Voltarol®

plastre 140 mg

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltarol 140 mg medicinsk plaster  

Til anvendelse hos teenagere fra 16 år og voksne 

diclofenacnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol
 3. Sådan skal du bruge Voltarol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltarol er et lægemiddel, der lindrer smerter. Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAIDs). 

 

Voltarol anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker, hos teenagere fra 16 år og voksne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens eller apotekspersonalets anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Voltarol:

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6)
 • hvis du er allergisk over for andre ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAIDs, f.eks acetylsalicylsyre eller ibuprofen)
 • hvis du på noget tidspunkt har fået astma, nældefeber eller hævelse og irritation i næsen efter du har taget acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs
 • hvis du har et mavesår eller sår i tolvfingertarmen
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten
 • hvis du er et barn eller en teenager under 16 år.

Anvend ikke Voltarol på beskadiget hud (f.eks. hudafskrabninger, snitsår, brændsår), betændt hud eller væskende hududslæt eller eksem. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Voltarol  

 • hvis du lider eller tidligere har lidt af astma eller allergier. Du kan opleve bronkiale muskelkramper (bronkospasme), hvilket gør vejrtrækningen vanskelig
 • hvis du bemærker hududslæt, der udvikler sig efter påføring af det medicinske plaster. Fjern straks det medicinske plaster og stop med behandlingen, hvis det forekommer.
 • hvis du har nyre- hjerte- eller leverlidelser, eller hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller sår i tarmene eller betændelse i tarmene eller er tilbøjelig til blødninger.

Bivirkninger kan reduceres ved at anvende den laveste effektive dosis i kortest mulig tid. 

VIGTIGE forholdsregler 

 • Det medicinske plaster må ikke komme i kontakt med eller påføres øjne eller slimhinder.
 • Ældre patienter bør anvende Voltarol med forsigtighed, da ældre har større tilbøjelighed for at få bivirkninger.

Når du har fjernet det medicinske plaster, skal du undgå at udsætte det behandlede område for direkte sollys eller solarielys, for at nedsætte risikoen for lysfølsomhed. 

Børn og teenagere

Voltarol frarådes til børn og teenagere under 16 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Voltarol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Kun en lille mængde diclofenac optages i kroppen, forudsat at Voltarol anvendes korrekt. Det er derfor ikke sandsynligt at der opstår de interaktioner, der er beskrevet for de diclofenac-holdige lægemidler, der tages gennem munden. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Voltarol. 

 

Graviditet 

Voltarol må ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten, fordi det ikke kan udelukkes at der er en øget risiko for komplikationer for moderen og barnet (se "Brug ikke Voltarol"). 


Voltarol må kun anvendes efter aftale med lægen i første og andet trimester af graviditeten eller hvis du gerne vil være gravid. 

 

Amning  

Små mængder diclofenac udskilles i modermælken. 

Tal med lægen før du anvender Voltarol under amning. Under alle omstændigheder må Voltarol ikke påsættes direkte på brystet, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltarol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Voltarol

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er ét medicinsk plaster to gange dagligt. 

 

Påfør ét medicinsk plaster på det smertefulde område to gange dagligt, om morgenen og aftenen. Den højeste daglige dosis er 2 medicinske plastre, selv hvis der er flere smertefulde områder, der skal behandles. Der må kun behandles et smertefuldt område ad gangen. 

 

Brug til børn og teenagere 

Voltarol må ikke anvendes til brug til børn og unge under 16 år. Der er utilstrækkelig data tilgængelig på effektivitet og sikkerhed af Voltarol hos børn og teenagere under 16 år (se afsnit 2). 

 

For voksne og teenagere over 16 år, hvis dette lægemiddel skal anvendes i mere end 7 dage for smertelindring eller hvis symptomerne forværres bør patienten/forældrene kontakte en læge.  

Sådan anvendes Voltarol

Må kun anvendes til behandling på huden (kutant). 

1. Brevet med det medicinske plaster rives åben fra hakket 

Voltarol GlaxoSmithKline Consumer medicinsk plaster 140 mg 

Sådan påsættes plasteret: 

 

2. Fjern den ene af de to beskyttelsesfilm. 

 

 

 

3. Påsættes det område, der skal behandles og fjern den tilbageværende beskyttelsesfilm. 

 

 

 

4. Tryk let med håndfladen indtil plasteret hæfter fuldtændigt til huden. 

 

 

Sådan fjernes plasteret: 

 

5. Væd plasteret med vand og tag fat i et hjørne af plasteret og træk det forsigtigt væk fra huden. 

 

6. Vask området med vand og gnub forsigtigt med en finger med kredsende bevægelser, for at fjerne eventuelle rester. 

 

Det medicinske plaster kan om nødvendigt holdes på plads med en forbinding. 

