Fosfat "SAD"

rektalvæske, opløsning

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fosfat SAD rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 8,2 g + 21,9 g/klysmabeholder (150 ml)  

 

dinatriumphosphatdihydrat og natriumdihydrogenphosphatdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fosfat SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fosfat SAD
 3. Sådan skal du tage Fosfat SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fosfat SAD er et afføringsmiddel. 

 

Fosfat SAD anvendes ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation, før kikkertundersøgelse af endetarmen eller før røntgenundersøgelse af tarmen. 

 

En læge eller sygeplejerske vil give dig Fosfat SAD som en opløsning til indføring i endetarmen.  

 

Lægen kan give dig Fosfat SAD for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fosfat SAD

Tag ikke Fosfat SAD

 • hvis du er allergisk over for et af de aktive indholdsstoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en medfødt sygdom i tarmen (Hirschsprungs sygdom)
 • hvis du har forstoppelse i endetarmen
 • hvis du har nedsat eller ophævet muskelaktivitet i tarmen
 • hvis du har tarmslyng
 • hvis du har nedsat hjertefunktion
 • hvis du har nedsat nyrefunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Fosfat SAD: 

 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer
 • Hvis du har dårligt fungerende hjerte
 • Hvis du har tyktarmsstomi (kolostomi)
 • Hvis du har forstyrrelser i saltbalancen

Brug af anden medicin sammen med Fosfat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (calciumblokkere)
 • vanddrivende medicin
 • lægemidler som påvirker kroppens saltbalance

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må få Fosfat SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning. 

 

Amning 

Du må få Fosfat SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fosfat SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fosfat SAD indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde vejtrækningsbesvær. 

3. Sådan skal du tage Fosfat SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Fosfat SAD findes som rektalvæske (opløsning til indføring i endetarmen). Du vil normalt få Fosfat SAD af en læge eller sygeplejerske. 

Lægemidlet indgives lettest, mens du ligger på siden med begge knæ bøjet. 

Klysmabeholderens spids føres forsigtigt ind i endetarmen i retning af navlen. Beholderen klemmes sammen, indtil næsten al væsken er tømt ud. Beholderen fjernes, mens den fortsat er sammenklemt. 

 

Du må få Fosfat SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Voksne  

Sædvanlig dosis er 1 klysmabeholders indhold (150 ml) højst 1 gang daglig eller som anvist af lægen. 

 

Børn (over 3 år)  

Sædvanlig dosis er ca. 3 ml/kg legemsvægt. 

Hvis du har brugt for meget Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Fosfat SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Symptomer på overdosering er hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet, for højt kalium i blodet, for højt natrium i blodet, hjertestop og forstyrrelser i saltbalancen. 

Hvis du har glemt at bruge Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Ikke alvorlige: Blødning fra endetarmen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.  

 

Opbevar Fosfat SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Fosfat SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fosfat SAD rektalvæske, 8,2 g + 21,9 g/klysmabeholder (150 ml) indeholder:

 • Aktive stoffer: Dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fosfat SAD er en klar, farveløs væske. 

 

Fosfat SAD findes i pakningsstørrelser på: 150 ml klysmabeholder. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Sygehusapoteket Region Nordjylland  

Porsvej 1 

9000 Aalborg 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk  

 

Vnr. 701441-03 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...