Orencia®

injektionsvæske, opl. i pen 125 mg

BMS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

ORENCIA 125 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen
abatacept 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ORENCIA
 3. Sådan skal du bruge ORENCIA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

ORENCIA indeholder det aktive stof abatacept, et protein, der dannes i cellekulturer. ORENCIA mindsker immunsystemets angreb på det normale væv ved at påvirke de immunceller (T-lymfocytter), som bidrager til udviklingen af leddegigt. ORENCIA ændrer selektivt aktiveringen af de T-celler, der er involveret, når immunsystemet reagerer på betændelsesreaktioner.  

 

ORENCIA anvendes til behandling af leddegigt (reumatoid artritis - RA) og psoriasisartritis (psoriasisgigt) hos voksne. 

 

Leddegigt 

Leddegigt er en langvarig progressiv (tiltagende) sygdom, der ubehandlet kan have alvorlige konsekvenser, såsom nedbrydning af led, øget funktionsnedsættelse og besværliggørelse af daglige aktiviteter. Hos patienter med leddegigt angriber kroppens eget immunsystem normalt væv i kroppen, hvilket medfører smerter og hævede led. Dette kan forårsage ledskader. RA påvirker mennesker forskelligt. Hos de fleste vil der gradvist over en årrække udvikles ledsymptomer. Hos nogle kan RA dog udvikle sig hurtigt, og atter andre kan have RA i en begrænset periode, hvorefter de oplever en periode med bedring. RA er sædvanligvis en kronisk (permanent) progressiv sygdom. Det betyder, at selvom du er i behandling, og hvad enten du har symptomer eller ej, så kan leddegigten fortsætte med at beskadige dine led. Ved at finde en behandlingsplan, der passer til dig, kan man hæmme sygdomsudviklingen og derved på lang sigt mindske ledskader såvel som smerter og træthed. Det kan medvirke til at bedre din generelle livskvalitet. 

 

ORENCIA anvendes til at behandle moderat til svær leddegigt, når du ikke reagerer godt nok på behandling med anden sygdomsmodificerende medicin eller med en gruppe lægemidler, der kaldes ”tumornekrosefaktor (TNF)-hæmmere”. Det bruges i kombination med et lægemiddel, der kaldes methotrexat.
ORENCIA kan også anvendes sammen med methotrexat til at behandle meget aktiv og fremadskridende leddegigt hos patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat. 

 

ORENCIA anvendes til: 

 • at forsinke skaden på dine led
 • at forbedre din fysiske funktionsevne

 

Psoriasisgigt 

Psoriasisgigt er en inflammatorisk sygdom i leddene, som oftest ledsages af psoriasis, en inflammatorisk sygdom i huden. Hvis du har aktiv psoriasisgigt vil du først blive behandlet med andre lægemidler. Hvis du ikke responderer tilstrækkeligt på disse lægemidler, kan du få ordineret ORENCIA for: 

 • At reducere tegn og symptomer på din sygdom.
 • At nedsætte skaderne på dine knogler og led.
 • At forbedre din fysiske funktion og din evne til at udføre almindelige daglige aktiviteter.

ORENCIA anvendes til at behandle psoriasisgigt alene eller i kombination med methotrexat.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ORENCIA

Brug ikke ORENCIA

 • hvis du er allergisk over for abatacept eller et af de øvrige indholdsstoffer i ORENCIA (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig eller ukontrolleret infektion, må du ikke starte behandling med ORENCIA. Hvis du har en infektion, er der risiko for at få alvorlige bivirkninger af ORENCIA.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger ORENCIA: 

