Primafenadin

filmovertrukne tabletter 180 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter  

Fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Primafenadin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin
 3. Sådan skal du tage Primafenadin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

 

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Primafenadin:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Primafenadin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Primafenadin 

 • hvis du er ældre.
 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.

Brug af anden medicin sammen med Primafenadin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Primafenadin.
Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Primafenadin, der optages i kroppen og påvirke virkningen af Primafenadin. Hvis du tager Primafenadin sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige. 


Allergitest:
Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Primafenadin 3 dage før testen. 

Brug af Primafenadin sammen med mad og drikke

Primafenadin skal tages sammen med vand inden et måltid. 

Graviditet amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun tage Primafenadin efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Hvis du ammer, skal du forsøge at undgå at tage Primafenadin. Spørg lægen til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Forsøg har vist, at Primafenadin ikke forårsager døsighed, og din evne til at køre bil burde derfor ikke blive påvirket, når du tager Primafenadin. Der kan imidlertid være sjældne undtagelser, så derfor skal du sikre dig, at du er frisk, inden du kører bil eller udfører opgaver, der kræver koncentration. 

3. Sådan skal du tage Primafenadin

Tag altid Primafenadin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til lindring af symptomer på kronisk allergisk hudreaktion (idiopatisk urticaria): 

Den anbefalede dosis er

1 tablet dagligt til voksne og børn fra 12 år. 

 

Børn og unge  

Børn under 12 år bør ikke få Primafenadin.  

 

Slug tabletten med vand inden et måltid. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du synes virkningen af Primafenadin er for kraftig eller for svag. 

Hvis du har taget for mange Primafenadin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Primafenadin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.  

 

Symptomer på en overdosis kan være svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Primafenadin

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Primafenadin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Primafenadin, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk 

reaktion. 

 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine
 • Døsighed
 • Kvalme
 • Svimmelhed

 

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1.000 patienter): 

 • Træthed
 • Søvnighed

 

Andre bivirkninger (med ukendt hyppighed):  

 • Søvnløshed (insomni)
 • Søvnforstyrrelser
 • Mareridt
 • Nervøsitet
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme
 • Diarre
 • Hududslæt og kløe
 • Nældefeber
 • Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg
 • Rødmen
 • Trykken for brystet
 • Vejrtrækningsbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Primafenadin utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Primafenadin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Primafenadin indeholder:

 • Aktivt stof: Fexofenadin. En Primafendin 180 mg tablet indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol 4000, jernoxid, gul (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Primafenadin 180 mg er gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

Primafenadin 180 mg fås i blisterpakninger med 30 og 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

Prespack Jacek Karonski 

ul. Sadowa 38 

60-185 Skórzewo 

Polen. 

 

Primafenadin svarer til Nefoxef 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...