Terra-Cortril

salve 10 + 30 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terra-Cortril® 10 mg/g / 30 mg/g salve  

hydrocortison/oxytetracyclin 

 

Terra-Cortril® svarer til lægemidlet Hydrocortison med Terramycin®.  

Terra-Cortril® og Terramycin® er registrerede varemærker, der tilhører Pfizer Inc., a corporation of the State of Delaware. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Terra-Cortril til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terra-Cortril
 3. Sådan skal De bruge Terra-Cortril
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terra-Cortril er et kombinationspræparat, som indeholder hydrocortison og oxytetracyclin. Hydrocortison er et svagt binyrebarkhormon, som hæmmer betændelse i huden og dæmper kløe. Oxytetracyclin er et antibiotikum, som hæmmer bakteriernes vækst. 

 

De kan bruge Terra-Cortril salve til eksem og psoriasis, når huden også er betændt med bakterier. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terra-Cortril

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Terra-Cortril

 • hvis De er allergisk over for hydrocortison, oxytetracyclin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis De har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og i pande (rosacea).
 • hvis De får irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • hvis De får bumser eller på områder med bumser.
 • hvis De får sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • hvis De får tuberkulose i huden.
 • hvis De får svamp i huden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De bruger Terra-Cortril. 

 • Hvis De ikke har fået det bedre i løbet af få dage, eller hvis De har fået det værre, skal De kontakte lægen.
 • Brug ikke Terra-Cortril længere end 4-6 uger uden lægens anvisning.
 • Undgå at få salven i øjnene.
 • Brug ikke Terra-Cortril i åbne sår.
 • Brug ikke binyrebarkhormon i ansigt, i hudfolder og andre områder med sart hud. Huden kan blive tynd og skør (hudatrofi).
 • Langvarig brug af binyrebarkhormon i ansigtet kan give grå stær og grøn stær i øjnene.
 • De bør være forsigtig med at bruge Terra-Cortril på store hudområder, eller med at bruge lufttæt forbinding på den behandlede hud (okklusion).
 • Hvis De har brugt Terra-Cortril i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis De oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug hos børn

De må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år efter lægens anvisning.
De bør kun bruge lufttæt forbinding (okklusion) til børn, hvis lægen har anbefalet dette. 

Brug af anden medicin sammen med Terra-Cortril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
De kan bruge Terra-Cortril sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:
De må kun bruge Terra-Cortril efter lægens anvisning. 


Amning:
Erfaringer med Terra-Cortril er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Terra-Cortril påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De bruge Terra-Cortil

Brug altid Terra-Cortril nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 8 år: 

Rens huden grundigt, og påsmør salven i et tyndt lag 2-4 gange dagligt. Hvis der er betændelse kan De smøre salven på steril gaze. 

Brug kun Terra-Cortril på den syge hud. Undgå at smøre salven udenfor. Vask hænder efter påsmøring, med mindre De skal behandle hænderne. 

 

Børn under 8 år: 

De må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år efter lægens anvisning. 

Hvis De har brugt for meget Terra-Cortril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Terra-Cortril end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis De har glemt at bruge Terra-Cortril

Hvis De har glemt at bruge en dosis, skal De bruge denne, så snart De kommer i tanke om det. 

Hvis De holder op med at bruge Terra-Cortril

Afbryd ikke behandlingen for hurtigt, når medicinen begynder at virke. Det er meget vigtigt, at De gennemfører hele behandlingen, indtil fuldstændig helbredelse, da bakterierne ellers kan blive aktive igen, og betændelsen blusse op. 

Kontakt lægen, hvis De ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse). Der kan forekomme bivirkninger i hele kroppen ved langvarig, lufttæt forbinding af store behandlede hudområder, især hos børn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner (svie, kløe, irritation).

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Allergiske hudreaktioner som f.eks. kontakteksem.
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

 

Hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhenværende data): 

 • Brænden, tørhed, udslæt.
 • Sløret syn.
 • Betændelse i hårsække, udbrud af bumser, varmeknopper, irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Huden kan blive laset, tynd og skør (hudatrofi), affarvning af huden, uønsket hårvækst, striber (strækmærker) og udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber, tydelige små blodkar i huden, og små blødninger i huden. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Terra-Cortril utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.
 • Brug ikke Terra-Cortril efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Når tuben er åbnet, kan salven holde sig i 4 uger.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terra-Cortril indeholder:

 • Aktive stoffer: Hydrocortison 10 mg og oxytetracyclin (som oxytetracyclinhydrochlorid) 30 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tynd paraffinolie, hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Terra-Cortril er en fed gul salve. 

 

Terra-Cortril findes i pakningsstørrelsen 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...