 • hvis du oplever overfølsomhedsreaktioner, såsom trykken for brystet, hvæsen, svær svimmelhed eller ørhed, hævelse eller udslæt, skal du straks underrette lægen.
 • ved enhver form for infektion, også længerevarende eller lokal infektion, hvis du ofte får infektioner eller hvis du har symptomer på infektion (for eksempel feber, utilpashed, tandproblemer) er det vigtigt, at du kontakter din læge. ORENCIA kan nedsætte kroppens evne til at bekæmpe infektion, og behandlingen kan øge risikoen for, at du får infektioner, eller forværre infektioner, du allerede har.
 • hvis du har haft tuberkulose (TB), eller har symptomer på tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, mathed, let feber), skal du kontakte lægen. Inden du begynder at anvende ORENCIA, vil lægen undersøge dig for tuberkulose eller lave en hudtest.
 • hvis du har viral leverbetændelse, skal du fortælle det til lægen. Lægen vil muligvis undersøge dig for leverbetændelse, inden du behandles med ORENCIA.
 • hvis du har kræft, vil din læge beslutte, hvorvidt du kan fortsætte med ORENCIA.
 • hvis du for nylig er vaccineret, eller du planlægger vaccination, skal du fortælle det til lægen.
  Nogle vacciner må ikke gives, mens du er i behandling med ORENCIA. Rådfør dig med lægen, inden du bliver vaccineret. Nogle vaccinationer kan forårsage infektioner, der skyldes vaccinen. Hvis du har fået ORENCIA, imens du var gravid, har din baby en større risiko for at få sådan en infektion i op til ca. 14 uger efter, du fik den sidste dosis under graviditeten. Det er vigtigt, at du fortæller barnets læge og andet sundhedspersonale om din behandling med ORENCIA under graviditeten, så de kan afgøre, hvornår din baby skal vaccineres.


Lægen vil muligvis tage blodprøver for at kontrollere dine blodværdier.  

ORENCIA og ældre

ORENCIA kan anvendes af personer over 65 år uden dosisjustering. 

Børn og unge

ORENCIA injektionsvæske er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år. Derfor bør ORENCIA injektionsvæske ikke anvendes til denne patientgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med ORENCIA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

ORENCIA bør ikke anvendes sammen med biologiske lægemidler mod leddegigt, inklusive TNF- hæmmere som adalimumab, etanercept og infliximab. Der er endnu ikke tilstrækkelig viden til at anbefale samtidig anvendelse af ORENCIA med anakinra og rituximab. 

 

ORENCIA kan anvendes med andre lægemidler, der almindeligvis anvendes til at behandle leddegigt, som for eksempel steroider eller smertestillende midler som NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske midler), såsom ibuprofen og diclofenac. 

Spørg lægen eller apoteket om råd, inden du tager anden medicin samtidig med, at du får behandling med ORENCIA. 

Graviditet og amning

Effekten af ORENCIA på graviditet kendes ikke, så du må ikke anvende ORENCIA, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det. 

 • hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende sikker prævention, mens du anvender ORENCIA og i op til 14 uger efter sidste dosis. Lægen vil informere dig om de forskellige præventionsmetoder.
 • hvis du bliver gravid, mens du anvender ORENCIA, skal du informere lægen.

 

Hvis du fik ORENCIA under graviditeten, kan din baby have en øget risiko for at få en infektion. Det er vigtigt, at du fortæller barnets læge og andet sundhedspersonale om din behandling med ORENCIA under graviditeten, inden din baby bliver vaccineret (se også afsnittet om vaccination).  

 

Det vides ikke, om ORENCIA udskilles i mælk hos mennesker. Du skal holde op med at amme, mens du får behandling med ORENCIA og i op til 14 uger efter sidste dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af ORENCIA forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner, menhvis du føler dig træt eller utilpas efter behandling med ORENCIA, må du ikke køre eller arbejde med maskiner. 

ORENCIA indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. den i det væsentligste er natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge ORENCIA

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

ORENCIA injektionsvæske indsprøjtes under huden (subkutan). 

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis af ORENCIA til voksne med leddegigt eller psoriasisgigt er 125 mg en gang om ugen, uanset din vægt. 

 

Lægen kan begynde behandlingen med ORENCIA med eller uden en enkelt dosis infusionsvæske (indgives i en blodåre (vene), sædvanligvis i armen, over en periode på 30 minutter). Hvis du får en enkelt intravenøs dosis for at begynde behandling, skal du have den første subkutane indsprøjtning af ORENCIA på samme dag som den intravenøse infusion efterfulgt af ugentlige subkutane indsprøjtninger med 125 mg. 

