Hibitane®

vaginalcreme 1 %

Bioglan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hibitane 1 % vaginalcreme  

Chlorhexidingluconat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hibitane
 3. Sådan skal du bruge Hibitane
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Hibitane er desinficerende. 

 • Hibitane forhindrer vækst af bakterier og svampe. 

 • Lægen kan bruge Hibitane til at forebygge infektioner i forbindelse med underlivsundersøgelser. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hibitane

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Brug ikke Hibitane:

 • hvis du er allergisk over for chlorhexidingluconat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hibitane (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hibitane må ikke komme i øjne eller ører.
 • Du må ikke bruge Hibitane sammen med sæbe, da det nedsætter virkningen af Hibitane vaginalcreme.
 • Du må ikke bruge Hibitane i nærheden af betændte sår (sår med pus) eller blod.

Brug af anden medicin sammen med Hibitane

Fortæl altid apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du må ikke bruge Hibitane sammen med følgende stoffer, da disse kan nedsætte virkningen af Hibitane: 

 • Medicin mod svamp (nystatin)
 • Sæbe eller lignende
 • Pus fra betændte sår
 • Anden creme, gel eller lotion

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Hibitane.
 

Graviditet
Du kan bruge Hibitane under graviditet.
 

Amning
Du kan amme, selv om du bruger Hibitane. Hvis du bruger Hibitane på brystvorterne, bør du skylle det af med vand inden amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hibitane påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hibitane vaginalcreme indeholder cetostearylalkohol, hvor advarsel er påkrævet

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Hibitane

Brug altid Hibitane nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Voksne: 

Din dosering er individuel. 

Du kan smøre Hibitane på huden omkring de kvindelige kønsorganer. Hibitane kan også smøres på handsker og instrumenter. Brug Hibitane ufortyndet. 

 

Brug till børn og unge 

Du bør ikke bruge Hibitane vaginalcreme til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Hibitane

Det er usandsynligt, at du bruger for meget Hibitane. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved et uheld er kommet til at spise Hibitane. 

Hvis du har glemt at bruge Hibitane

Smør Hibitane på, når du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludselig, voldsom overfølsomhedsreaktion med høj puls, lavt blodtryk, besværet åndedræt, eventuelt kramper og besvimelse (anafylaktisk shock). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Irriteret hud, kontakteksem.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kløende udslæt (nældefeber)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der framgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hibitane utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Hibitane efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hibitane 1 % vaginalcreme indeholder:

 • Aktivt stof: chlorhexidingluconat
 • Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol; cetostearyl alkohol/ethyleneoxidkondensat; isopropylalkohol; linalylacetat; paraffinolie; hvid, blød paraffin; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

250 ml (plastflaske). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...