Finasterid "Aurobindo"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finasterid Aurobindo 5 mg filmovertrukne tabletter  

finasterid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Aurobindo
 3. Sådan skal du tage Finasterid Aurobindo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finasterid Aurobindo tilhører den gruppe af medicin der kaldes 5-alfa reductase inhibitorer. De fungerer ved at formindske størrelsen på prostataen (bærehalskirtlen) hos mænd. 

 

Finasterid Aurobindo benyttes i behandlingen og kontrollen af godartet forstørrelse af prostata (benign prostatahyperplasia - BPH). Det medfører formindskelse af den hævede prostata og forbedrer vandladningen (urinflow) samt de symptomer, der forårsages af den forstørrede prostata. Risikoen for akut tilbageholdelse af urinen nedsættes og dermed behovet for en operation. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Finasterid Aurobindo

 • hvis du er allergisk over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid Aurobindo (angivet i punkt 6).
 • hvis du er en kvinde (da denne medicin er til mænd)
 • hvis du er et barn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Finasterid Aurobindo: 

 • hvis du har en stor mængde rest-urin og/eller alvorligt reduceret vandladning (urinflow). Hvis det er tilfældet, bør du overvåges nøje for urinvejsforsnævring.
 • hvis du får foretaget en PSA test (test der anvendes til at opdage prostatakræft), bedes du informere din læge om, at du tager finasterid. Finasterid kan påvirke niveauet på de substanser, der testes efter.
 • hvis din seksualpartner er eller kan være gravid, skal du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, da den kan indeholde små mængder lægemiddel, som kan påvirke den normale udvikling af barnets kønsorganer.

 

Kontakt din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig eller har gjort det. 

 

Humørsvingninger og depression 

Humørforandringer såsom deprimeret humør, depression og selvmordstanker (mindre hyppigt) er blevet rapporteret hos patienter, der er blevet behandlet med Finasterid Aurobindo. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du hurtigst muligt kontakte din læge for yderligere rådgivning. 

Brug af anden medicin sammen med Finasterid Aurobindo

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Finasterid Aurobindo påvirker normalt ikke anden medicin. 

Brug af Finasterid sammen med mad og drikke og alkohol

Finasterid Aurobindo kan indtages med eller uden mad. 

Graviditet og amning og fertilitet‌

Finasterid Aurobindo må ikke tages af kvinder.
Kvinder, der er gravide eller kan blive gravide, bør ikke håndtere knækkede eller knuste Finasterid Aurobindo tabletter. Hvis finasterid bliver optaget gennem huden eller indtages gennem munden af en kvinde, der er gravid med et mandligt foster, kan barnet blive født med deformerede kønsorganer.
Tabletterne er filmovertrukne, hvilket forhindrer direkte kontakt med finasterid, under forudsætning af at tabletterne ikke knækkes eller knuses.
Når en patients seksualpartner er, eller muligvis bliver gravid, bør patienten enten undgå at udsætte sin partner for sæd (f.eks. ved brug af kondom) eller stoppe behandlingen med finasterid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Så vidt det vides har Finasterid Aurobindo ikke nogen indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Finasterid Aurobindo indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Finaserid Aurobindo indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Finasterid Aurobindo

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne: 

Den anbefalede dosis er 1 tablet dagligt (svarende til 5 mg finasterid). 

 

De filmovertrukne tabletter kan enten tages på tom mave eller i forbindelse med et måltid. De bør synkes hele og bør ikke deles eller knuses. 

 

Selvom der kan ses tidlig forbedring, kan det være nødvendigt med behandling i mindst 6 måneder for at kunne vurdere, om der er opnået tilfredsstillende virkning af behandlingen. 

 

Lægen vil fortælle dig, hvor lang tid du bør forsætte med at tage Finasterid Aurobindo. Afbryd ikke behandlingen før tid, fordi symptomerne kan komme tilbage. 

 

Patienter med nedsat leverfunktion 

Der er ingen erfaringer med brugen af Finasterid Aurobindo hos patienter med nedsat leverfunktion. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion  

Dosisjustering er ikke nødvendigt (se ”Voksne”). Brugen af Finasterid Aurobindo hos dialysepatienter er ikke undersøgt. 

 

Ældre patienter  

Dosisjustering er ikke nødvendigt (se ”Voksne”). 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Finasterid Aurobindo er for stærk eller for svag. 