 

Hvis du allerede får ORENCIA intravenøst og ønsker at skifte til subkutan behandling, skal du have en subkutan indsprøjtning i stedet for den næste intravenøse infusion, efterfulgt af en ugentlig subkutan injektion af ORENCIA. 

 

Lægen vil rådgive dig om, hvor længe du skal behandles og om, hvilken anden medicin, inklusive anden sygdomsdæmpende medicin, du kan fortsætte med, mens du er i behandling med ORENCIA. 

 

I begyndelsen vil det muligvis være din læge eller en sygeplejerske, der giver dig ORENCIA. Du og din læge kan dog beslutte, at du selv tager ORENCIA. I dette tilfælde vil du blive undervist i, hvordan du selv tager ORENCIA. 

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du selv tager indsprøjtningen. Du kan se en detaljeret ”Vigtig brugervejledning” i folderen, som ligger i æsken

Hvis du har brugt for meget ORENCIA

Hvis dette sker, skal du straks kontakte lægen, som vil undersøge dig for tegn og symptomer på bivirkninger og om nødvendigt behandle dig for eventuelle symptomer. 

Hvis du har glemt at bruge ORENCIA

Du skal holde styr på din næste dosis. Det er meget vigtigt at tage ORENCIA præcist som anvist af lægen. Hvis du har glemt din dosis mindre end tre dage efter den planlagte dato, skal du tage din dosis, så snart du kommer i tanke om det, og tage din næste dosis på den valgte behandlingsdag. Hvis der er gået mere end tre dage siden den planlagte dato, skal du spørge lægen, hvornår du skal tage den næste dosis. 

Hvis du holder op med at bruge ORENCIA

Beslutningen om at holde op med ORENCIA skal tages i samråd med lægen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Som anført nedenfor er de hyppigste bivirkninger med ORENCIA infektion i de øvre luftveje (herunder infektion i næse og hals), hovedpine og kvalme. ORENCIA kan forårsage alvorlige bivirkninger, som det kan være nødvendigt at behandle. 

 

Alvorlige bivirkninger er anført nedenfor og omfatter alvorlige infektioner, kræft og overfølsomhedsreaktioner. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du bemærker ét af følgende: 

 • alvorligt udslæt, nældefeber eller andre tegn på en overfølsomhedsreaktion
 • hævet ansigt, hævede hænder eller fødder
 • vejrtræknings- eller synkebesvær
 • feber, vedvarende hoste, vægttab, sløvhed

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du bemærker følgende: 

 • generel utilpashed, tandproblemer, brændende fornemmelse, når du lader vandet, smertefuldt udslæt, smertefulde blærer på huden, hoste.

 

Ovenstående symptomer kan være tegn på følgende bivirkninger, som alle er blevet observeret med ORENCIA hos voksne personer i kliniske forsøg: 

Oversigt over bivirkninger

Meget almindelige (påvirker flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • infektioner i de øvre luftveje (herunder infektioner i næse, hals og bihuler).

 

Almindelige (påvirker mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • infektioner i lunger, urinvejsinfektion, smertefulde blærer på huden (herpes),influenza
 • hovedpine, svimmelhed
 • forhøjet blodtryk
 • hoste
 • mavesmerter, diarré, kvalme, dårlig mave, mundsår, opkastning
 • udslæt
 • træthed, svaghed, reaktioner på injektionsstedet
 • afvigende levertal.

 

Ikke almindelige (påvirker mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • tandinfektion, neglesvamp, muskelbetændelse, betændelse i blodbanerne, ansamling af pus under huden, nyrebetændelse, ørebetændelse
 • nedsat antal hvide blodlegemer
 • hudkræft, vorter på huden
 • lavt antal blodplader
 • allergiske reaktioner
 • depression, angst, søvnforstyrrelser
 • migræne
 • følelsesløshed
 • tørre øjne, nedsat syn
 • øjenbetændelse
 • hjertebanken, hurtig hjertefrekvens (puls), langsom hjertefrekvens
 • lavt blodtryk, hedeture, betændelse i blodårerne, rødme
 • vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning, åndenød, akut forværring af en lungesygdom kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • sammensnøring af halsen
 • løbende næse
 • øget tendens til blå mærker, tør hud, psoriasis, hudrødme, øget svedtendens, acne
 • hårtab, kløe, nældefeber
 • smertende led
 • smerter i arme og ben
 • manglende menstruation, kraftig menstruation
 • influenza-lignende symptomer, vægtstigning

