Zarondan®

oral opløsning 50 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zarondan® 50 mg/ml oral opløsning  

Ethosuximid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zarondan.
 3. Sådan skal du tage Zarondan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Zarondan forebygger absencer (kortvarige tab af bevidstheden). Du kan bruge Zarondan til behandling af absence-epilepsi (petit mal).
 • Du kan også bruge Zarondan sammen med anden medicin til behandling af andre former for epilepsi, når der også forekommer absencer.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zarondan

Tag ikke Zarondan

 • hvis du er allergisk over for ethosuximid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zarondan (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af stofskiftesygdommmen porfyri.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zarondan hvis du har nyre- eller leverproblemer. 

 • hivs du får hævede lymfekirtler.
 • hvis du oplever almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • hvis du får udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • hvis du får kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • hvis du får blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt lægen.
 • hvis du pludseligt får hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • hvis du oplever øget svedtendens, vægttab, udslæt, kløe, træthed og feber.

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Zarondan har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

Vær opmærksom på:

 • hvis du får feber eller ondt i halsen, bør du kontakte lægen.
 • hvis behandlingen med Zarondan stoppes, bør det ske langsomt.
 • det er vigtig at følge lægens dosering.

 

Under behandling med Zarondan vil lægen regelmæssigt tage blodprøver og urinprøver. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Zarondan. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Zarondan

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og natriumvalproat)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Zarondan sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Zarondan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Zarondan efter aftale med lægen, da der er øget risiko for medfødte misdannelser hos barnet.

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Zarondan, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zarondan kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Zarondan indeholder saccharose

 • Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Zarondan. Zarondan kan være skadelig for tænderne.

3. Sådan skal du tage Zarondan

Tag altid Zarondan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til dig og kontrollerer behandlingen ved hjælp af blodprøver. 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Zarondan er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotek. 

Den daglige dosis kan enten tages på én gang eller deles op i flere doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 6 år:  

Tag den dosis, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive 

øget. 

Startdosis er normalt 500 mg (10 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. 

 

Brug til børn under 6 år:  

Startdosis er normalt 250 mg (5 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. 

Hvis du har taget for meget Zarondan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zarondan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Ved overdosering kan du få symptomer som kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Zarondan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zarondan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det ske langsomt og med gradvis nedsættelse af dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer (agranulocytose)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader (pancytopeni med eller uden knoglemarvsdepression)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Forværring af sindslidelser. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Mavesmerter, mavekramper, smerter i mellemgulvet, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.
 • Appetitmangel.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, døsighed, hovedpine, uro og rastløshed.
 • Hikke.
 • Kløende udslæt, nældefeber.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Opstemthed, irritabilitet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Vægttab.
 • Usikre bevægelser.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Nærsynethed.
 • Diaré.
 • Hævelse af gummer, hævelse af tunge.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Træthed, sløvhed.
 • Vaginal blødning.
 • Søvnforstyrrelser, natlige mareridt.
 • Depression med øget risiko for selvmord. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øget sexlyst

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Zarondan kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre, f.eks. lever eller blodceller. du kan måske få udslæt, hvis du får denne type reaktion. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Zarondan. Kontakt straks lægen, hvis du får et af følgende symptomer:
  • Hududslæt
  • Nældefeber
  • Feber
  • Hævede kirtler som ikke forsvinder
  • Hævelse af læber og tunge
  • Gulfarvning af huden eller det hvide i Deres øjne
  • Usædvanlige blå mærker eller blødning
  • Stærk træthed eller svaghed
  • Uventet muskelsmerte
  • Hyppige infektioner

Disse symptomer kan være det første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig og bestemme om du stadig skal behandles med Zarondan. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Zarondan utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Zarondan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Zarondan kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zarondan indeholder:

Aktivt stof: 

Ethosuximid. 1 ml oral opløsning indeholder 50 mg ethosuximid.. 


Øvrige indholdsstoffer: 

Natriumcitrat, saccharose, saccharinnatrium, glycerol, citronsyremonohydrat, renset vand. Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211).
Smagsstof: Hindbæressens. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Zarondan oral opløsning 50 mg/ml er en væske med hindbærsmag. 


Zarondan oral opløsning 50 mg/ml fås i 200 ml glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...