GlucaGen®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

GlucaGen® er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk A/S. 

 

GlucaGen® 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

glucagon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret GlucaGen til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GlucaGen
 3. Sådan skal du bruge GlucaGen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Yderligere oplysninger til sundhedspersonale.

1. Virkning og anvendelse

GlucaGen indeholder det aktive stof glucagon. 

 

GlucaGen er til akut brug hos børn og voksne med diabetes, som bruger insulin. Det bruges, hvis personen bliver bevidstløs på grund af meget lavt blodsukker. Dette kaldes alvorlig hypoglykæmi. GlucaGen bruges, hvis personen ikke er i stand til at indtage sukker gennem munden. 

 

Glucagon er et naturligt hormon, som har den modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper leveren med at omdanne det stof, der hedder glykogen til glucose (sukker). Glucosen frigives herefter ud i blodbanen - det får blodsukkerniveauet til at stige. 

 

GlucaGen kan også anvendes til afslapning af tarmen i forbindelse med undersøgelser i mave-tarmkanalen hos voksne. 

 

Til sundhedspersonalet: Se punkt 7

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glucagen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Vigtig information: 

Hvad du skal fortælle dine venner, familie, omsorgsperson eller kollegaer 

 

Din læge har måske ordineret GlucaGen til dig, så en ven eller familie kan give dig indsprøjtningen, hvis du får alvorlig hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til at spise sukker. Du skal sikre dig, at familie, venner, omsorgsperson eller kollegaer ved: 

 • at hvis du besvimer (mister bevidstheden), skal de straks anvende GlucaGen.
 • hvordan GlucaGen bruges, og hvor det er opbevaret, inden en nødsituation opstår.
 • at de skal handle hurtigt - hvis du mister bevidstheden i længere tid, kan det være skadeligt.
 • at de skal injicere GlucaGen under huden eller ind i en muskel.
 • at du skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice efter, at du har reageret på behandlingen (så snart du er i stand til at tage den).
 • hvordan GlucaGen pulver og solvens blandes inden injektionen. Fortæl dine familiemedlemmer og andre at de skal følge vejledningen i punkt 3: Sådan skal du bruge GlucaGen.
 • at opblandet GlucaGen som ikke er blevet anvendt, skal kasseres.
 • at du eller en anden skal kontakte din læge eller sundhedspersonale efter brug af GlucaGen.

 

Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor du fik alvorlig hypoglykæmi, og hvordan du forhindrer det i at ske igen. 

Brug ikke GlucaGen, hvis du:

 • er allergisk over for glucagon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • har en tumor i binyren eller i bugspytkirtlen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger GlucaGen, hvis du: 

 • har fastet over en længere periode.
 • har et lavt adrenalinniveau.
 • har kronisk lavt blodsukker.
 • har lavt blodsukker forårsaget af at drikke for meget alkohol.
 • har en tumor som frigiver glucagon eller insulin.
 • har en kendt hjertelidelse og skal have foretaget mave-tarmundersøgelse eller skal røntgenfotograferes, og samtidig er ældre eller har diabetes.

 

På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen, skal produktet anvendes umiddelbart efter opløsning. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-kontrol, at du er i behandling med GlucaGen.  

Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med GlucaGen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Følgende lægemidler kan påvirke effekten af GlucaGen: 

 • insulin - bruges til behandling af diabetes.
 • indometacin - bruges til behandling af ledsmerter og stivhed.

 

Følgende lægemidler kan blive påvirket af GlucaGen: 

 • warfarin - bruges til forebyggelse af blodpropper. GlucaGen kan øge blodfortyndingseffekten af warfarin.
 • beta-blokkere - bruges til behandling af højt blodtryk og irregulær hjerterytme. GlucaGen kan øge blodtryk og puls. Dette er forbigående.

 

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du bruger GlucaGen, hvis nogle af disse tilstande gør sig gældende (eller hvis du er usikker derpå). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du kan bruge GlucaGen under graviditet. 


Amning
Du kan bruge GlucaGen, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om GlucaGen påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.
Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker, kan evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat. Undgå derfor bilkørsel indtil du har indtaget et måltid indeholdende kulhydrater. 

3. Sådan skal du bruge Glucagen®

Brug altid GlucaGen nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

BRUGSANVISNING

Forberedelse og injektion af opløsningen 

 1. Tag plastikkapslen af hætteglasset med solvens, stik nålen igennem gummiproppen og træk vand til injektionsvæske (1 ml) op i en engangssprøjte.
 2. Tag plastikkapslen af hætteglasset med det kompakte glucagon pulver og stik nålen igennem gummiproppen (inden for den markerede cirkel) på hætteglasset . Indgiv hele væsken fra sprøjten ned i hætteglasset med det frysetørrede glucagon.
 3. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og omryst forsigtigt, indtil GlucaGen er helt opløst og opløsningen er klar.
 4. Kontrollér, at stemplet på sprøjten er helt i bund. Mens nålen holdes nede i væsken, træk da langsomt hele opløsningen tilbage ind i sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten. Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra sprøjten ved at:
  • Holde sprøjten med injektionsnålen opad og banke let på sprøjten med fingeren
  • Forsigtigt sprøjte luft ud, som kan have samlet sig i toppen af sprøjten.

