Questran Loc

pulver til oral suspension, endosis 4 g

CHEPLAPHARM

Om indlægssedlen

colestyramin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Questran Loc til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Questran Loc
 3. Sådan skal De tage Questran Loc
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Questran Loc binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet. 

 

De kan bruge Questran Loc til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. De kan også bruge Questran Loc mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Questran Loc

Tag ikke Questran Loc

 • hvis De er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran Loc pulver til oral suspension (angivet i pkt. 6).
 • hvis De har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget alvorlig gulsot).
 • hvis De har sivende eller blodig diaré.

Advarsler og forsigtighedsregler

Questran Loc kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin samt folinsyre. Tal med Deres læge om tilskud af folinsyre og vitaminer. 


Fortæl Deres læge, hvis De lider af: 

 • Diabetes.
 • Nedsat stofskifte.
 • Leverproblemer.
 • Dårlige nyrer.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Questran Loc. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Questran Loc

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
De kan tage Questran Loc sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De tager: 

 • blodfortyndende medicin,
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin),
 • vanddrivende medicin (chlorthiazid),
 • anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre),
 • medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin),
 • epilepsimedicin (phenobarbital),
 • medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner),
 • hjertemedicin (digoxin).

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran Loc.  

Brug af Questran Loc sammen med mad og drikke

De kan udrøre Questran Loc i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran Loc i supper eller frugtmos.  

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

De må kun tage Questran Loc efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Erfaringer med Questran Loc er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran Loc påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Questran Loc indeholder en fenylalaninkilde

Questran Loc indeholder en fenylalaninkilde. Kan være skadelig hvis De har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal De tage Questran Loc

Tag altid Questran Loc efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering:

Voksne

1-2 breve (4-8 g) 3 gange dagligt. 

 

Børn: 

½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis. 

 

De må ikke tage Questran Loc tørt. De skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. De kan også blande pulveret i mad. 

 

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran Loc. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Hvis De har taget for meget Questran Loc

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Questran Loc, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran Loc. 

Hvis De har glemt at tage Questran Loc

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De bare fortsætte med næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Halsbrand, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen, kvalme, diaré, mavesmerter.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen.
 • Øget blødningstendens (pga. K-vitaminmangel). Tal med lægen.
 • Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).
 • D-vitaminmangel.
 • Appetitmangel.
 • Opkastning, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), huller i tænderne, synkebesvær, opstød, hæmorideblødning, jagende smerter i den nederste del af endetarmen, smagsforstyrrelser.
 • Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og hudområde ved endetarmen, allergisk reaktion som f.eks. nældefeber.
 • Påvirkning af leverens funktion.
 • Vægtstigning.
 • Led- og muskelsmerter.
 • Svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

 

Questran Loc kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne
indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Questran Loc utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Questran Loc efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran Loc indeholder:

 • Det aktive stof i Questran Loc er colestyramin.
 • De øvrige indholdsstoffer er: vandfri citronsyre (E330), kolloid silica, kelcoloid (E405), xanthangummi (E415), appelsinsmagsstof og aspartam (E951).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  

Ziegelhof 24 

17489 Greifswald  

Tyskland 

Fremstiller

Farmea 

10 rue Bouche Thomas  

ZAC d’Orgemont  

49000 Angers 

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest opdateret januar 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...