Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA"

medicinsk gas, komprimeret 0,3+0,3+0,3 %

AGA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA", medicinsk gas, komprimeret  

 

Kulmonoxide (CO) 0.3 %, acetylen (C2H2) 0.3 %, og methan (CH4) 0.3 % 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Hvis du har yderligere spørgsmål, spørg din læge eller sygeplejerske.
 • Tal med lægen eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Hvad Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA", er og hvad det anvendes til.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA".
 3. Sådan skal du bruge Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA".
 4. Eventuelle bivirkninger.
 5. Hvordan Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" skal opbevares.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Hvad Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" er og hvad det anvendes til

Denne medicin er kun til diagnostik af lungefunktion. Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" kan anvendes til patienter, der kan følge de nødvendige instruktioner for at udføre undersøgelsen, uanset alder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA".

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller har planer om at få et barn, spørg din læge eller sygeplejerske til råds før du tager denne medicin. 

 

Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" må kun anvendes under graviditet når det er absolut nødvendigt.  

 

Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" må anvendes i amme periode men ikke under selve amningen. 

3. Sådan skal du bruge Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA"

Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" bruges kun til at udføre lunge funktionstest. Du skal følge de instruktioner som det personale, der udfører testen, giver dig. 

Brug altid denne medicin præcist som din læge har fortalt dig. Spørg din læge eller sygeplejerske hvis du er i tvivl. 

Hvis du tager mere Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" end du skal

Hvis du opdager at du har taget for meget af produktet og påvirkes af åndenød (for lidt ilt i blodet), fortæl personalet det og afbryd forsyningen af Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA". Hvis du føler smerte i brystet (angina) eller føler dig på anden måde påvirket, fortæl det til sundhedspersonalet. 

Ligeledes skal du straks informere din læge, hvis du oplever tegn på ændret opfattelse eller nedsat bevægelse. 

Sikkerhedsoplysninger

 • Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Rygning og åben ild er ikke tilladt i det rum, hvor produktet anvendes.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brug af denne medicin, spørg din læge eller sygeplejerske. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ingen kendte bivirkninger er forbundet med brugen af Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA". 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, tal med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Hvordan Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" skal opbevares

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

Cylindere opbevares i et aflåst rum reserveret til medicinsk gas. 

Må ikke udsættes for stærk varme. Flyttes i sikkerhed ved brand. Håndteres varsomt. Returneres med 5 bars overtryk. Opbevares og transporteres med lukket flaskeventil og ventilbeskyttelse. 

 

Anvend ikke Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" efter udløbsdatoen, som står på flaskens etiket. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" indeholder

 • De aktive ingredienser er kulmonoxid (CO), acetylen (C2H2) og methan (CH4).
 • Andre ingredienser er oxygen (O2) og nitrogen (N2).

Udseende og pakningsstørrelser

Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" er en farveløs, lugt- og smagsløs gas. Lægemiddelform: medicinsk gas, komprimeret. 

Cylinderens skulder er mærket med lys grøn farve (inert gas). Cylinderens krop er hvid (medicinsk gas). 

 

Pakninger (inklusiv materiale) og ventiler: 

10 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

20 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

40 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

50 liter aluminium cylinder med shut-off ventil 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AGA AB 

SE-181 81 Lidingö  

Sverige 

Fremstillere

AGA Gas AB 

Rotevägen 2 

SE-192 78 Sollentuna (Rotebro site)  

Sverige 

 

Lovligt registreret adresse på indehaveren af tilladelsen i ML: 

Linde AG 

Geschäftsbereich Linde Gas,  

Seitnerstr. 70, 

82049 Pullach  

Tyskland 

 

Fremstillingssted: 

Linde AG,  

Betriebsstaette Leuna  

Spergauer Straße 1a 

06237 Leuna  

Tyskland 

 

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V  

De Keten 7, 5651 JG te Eindhoven  

Holland 

Information givet af:

AGA A/S, Linde Healthcare  

Tlf. 70 104 103 

Andre informationskilder:

Yderligere information om dette lægemiddel findes på den danske lægemiddelstyrelses webside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Sikkerhedsoplysninger

Den følgende information er kun til sundhedsfagligt personale: 

 

Sikkerhedsoplysninger

 • Gasflasken må kun tilsluttes armatur, der er beregnet til medicinsk brug.
 • Hold flasken ren og tør og fri for olie og fedt.
 • Sluk udstyret når det ikke er i brug.
 • I tilfælde af brand - sluk udstyret.
 • Tryk regulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.
 • Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA" må kun anvendes i rum med god ventilation.
 • Når cylinderen er i brug skal den fastspændes på en passende måde.
 • Produktet må ikke anvendes ved et tryk under 5 bar. Dette resttryk beskytter cylinderen mod forurening.
 • Efter brug skal cylinderventilen lukkes med normal håndkraft. Trykaflast regulatoren eller tilslutning.

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret den 9. maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...