Bliv ved med at skubbe sprøjten, indtil du har den korrekte dosis til injektion (se "Den sædvanlige dosis" nedenfor). Når du gør dette, vil en lille smule af væsken blive presset ud. 

 1. Injicér dosis under huden eller ind i en muskel. GlucaGen må ikke indgives direkte ind i en blodåre.
 2. Personen, der er ved bevidstløshed, skal drejes om på siden for at undgå kvælning.
 3. Giv personen noget spiseligt med et højt sukkerindhold, såsom slik, kiks eller frugtjuice så snart at han eller hun igen er ved bevidsthed, og er i stand til at synke. Det sukkerrige produkt vil forhindre, at det lave blodsukker forekommer igen.

 

Efter brug af GlucaGen skal du eller en anden kontakte din læge eller sundhedspersonalet. Du har brug for at finde ud af, hvorfor du fik alvorlig hypoglykæmi, og hvordan du forhindrer det i at ske igen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Injicér al medicinen (1 ml) under huden eller i en muskel. 

 

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år: Injicér halvdelen af medicinen (1/2 ml) under huden eller i en muskel. 

 

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år: Injicér al medicinen (1 ml) under huden eller i en muskel. 

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget GlucaGen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af GlucaGen, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Symptomer på en overdosis kan være forbigående kvalme og opkastning. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Opkastning.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk - E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar GlucaGen utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Opbevar GlucaGen i original pakning for at beskytte mod lys.
 • Brug GlucaGen straks efter opblanding - må ikke opbevares til senere brug.
 • Brug ikke GlucaGen, hvis opløsningen, i sjældne tilfælde, har et geléagtigt udseende eller hvis noget af pulveret ikke er opløst ordentligt.
 • Brug ikke GlucaGen, hvis plastikkapslen er løs eller mangler, når du får produktet - returnér produktet på dit lokale apotek.
 • Brug ikke GlucaGen efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GlucaGen indeholder:

 • Aktivt stof: Glucagon 1 mg, som hydrochlorid (produceret i gær via rekombinant DNA-teknologi) svarende til 1 mg glucagon/ml efter rekonstituering.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til injektionsvæsker og saltsyre og/eller natriumhydroxid (til regulering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser:

GlucaGen leveres som et sterilt hvidt glucagonpulver i et hætteglas med tilhørende klar solvens i et separat hætteglas. Pulveret er sammenpresset. Når det bliver opblandet, indeholder opløsningen glucagon 1 mg/ml. 

 

GlucaGen fås i pakningsstørrelsen 10 x 1 mg. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

7. Oplysninger tiltænkt sundhedspersonale

YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL SUNDHEDSPERSONALE

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående punkter, før de læser disse yderligere oplysninger. 

 

På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen, skal produktet administreres umiddelbart efter opblanding og må ikke indgives som intravenøs infusion. 

 

Behandling af alvorlig hypoglykæmi 

Administreres som subkutan (s.c.) eller intramuskulær (i.m.) injektion. Hvis patienten ikke reagerer inden for 10 minutter, skal der gives glucose intravenøst. Når patienten har reageret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at genoprette leverglycogen og forebygge tilbagefald af hypoglykæmi. 

 

Diagnostiske procedurer 

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis dette er foreneligt med den pågældende diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen har den modsatte effekt af insulin. Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen indgives til diabetespatienter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller radiografi. 

 

Undersøgelse af mave-tarmkanalen: 

Dosis interval fra 0,2 - 2 mg afhængig af den anvendte diagnostiske teknik samt administrationsvej. Den diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel, bulbus duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2 - 0,5 mg indgivet intravenøst eller 1 mg indgivet intramuskulært. Dosis til afslapning af colon er 0,5 - 0,75 mg intravenøst eller 1 - 2 mg intramuskulært. Virkning indtræder inden for 1 minut efter en intravenøs injektion af 0,2 - 0,5 mg, og effekten varer mellem 5 og 20 minutter. Virkningen efter intramuskulær injektion af 1- 2 mg indtræder efter 5 - 15 minutter og varer ca. 10 - 40 minutter. 

 

Andre bivirkninger efter brug i forbindelse med diagnostiske procedurer  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglucose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller mavetarmundersøgelse:
  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis patienten får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal patienten kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
  • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...