Dobutrex®

konc. til infusionsvæske, opl. 12,5 mg/ml

Stada Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dobutrex, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, 12,5 mg/ml  

´dobutamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dobutrex
 3. Sådan skal du tage Dobutrex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dobutrex indeholder et lægemiddelstof som hedder dobutamin. 

 

Dobutrex anvendes ved af blodtryksfald på grund af hjertesvigt samt andre former for kredsløbssvigt.  

 

Dobutrex virker ved at øge hjertets sammenttrækningskræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dobutrex

Tag ikke Dobutrex:

 • hvis du er allergisk over for dobutamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dobutrex (angivet i pkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dobutrex. 

Brug af anden medicin sammen med Dobutrex

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Ascorbinsyre (C-vitamin), carvedilol (middel mod forhøjet blodtryk) og entacapon (middel mod Parkinson), eller andre COMT-hæmmere øger virkningen af Dobutrex.
 • Beta-blokkere nedsætter virkningen af Dobutrex.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Dobutrex.
 

Graviditet:
Dobutrex bør ikke anvendes af gravide på grund af manglende viden.
 

Amning:
Dobutrex bør ikke anvedes af ammende på grund af manglende viden. Det vides ikke om dobutamin udskilles af modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant. 

3. Sådan skal du tage dobutamin

Dette lægemiddel er beregnet til infusion, og administreres af lægen, sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. 

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hyppighed 

Bivirkninger 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

Kvalme 

Hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelser, åndenød Brystsmerter 

Hovedpine 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

Hjertekampe 

For lidt kalium i blodet 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

Forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, årebetændelse Allergisk hævelse af ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, anafylaktiske chok - en akut 

alvorlig allergisk tilstand 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Brugsfærdig opløsning skal anvendes indendfor 24 timer. Kræver ingen særlige opbevaringstemperaturer. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dobutrex indeholder:

 • Aktivt stof: dobutamin
 • Øvrige indholdsstoffer: natriummetabisulfit; sterilt vand;evt. natriumhydroxid og/eller saltsyre til pH-justering.

Udseende og pakningsstørrelser:

Konc. til infusionsvæske, opl. 12,5 mg/ml, 5 x 20 ml, ampuller. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Nordic ApS  

Marielundsvej 46A  

2730 Herlev  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...