 

Det medicinske plaster må kun anvendes på hel sygdomsfri hud. 

 

Brug ikke det medicinske plaster under tætsluttende forbinding. 

Brug det ikke i forbindelse med bruse- eller karbad. 

 

Du må ikke dele det medicinske plaster. 

Så længe skal plasteret anvendes

Anvend ikke Voltarol mere end 7 dage. Hvis symptomerne forværres eller varer i længere tid end 7 dage, bør du konsultere en læge. 

 

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af at Voltarols virkning er for stærk eller svag. 

Hvis du har brugt for meget Voltarol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Voltarol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Fortæl det til lægen, hvis der opstår betydelige bivirkninger efter forkert brug af dette lægemiddel eller ved utilsigtet overdosering (f.eks. hos børn). Din læge vil kunne anvise, om der skal tages nogen forholdsregler. 

Hvis du har glemt at bruge Voltarol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at anvende plasteret og fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende: Pludselig hududslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg, vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald eller svaghedsfølelse.  

 

Du kan få følgende bivirkninger: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 patienter) 

Lokale hudreaktioner, såsom hudrødmen, brændende fornemmelse, kløe, betændt hudrødmen, hududslæt, kan være med pustler eller vabler. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til mellem 1 ud af 10.000 patienter) 

Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner (kontakteksem). 

 

Hos patienter, der udvortes bruger lægemidler fra samme lægemiddelgruppe som diclofenac, har der været enkeltstående indberetninger om alment hududslæt, overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af hud og slimhinder samt allergisk shock-lignende reaktioner med akutte kredsløbsforstyrrelser og lysfølsomhedsreaktioner. 

 

Kroppens optagelse af diclofenac gennem huden er meget lav sammenlignet med koncentrationen af lægemidlet i blodet efter indtagelse af diclofenac gennem munden. Derfor er der en meget lav sandsynlighed for at der kan opstå bivirkninger i hele kroppen (såsom påvirking af mave-tarm-/lever-/nyre-funktionen eller vejrtrkningsbesvær). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod udtørring og lys. 

Opbevar brevet tæt tillukket for at beskytte mod udtørring og lys. 

 

Brug ikke Voltarol, hvis du lægger mærke til at det er beskadiget. 

 

Brugte plastre skal foldes på midten med den klæbende side indad. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltarol indeholder:

Aktivt stof: diclofenacnatrium. 

Hvert medicinske plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Understøttende lag: 

Uvævet polyestermateriale 

 

Klæbende lag: 

Butyleret methacrylatcopolymer 

Copolymeracrylatvinylacetat 

PEG-12 stearat 

Sorbitanoleat 

 

Beskyttelseslag: 

Monosilikoneovertrukket papir 

Udseende og pakningsstørrelser

Voltarol er hvide, 10x14 cm selvklæbende plastre, der er lavet af uvævet materiale på den ene side og papir på den anden side. 

Voltarol fås i æsker med 2, 5 eller 10 plastre, hvert pakket i et enkelt brev. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S 

Nykær 68 

2605 Brøndby 

Telefon: 80 25 16 27 

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

SPA Italiana Laboratori Bouty 

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160 

20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

Italien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: 

Voltaren Schmerzpflaster 140 mg Wirkstoffhaltiges Pflaster 

BE: 

Voltaren Patch 140mg pleister/ Emplâtre médicamenteux/ wirkstoffhaltige Pflaster 

CZ: 

Voltaren 140 mg léčivá náplast 

DK: 

Voltarol 

EE: 

Voltaren Aktigo 

EL: 

Voltadol 

FI: 

Voltaren 140 mg lääkelaastari 

HU: 

Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz 

LT: 

Voltaren Aktigo 140 mg vaistinis pleistras 

LV: 

Voltaren Aktigo 140 mg ārstnieciskais plāksteris 

NO: 

Voltarol 140 mg medisinert plaster 

PT: 

Voltaren Plast, 140 mg emplastro medicamentoso 

SE: 

Voltaren140 mg medicinskt plåster 

SK: 

Voltaren 140 mg liečivá náplasť 

UK: 

Voltarol 140 mg medicated plaster 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...