanken. For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Opbevar Metaoxedrin SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Metaoxedrin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Metaoxedrin SAD injektionsvæske, 1 mg/ml indeholder:

 • Aktivt stof: Phenylephrinhydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriummetabisulfit (E223), natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Metaoxedrin SAD er en klar, farveløs væske. 


Metaoxedrin SAD findes i pakningsstørrelser på:  

1 ml ampuller x 10  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...