Diproderm®

kutanopløsning 0,5 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05%) kutanopløsning  

Betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm kutanopløsning
 3. Sådan skal du bruge Diproderm kutanopløsning
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon. 

Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis. 

Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diproderm:

 • Hvis du er allergisk over for betamethasondipropionat, andre kortikosteroider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Hvis du har bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Hvis det er hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diproderm. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm kutanopløsning

Vær opmærksom på følgende:  

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du bør ikke bruge binyrebarkhormoner længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben. Dette kan give risiko for udvikling af andre hudlidelser bl.a. psoriasis med pusfyldte knopper.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du bør ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er
  kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen. Du bør ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Spidsen af flasken føres så tæt som muligt til det angrebne område, og præparatet påføres ved let tryk på flasken. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Dryp nogle få dråber Diproderm kutanopløsning på det berørte område, og massér forsigtigt kutanopløsningen godt ind i huden. Brug Diproderm kutanopløsning 2 gange daglig (morgen og aften). Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer. 

 

Børn: Du må kun bruge Diproderm kutanopløsning til børn under 12 år efter aftale med lægen. Du bør i så fald kun smøre Diproderm kutanopløsning på små hudområder og behandlingen må højst vare 1 uge. 

 

Vask hænder efter påsmøring, med mindre det er hænderne der behandles. 

Hvis du har brugt for meget Diproderm kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diprodem, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet

Hvis du har glemt at bruge Diproderm kutanopløsning

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diproderm

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding. 

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm kutanopløsning

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

 

Hyppighed er ikke kendt: 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm kutanopløsning

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Uønsket hårvækst.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser (steroid-akne).
 • Udslæt med små væskefyldte blærer.
 • Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Små punktformede eller større blødninger i huden.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Overfølsomhed.
 • Brune pletter på huden (øget pigment).

 

Hyppighed er ikke kendt: 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (steroid-rosacea).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige
bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm kutanopløsning utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Diproderm kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm kutanopløsning indeholder:

 • Aktivt stof: betamethason 0,5 mg/g (som betamethasondipropionat).
 • Øvrige indholdsstoffer: isopropanol, renset vand, carbomer, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Diproderm kutanopløsning er en klar, farveløs, tyktflydende væske. 

 

Pakningsstørrelser: 

Plastflaske á 60 og 120 (2x60) ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...