 

Sjældne (påvirker mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • tuberkulose
 • underlivsbetændelse
 • betændelse i mave-tarmkanalen
 • kræft i de hvide blodlegemer, lungekræft

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenstående oplysninger). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Må ikke fryses.  

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis væsken er uklar, misfarvet eller indeholder store partikler. Væsken skal være klar til svagt gullig. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ORENCIA indeholder

Aktivt stof: abatacept.  

Hver fyldt pen indeholder 125 mg abatacept i en ml.  

 

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, poloxamer 188, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, vandfri dinatriumphosphat, og vand til injektionsvæsker (se afsnit 2”ORENCIA indeholder natrium”).  

Udseende og pakningsstørrelser

ORENCIA injektionsvæske er en klar, farveløs til lys gullig væske, som findes i en fyldt pen kaldet ClickJect.
ORENCIA fås i følgende pakningsstørrelser: 

 • pakninger med 4 fyldte penne og multipakninger med 12 fyldte penne (3 pakninger med hver 4).

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  

Plaza 254  

Blanchardstown Corporate Park 2  

Dublin 15, D15 T867  

Irland 

Fremstiller

Bristol-Myers Squibb S.R.L.
Contrada Fontana del Ceraso  

I-03012 Anagni-Frosinone 

Italien 

 

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics 

Cruiserath Road, Mullhuddart 

Dublin 15 

Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Belgique/België/Belgien 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.  

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.  

Tel: + 370 52 369140 

България 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.  

Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.  

Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 

Bristol-Myers Squibb 

Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 

Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA  

Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland 

Bristol-Myers Squibb B.V.  

Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

Tel: + 372 640 1030 

Norge 

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 

Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich 

Bristol-Myers Squibb GesmbH 

Tel: + 43 1 60 14 30 

España 

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.  

Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska 

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.  

Tel.: + 48 22 5796666 

France 

Bristol-Myers Squibb SARL  

Tél: + 33 (0)1 58 82 84 96 

Portugal 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A. 

Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.  

TEL: +385 2078 508 

România 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.  

Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 

Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

Tel: + 386 1 2355 100 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

Tel: + 421 2 59298411 

Italia 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.  

Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland 

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab  

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige 

Bristol-Myers Squibb AB 

Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

Tel: + 371 67708347 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 

Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om ORENCIA på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Brugervejledning

Vigtig brugervejledning. Læs den omhyggeligt.

SÅDAN ANVENDES  

ORENCIA (abatacept)  

Fyldt ClickJect-pen  

125 mg, injektionsvæske  

subkutan anvendelse 

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du anvender den fyldte ClickJect-pen.
Du skal sikre dig, at sundhedspersonalet har vist dig, hvordan du bruger ClickJect-pennen rigtigt, før du begynder at bruge den. 

Opbevar pennen i køleskab, indtil du skal anvende den. DEN MÅ IKKE FRYSES.
Læs afsnittet Spørgsmål & Svar og indlægssedlen, hvis du har spørgsmål vedrørende dette præparat. 

FØR DU BEGYNDER

Lær den fyldte ClickJect-pen at kende 

Pennen frigiver automatisk medicinen. Den gennemsigtige spids låses over kanylen, når injektionen er slut og pennen fjernes fra huden.  

Du MÅ IKKE fjerne den orange kanylehætte, før du er klar til at tage injektionen. 

 

Før brug 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

 

Efter brug 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Tag de ting frem, du skal bruge, og læg dem på et rent, plant underlag 

(pakningen indeholder kun den fyldte ClickJect-pen): 

Renseserviet  

Hæfteplaster  

Vattot eller gaze  

Fyldt ClickJect-pen  

Kanyleboks  

 

Fortsæt til Trin 1 

1. KLARGØR DIN CLICKJECT-PEN

Lad din ClickJect-pen varme op. 

