Kloramfenikol "Orifarm"

øjensalve 10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kloramfenikol Orifarm 10 mg/g (1 %) øjensalve  

Chloramphenicol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Orifarm.
 3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol Orifarm øjensalve er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse. 

 

Øjensalven kan anvendes til både børn og voksne. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Orifarm

Brug ikke Kloramfenikol Orifarm

 • hvis du er allergisk over for Chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kloramfenikol Orifarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kloramfenikol Orifarm 

 • hvis du har en knoglemarvssygdom
 • hvis nogle i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på:

 • at du ikke må bruge Kloramfenikol Orifarm sammen med kontaktlinser
 • at du ikke må bruge Kloramfenikol Orifarm længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke).

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Kloramfenikol Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Kloramfenikol Orifarm

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Lokale bakterier (penicilliner, cefalosporiner, gentamicin, tetracykliner, polymyxin B).
  • Knoglemarvesygdom (midler med potentiel konglemarvssupressiv virkning).

Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol Orifarm, før du bruger den næste medicin. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Du kan bruge Kloramfenikol Orifarm under graviditet. 

 

Amning: 

Du kan bruge Kloramfenikol Orifarm, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Orifarm

Brug altid Kloramfenikol Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Øjensalven anvendes 3-6 gange dagligt. Behandlingsvarighed: maks. 10-14 dage. 

 

Brug til børn:  

Dosering som hos voksne. Dog kan dosisjustering blive nødvendig hos nyfødte med nedsat stofskifte for at nedsætte risikoen for bivirkninger. 

Brugsanvisning

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk ½ cm salve ud i lommen mellem øje og øjenlåg. Luk øjet og fordel salven ved at massere let på øjenlåget. 

 

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen. 

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Kloramfenikol Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

 

Hvis du har brugt for meget øjensalve, kan du skylle øjet med vand eller saltvand. 

 

Ved længerevarende brug af Kloramfenikol Orifarm er der observeret optisk neurit (synsnervebetændelse). 

Symptomer: 

 • akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven (opticusneurit). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, nedsat vækst af knoglemarven (knoglemarvsaplasi).
 • Uforklarlig blødning, blå mærker, purpura, anæmi, vedvarende feber eller ondt i halsen (bloddyskrasi).
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplatisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader) (pancytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Brændende, sviende fornemmelse ved applikation.
 • Irritation.
 • Rødme i det hvide område af øjet (konjunktival hyperæmi).
 • Ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles) (superinfektion).
 • Allergiske reaktioner.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd (konjunktivit).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioneurotisk ødem/urticaria). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Betændelse i huden med afgrænsede røde blærer (vesikuløs og maculopapuløs dermatit).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Kloramfenikol Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Kloramfenikol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Før anbrud: Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
 • Efter anbrud: Må ikke opbevares over 25 °C. Holdbar 1 måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol Orifarm indeholder:

Aktivt stof: 

Chloramphenicol 10 mg/g (1 %). 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffinolie og gul, blød paraffin. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Gullig, uklar, tyktflydende salve i tube. 

 

Kloramfenikol Orifarm fås i: 

Kloramfenikol Orifarm 10 mg/g (1 %) i pakninger med 5 ml øjensalve. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Kloramfenikol Orifarm også som Kloramfenikol "DAK". 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...