Hvis du har taget for meget Finasterid Aurobindo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af ”Finasterid Aurobindo”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Finasterid Aurobindo

Hvis du har glemt at tage en dosis Finasterid Aurobindo, kan du tage den så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til næste dosis, da bør du blot fortsætte med medicinen som sædvanlig. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende bivirkninger kan forekomme med denne medicin: 

 

Almindeligt (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Du kan være ude af stand til at få erektion (impotens)
 • Du kan have mindre lyst til sex
 • Du kan have problemer med din udløsning, for eksempel en nedsat mængde sæd ved samleje. Det forekommer ikke som om denne nedsatte mængde sæd påvirker normal seksualfunktion.

De ovennævnte bivirkninger kan forsvinde efter du fortsætter med at tage Finasterid Aurobindo i et stykke tid. Hvis dette ikke er tilfældet, forsvinder de normalt efter du stopper med at tage Finasterid Aurobindo. 


Ikke almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer)
 

 • Hævede bryster eller ømme bryster
 • Udslæt
 • Udløsningsproblemer

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hjertebanken (du kan mærke dit hjerteslag)
 • Ændringer af din måde, din lever virker på, hvilket kan påvises ved en blodprøve
 • Smerter i dine testikler
 • Overfølsomhedsreaktioner
  Hvis du har en overfølsomhedsreaktion, skal du holde op med at tage det, og straks kontakte lægen.
  Tegnene kan omfatte:
  • Hududslæt, kløe eller hævede områder på huden (nældefeber)
  • Hævelse af dine læber, tunge, hals og ansigtet.
 • Depression, nedsat sexlyst som fortsætter efter behandlingsstop
 • Rejsningsproblemer som fortsætter efter behandlingsstop
 • Mandlig infertilitet og/eller dårlig sædkvalitet. Infertilitet har været rapporteret hos mænd som tog finasterid i lang tid og, som havde andre risikofaktorer der kan påvirke fertiliteten. Normalisering eller forbedring af sædkvalitet er blevet rapporteret efter ophør med finasterid
 • Angst

 

Du skal straks kontakte lægen, hvis du oplever ændringer i brystvævet, såsom knuder, smerter, forstørrelse eller udsivning fra brystvorterne, da disse kan være tegn på en alvorlig tilstand, såsom brystkræft. 

 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Det vil være behjælpeligt hvis du noterer hvad der skete, hvornår det startede og hvor lang tid det varede. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis der er synlige tegn på nedbrydning af produktet. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finasterid Aurobindo indeholder:

 • Aktivt stof: finasterid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg finasterid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystalinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (Type A), pregelatineret majsstivelse, docusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titandioxid, talcum, (E553b), indigocarmine aluminium lake (E132), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningstørrelse

Filmovertrukken tablet. 

 

Blå, cirkelformet, bikonvex, facet kantet filmovertrukken tablet mærket med et ”E” på den ene side, og ´61´på den anden side. 

 

Finasterid Aurobindo er tilgængelig i PVC/PE/PVdC-aluminiums folie blister pakker og hvide uigennemsigtige HDPE-beholdere lukket med polypropylen lukning. 

 

Blisterpakninger:10, 14, 15, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 100 eller 120 filmovertrukne tabletter. 

HDPE-beholder: 30, 50, 60, 90, 98, 100 og 500 filmovertrukne tabletter  

 

Ikke alle pakkestørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma Limited 

Ares, Odyssey Business Park  

West End Road 

South Ruislip HA4 6QD  

Storbritannien 

Tlf: + 44 20 8845 8811 

Fax: + 44 20 8845 8795 

Fremstiller

Milpharm Limited 

Ares, Odyssey Business Park  

West End Road 

South Ruislip HA4 6QD  

Storbritannien 

 

eller 

 

APL Swift Services (Malta) Limited 

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, 

Birzebbugia, BBG 3000. 

Malta 

 

eller 

 

Adamed Sp. z o.o. 

Pieńków 149 

05-152 Czosnów  

Polen 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

Orion Pharma A/S 

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemslande under følgende navne:

Cypern Finasterid Aurobindo 5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία  

Tyskland Finasterid Aurobindo 5 mg Filmtabletten  

Danmark Finasterid ”Aurobindo” 

Spanien FINASTERIDA AUROBINDO 5 mg comprimido recubierto con película EFG  

Frankrig FINASTERIDE ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé 

Irland Fintrid 5 mg film-coated tablets 

Holland Finasteride Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten 

Polen ADASTER 

Portugal Finasterida Aurobindo 

Sverige Finasterid Aurobindo 5 mg filmdragerade tabletter  

Storbritannien Finasteride 5 mg film-coated tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...