Tag en pen ud af køleskabet og lad den ligge ved stuetemperatur (ca. 25°C) i 30 minutter

DU MÅ IKKE fjerne kanylehætten på pennen, mens den opnår stuetemperatur. 

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe for at gøre klar til injektion. 

 

Undersøg den fyldte ClickJect-pen: 

Kontroller udløbsdatoen, som er trykt på etiketten.  

 • DU MÅ IKKE bruge pennen, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Undersøg pennen for skader.  

 • DU MÅ IKKE bruge den, hvis den har revner eller er ødelagt.

Undersøg væsken gennem vinduet. Den skal være klar til lysegul. Du kan muligvis se en lille luftboble. Du behøver ikke fjerne den.  

 • DU MÅ IKKE tage injektionen, hvis væsken er uklar, misfarvet eller indeholder synlige partikler.

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Fortsæt til Trin 2 

2. GØR KLAR TIL INJEKTION

Udvælg et injektionssted enten på maven eller foran på låret

Du kan bruge samme område hver uge, men du skal bruge et andet injektionssted inden for området.
DU MÅ IKKE tage injektionen i et område, hvor huden er øm, forslået, rød, afskallet eller hård. Du skal undgå områder med ar eller strækmærker. 

 

Orencia® Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, injektionsvæske, opl. i pen 125 mg 

 

Rengør forsigtigt injektionsstedet med en renseserviet og lad huden tørre. 

 

Træk den orange kanylehætte LIGE af. 

DU MÅ IKKE sætte hætten tilbage på pennen.  

 • Efter injektionen smides hætten i skraldespanden.

DU MÅ IKKE bruge pennen, hvis du taber den, efter du har fjernet hætten.  

 • Det er normalt, at der sidder en dråbe væske på spidsen af kanylen.

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Fortsæt til Trin 3 

3. INDSPRØJT DIN DOSIS

Placer ClickJect-pennen, så du kan se vinduet, og så pennen er placeret i en vinkel på 90º på injektionsstedet. Brug den anden hånd til blidt at klemme sammen om det rensede hudområde

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

Du skal udføre ALLE trin for at være sikker på, at du får den fulde dosis: 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Tryk NED mod huden, så pennen låses op. 

 

Tryk på knappen, HOLD i 15 sekunder OG hold øje med vinduet. 

Der lyder et klik, når injektionen begynder.  

For at få den fulde dosis skal du holde pennen nede i 15 sekunder OG vente, indtil den blå indikator i vinduet ikke længere bevæger sig.  

 

Fjern ClickJect-pennen fra injektionsstedet ved at løfte den lodret op. Når du har fjernet den fra huden, vil den gennemsigtige spids låses over kanylen. Slip den sammenklemte hud. 

 

Fortsæt til Trin 4 

4. EFTER INJEKTION

Pleje af injektionsstedet: 

Det kan bløde lidt på injektionsstedet. Du kan presse en vattot eller gaze mod injektionsstedet.  

DU MÅ IKKE gnide på injektionsstedet.  

Du kan eventuelt sætte et hæfteplaster på injektionsstedet.  

 

Orencia Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 125 mg 

 

Du skal kassere den brugte ClickJect-pen i kanyleboksen straks efter brug. Spørg apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

DU MÅ IKKE sætte hætten tilbage på den brugte pen.  

Se Spørgsmål & Svar eller indlægssedlen for flere oplysninger vedrørende bortskaffelse.
Hvis du får injektionen af sundhedspersonale, skal vedkommende også håndtere pennen med forsigtighed for at undgå skader med nålestik og muligvis spredning af infektion.
Opbevar penne og kanyleboksen utilgængeligt for børn. 

 

Noter datoen, klokkeslættet og injektionsstedet. 

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål. Hvorfor skal den fyldte pen ligge ved stuetemperatur i 30 minutter før injektion?  

