Thycapzol®

tabletter 5 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Thycapzol 5 mg tabletter  

thiamazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thycapzol
 3. Sådan skal du tage Thycapzol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thycapzol hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. Du kan bruge Thycapzol mod forhøjet stofskifte. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thycapzol

Tag ikke Thycapzol

 • hvis du er allergisk over for midler mod for højt stofskifte (thiamazol, carbimazol, propylthiouracil) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • hvis du oplever påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot.
 • hvis du oplever træthed, blødning fra hud og sliminder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
 • hvis du er gravid og i behandling med thyroideahormoner (fx levothyroxin).
 • hvis du tidligere har haft betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis) efter administration af thiamazol eller carbimazol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Thycapzol: 

 • hvis du tidligere har haft milde overfølsomhedsreaktioner (f.eks. allergiske udslæt, kløe).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel (struma), og den vokser under behandlingen med Thycapzol.
 • hvis du er gravid eller ammer. Thycapzol kan være skadeligt for det ufødte barn. Hvis du kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention fra det tidspunkt, du starter behandlingen, og under hele behandlingen.

Du skal stoppe behandlingen og kontakte din læge: 

 • hvis du får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller andre symptomer på infektion
 • hvis du oplever træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever feber eller mavesmerter, som kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis). Det kan være nødvendigt at ophøre behandlingen med Thycapzol. 


Når det forhøjede stofskifte normaliseres kan det medføre en vægtøgning under behandlingen med Thycapzol. Dette tyder på en normalisering af dit stofskifte. 

Brug af anden medicin sammen med Thycapzol

Tal med lægen, hvis du er i behandling med jod eller har været det i de seneste år. 


Du skal være opmærksom på, at din sygdom kan påvirke virkningen af andre lægemidler, samt at doseringen af andre lægemidler måske skal ændres når funktionen af skjoldbruskkirtlen normaliseres. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Thycapzol sammen med mad og drikke

Du kan tage Thycapzol i forbindelse med at måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du fortælle det til din læge med det samme. 

 

Graviditet  

Thycapzol kan være skadeligt for det ufødte barn.
Hvis du kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention fra det tidspunkt, du starter behandlingen, og under hele behandlingen.
Behandlingen med Thycapzol kan muligvis fortsættes under graviditeten, hvis den mulige fordel opvejer den mulige risiko for dig og dit ufødte barn. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Thycapzol efter aftale med lægen, da Thycapzol bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thycapzol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Thycapzol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Thycapzol

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Doseringen er individuel. Den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne  

Svære tilfælde: 

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (30-60 mg) daglig fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning. 

 

Lette tilfælde: 

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) daglig. Følg lægens anvisning. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 

1 til 2 tabletter (5-10 mg) daglig. 

 

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du har været i behandling med jod kan lægen i begyndelsen af behandlingen ordinere meget store doser (f.eks. 24 tabletter (120 mg)). 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. Du deler tabletten ved at lægge tabletten med delekærven opad på et hårdt underlag, hvorefter du trykker ned på tabletten med en finger. 

 

Brug til børn og unge  

Børn og unge (3-17 år): 

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer. 

 

Børn på 2 år og derunder: 

Børn på 2 år og derunder må kun få Thycapzol efter lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Thycapzol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Thycapzol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomerne på overdosering kan være forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult, forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte. 

Hvis du har glemt at tage Thycapzol

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Thycapzol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Allergiske reaktioner med udslæt/hududslæt. Nældefeber. De har som regel et mildt forløb og forsvinder ofte ved fortsat behandling.
 • Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen.
 • Smerter i leddene især i tommelfingerens grundled kan udvikles gradvist og endog opstå adskillige måneder efter behandlingen.
 • Feber.

 

Ikke almindelig bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Smagsforstyrrelser som kan aftage efter behandlingsophør. Tilbagevenden til normal kan dog tage flere uger.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme eller opkastning, mavesmerter.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Svær leversygdom. Søg straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i en spytkirtel.
 • Hævede lymfekirtler.
 • Feber pga. overfølsomhed overfor Thycapzol.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112.
 • Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat blodglukose (autoimmunt insulinsyndrom). Tal med lægen.
 • Muskelsmerter.
 • Hårtab.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blisterpakning skal opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys. 

HDPE- plastbeholder må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thycapzol 5 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Thiamazol 5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol; mikrokrystallinsk cellulose; majsstivelse; magnesiumstearat; natriumstivelsesglycolat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Thycapzol 5 mg er en hvid til gullig, rund, let hvælvet tablet, mærket ”T5”, med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakning: 100 tabletter 

HDPE-plastbeholder: 100 tabletter og 125 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...