Condyline®

kutanopløsning 5 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Condyline® 5 mg/ml kutanopløsning 

podophyllotoxin 

 

Condyline® er et registreret varemærke, som tilhører Nestlé Skin Health S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Condyline til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline
 3. Sådan skal du bruge Condyline
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Condyline er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus. Condyline virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer, at virus trænger ind i raske celler.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Condyline, hvis du:

 • er allergisk over for podophyllotoxin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline (angivet i punkt 6).
 • har et betændt eller blødende sår nær vorten.
 • har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.
 • bruger anden medicin, der indeholder podophyllin.
 • er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Condyline. 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Undgå at få Condyline i øjne og ansigt. Hvis du får Condyline i øjnene, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Undgå at få Condyline på rask hud, da dette kan forårsage alvorlig irritation og skade på huden. Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring.
 • Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger, når du pensler et større område med Condyline.
 • Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden.

Brug af anden medicin sammen med Condyline

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Du kan bruge Condyline sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke bruge Condyline, hvis du er gravid. Tal med lægen.
 

Amning
Du må ikke bruge Condyline, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Condyline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Condyline indeholder ethanol/alkohol

Hvis du er i behandling med Antabus eller Metronidazol, må du ikke bruge Condyline uden først at tale med lægen. 

3. Sådan skal du bruge Condyline

Brug altid Condyline nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Det anbefales, at behandlingen finder sted under direkte overvågning af sundhedspersonale, hvis området, der skal behandles, er større end 4 cm2

 

Condyline flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig dreje mod urets retning. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Du skal påføre Condyline på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Behandlingen kan gentages efter 4 dages pause. Normalt skal du igennem 3-4 behandlinger. 

 • Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle.
 • Påfør Condyline på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde.
 • Brug en ny vatpind ved hver behandling.
 • Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.
 • Undgå at smøre uden for vorterne.
 • Lad opløsningen tørre efter påsmøring.
 • Vask ikke vorterne efter påsmøring.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

 

Brug til børn
Børn må kun bruge Condyline efter lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Condyline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Condyline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.
 

Hvis du kommer til at synke Condyline, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning. 

Hvis du har glemt at bruge Condyline

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Condyline

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Sårdannelse omkring det behandlede område.
 • Irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs- seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Condyline utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Condyline efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline kutanopløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning 60 %, mælkesyre og ethanol 96 %.

Udseende og pakningsstørrelse:

Condyline kutanopløsning 5 mg/ml findes i pakningsstørrelsen 3,5 ml i glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...