Svar. Dette trin er hovedsageligt af hensyn til din komfort. Hvis medicinen er kold, kan injektionen tage mere end 15 sekunder. Du må aldrig forsøge at fremskynde opvarmningsprocessen ved f.eks.at bruge en mikroovn eller lægge pennen i varmt vand. 

 

Spørgsmål. Hvad sker der, hvis jeg ved et uheld tager kanylehætten (den orange hætte) af, inden jeg er klar til at bruge den fyldte pen? 

Svar. Du skal være forsigtig, hvis du fjerner hætten, før du er klar til at bruge pennen. Du må ikke forsøge at sætte den på igen. Du skal bruge pennen så snart som muligt i henhold til brugervejledningen. Læg forsigtigt pennen på siden på et rent, plant underlag. Du skal sørge for, at pennen er uden for børns rækkevidde. 

 

Spørgsmål. Hvad skal jeg gøre, hvis den fyldte pen ser ud til at være ødelagt eller beskadiget? 

Svar. Du må ikke bruge pennen. Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet for yderligere oplysninger. 

 

Spørgsmål. Hvad hvis injektionen ikke blev udløst? 

Svar. For at injektionen kan udløses, skal pennen låses op. Den låses op ved at presse pennen ned på huden med et fast tryk uden at røre ved knappen. Når du kan mærke, at pennen ikke kan trykkes længere ned mod huden, er pennen låst op og kan udløses ved at trykke på knappen. 

 

Spørgsmål. Jeg har en svag svien og/eller smerter under injektionen. Er det normalt? 

Svar. Når du tager injektionen, kan du mærke et prik fra nålen. Nogle gange kan medicinen give let irritation ved injektionsstedet. I disse tilfælde er ubehaget let til moderat. Hvis du får bivirkninger, herunder smerter, hævelse eller misfarvning ved injektionsstedet, skal du straks kontakte lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. Du opfordres til at indberette bivirkninger, se punkt 4 i indlægssedlen: Indberetning af bivirkninger. 

 

Spørgsmål. Hvordan kan jeg vide, at jeg har fået den fulde dosis? 

Svar. Før du løfter pennen fra injektionsstedet, skal du se på den blå indikator og sikre dig, at den ikke længere bevæger sig. Herefter skal du, inden du kasserer pennen, kigge i bunden af vinduet for at sikre, at der ikke er væske tilbage. Hvis al medicinen ikke er indgivet, skal du kontakte din læge, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. 

 

Spørgsmål. Hvordan skal jeg kassere en brugt pen? 

Svar. Spørg din læge, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet om de nationale og lokale regler vedrørende korrekt bortskaffelse af lægemidler, der indeholder kanyler. Dette vil hjælpe med til at beskytte miljøet. 

 

Spørgsmål. Hvordan skal jeg holde min fyldte pen kold under en rejse? 

Svar. Din læge, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet kender muligvis til særlige transporttasker til injektionsmedicin. Pennen skal opbevares ved 2°C-8°C, den må ikke fryses, og den skal beskyttes mod lys. 

 

Spørgsmål. Kan jeg tage min fyldte pen med om bord på et fly? 

Svar. Dette er normalt tilladt. Du skal pakke pennen i din håndbagage og ikke i den bagage, der skal tjekkes ind. Du skal transportere den i din køletaske ved en temperatur på 2°C-8°C, indtil du skal bruge den. Den må ikke fryses. Sikkerhedsprocedurerne i lufthavnene og flyselskabernes regler ændres fra tid til anden, så derfor er det bedst, at du forhører dig om særlige regler hos lufthavnsmyndighederne og flyselskabet. Inden du skal ud at flyve, skal du have et brev fra din læge, som forklarer, at du rejser med receptpligtig medicin, som indeholder udstyr med en kanyle. Du skal også informere sikkerhedspersonalet i lufthavnen om, at du har en kanyleboks i din håndbagage. 

 

Spørgsmål. Hvad sker der, hvis min fyldte pen ikke er blevet opbevaret koldt i længere tid? Er det farligt at bruge den? 

Svar. Du skal kontakte sundhedspersonalet. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...