Neostigmin "SAD"

injektionsvæske 0,5 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Neostigmin SAD 0,5 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

neostigminbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Neostigmin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neostigmin SAD
 3. Sådan skal du tage Neostigmin SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Neostigmin SAD er et lægemiddel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem. 

 

Neostigmin SAD anvendes ved muskelsygdommen myasthenia gravis. Lægemidlet bruges også til at stimulere tømningen af tarm og urinblære, fx efter en operation. 

 

Neostigmin SAD anvendes endvidere til at ophæve virkningen af visse muskelafslappende midler, som anvendes i forbindelse med fuld bedøvelse. 

 

Du vil få Neostigmin SAD som en indsprøjtning af en læge eller sygeplejerske.  

 

Lægen kan give dig Neostigmin SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neostigmin SAD

Tag ikke Neostigmin SAD

 • hvis du er allergisk over for neostigminbromid eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har mekanisk stop i tarmen eller urinvejene (fx nyresten)
 • hvis du har bughindebetændelse
 • hvis du skal have midlet suxamethonium (bedøvelsesmiddel)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Neostigmin SAD: 

 • hvis du har astma
 • hvis du har en hjertesygdom
 • hvis du lider af epilepsi
 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du for nyligt er blevet opereret i tarm eller blære

Brug af anden medicin sammen med Neostigmin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • medicin med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem (atropin)
 • medicin til behandling af forhøjet blodtryk og hjerterytme forstyrrelser (beta-blokkere)
 • binyrebarkhormoner (prednison, prednisolon og hydrocortison)
 • medicin til behandling af allergi (antihistaminer)
 • medicin til muskelafslappelse i forbindelse med fuld narkose (fx suxamethonium og mivacurium)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Gravide må kun anvende Neostigmin SAD efter lægelig vurdering. Følg lægens anvisning. 


Amning
Kvinder, der ammer, må kun anvende Neostigmin SAD efter lægelig vurdering. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Neostigmin SAD kan give bivirkninger som lavt blodtryk, som i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Neostigmin SAD indeholder natrium, hvor advarsel er påkrævet

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Neostigmin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Neostigmin SAD gives som en indsprøjtning. Indsprøjtningen kan gives i en muskel, en blodåre eller under huden. Du vil normalt få Neostigmin SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Doseringen er individuel. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig, og om der muligvis skal anvendes mindre dosis. 

 

Neostigmin SAD kan gives uafhængigt af måltider. 

 

Voksne  

Den sædvanlige dosis er ½-2 ml (0,25-1 mg) 1-4 gange i døgnet. Følg lægens anvisning. 

 

Børn  

Dosis vil afhænge af barnets alder. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Dosis skal nedsættes. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Neostigmin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Neostigmin SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Neostigmin SAD, kan du få følgende symptomer 

 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • overdrevne svedudbrud
 • kraftig spyt-, næse- og tåreflåd
 • ufrivillig fæcesafgang og vandladning
 • rykvise, ufrivillige øjenbevægelser
 • påvirket puls
 • tiltagende muskelsvaghed
 • kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød

Hvis du har glemt at bruge Neostigmin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Neostigmin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis man har muskelsygdommen myasthenia gravis, kan der forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 7-14 dage. 

 

Nogle af bivirkningerne kan mindskes ved hjælp af midlet atropin. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

Alvorlige: Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige: Små pupiller. Øget tåreflåd. Øget spytflåd. Svedtendens. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

Ikke alvorlige: Anfaldsvise mavesmerter/kolik. Diaré. Opkastning. Muskelkramper.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

Alvorlige: Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige: Reaktioner ved stedet for indsprøjtning, fx smerte, rødme og hævelse. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Ikke alvorlige: Kvalme. Udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen , Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Neostigmin SAD utilgængeligt for børn 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Opbevar Neostigmin SAD i original yderpakning. 

 

Brug ikke Neostigmin SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Neostigmin SAD 0,5 mg/ml injektionsvæske indeholder:

 • Aktivt stof: Neostigminbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Saltsyre, koncentreret; natriumchlorid; vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Neostigmin SAD 0,5 mg/ml er en klar, farveløs væske. 

 

Neostigmin SAD findes i pakningsstørrelser på: 5 ml amp. x 10.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...