Bupivacain-morfin "SAD"

infusionsvæske 2,5 mg/50 mikrog/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml infusionsvæske, opløsning  

Bupivacainhydrochlorid og Morphinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bupivacain-morfin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bupivacain-morfin SAD
 3. Sådan skal du tage Bupivacain-morfin SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Bupivacain-morfin SAD er et smertestillende lægemiddel. Bupivacain-morfin SAD anvendes til indsprøjtning i rygmarven som smertestillende behandling efter operation (epidural smertebehandling). 

 

Du vil få Bupivacain-morfin SAD som en indsprøjtning af en læge eller sygeplejerske.  

 

Lægen kan give dig Bupivacain-morfin SAD for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bupivacain-Morfin SAD

Tag ikke Bupivacain-morfin SAD

 • hvis du er allergisk over for over for bupivacainhydrochlorid, morphinhydrochlorid eller andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen), eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • hvis du har en infektion i det område, hvor indsprøjtningen skal gives

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Bupivacain-morfin SAD: 

 • Hvis din almen tilstand er dårlig
 • Hvis du har nedsat lungefunktion
 • Hvis du har en kronisk lever- eller nyresygdom
 • Hvis du har en hjertelidelse

 

Bupivacain-morfin SAD har en sløvende virkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol. 

Brug af anden medicin sammen med Bupivacain-morfin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
 • Sovemedicin
 • Andre lokalbedøvende lægemidler

 

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Bupivacain-morfin SAD er optaget på dopinglisten. 

Brug af Bupivacain-morfin SAD sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Bupivacain-morfin SAD. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Gravide må kun anvende Bupivacain-morfin SAD efter lægelig vurdering. Følg lægens anvisninger. 


Kvinder, der ammer, må få Bupivacain-morfin SAD. Lægemidlet udskilles i modermælken. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bupivacain-morfin SAD påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Bupivacain-morfin SAD virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Bupivacain-morfin SAD indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Bupivacain-morfin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

 

Bupivacain-morfin SAD er en infusionsvæske, der indgives i rygmarven (epiduralt). 

 

Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er 5 ml pr. time ved hjælp af særlig doseringspumpe.  

 

Bupivacain-morfin SAD kan gives uafhængigt af måltider. 

 

Må ikke injiceres intravaskulært 

 

Ældre  

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning. 

 

Børn  

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Tegn på overdosering er 

 • nedsat kraft i muskulatur
 • lavt blodtryk
 • langsom puls
 • hjertestop
 • svækket vejrtrækning
 • blåfarvning af læber og negle

Hvis du har glemt at bruge Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Ikke alvorlige: Opkastning. Kvalme. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

Ikke alvorlige: Hovedpine. Små pupiller. Hudkløe. Blodtryksfald. 

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

Alvorlige: Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112. 

Ikke alvorlige: Døsighed. Desorientering/forvirring. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

Alvorlige: Bevidstløshed. Kramper. 

Allergiske reaktioner herunder alvorlig allergisk tilstand med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Bupivacain-morfin SAD utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Bupivacain-morfin SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar Bupivacain-morfin SAD i original yderpakning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml infusionsvæske indeholder:

 • Aktive stoffer: Bupivacainhydrochlorid og morphinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid; vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml er en klar, farveløs væske. 

 

Bupivacain-morfin SAD findes i pakningsstørrelser på: 100 ml infusionsflaske x 10. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amgros I/S  

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller:

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk  

 

Vnr. 701219-02 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...