Glycophos

konc. til infusionsvæske, opl. 216 mg/ml

Fresenius Kabi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glycophos 216 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

natriumglycerophosphat, vandfri 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glycophos
 3. Sådan skal du bruge Glycophos
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glycophos er en koncentreret opløsning af phosphat og natrium, der anvendes til voksne, hvor der er et behov for tilførsel af ekstra phosphat.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glycophos

Brug ikke Glycophos:

 • hvis du er allergisk over for natriumglycerophosphat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glycophos (angivet i punkt 6)
 • hvis du er dehydreret
 • hvis du har for meget natrium i blodet (hypernatriæmi)
 • hvis du har for meget phosphat i blodet (hyperphosphatæmi)
 • hvis du har meget dårligt fungerende nyrer
 • hvis du er i en shoktilstand
 • hvis du har for lidt kalk i blodet (hypokalcæmi)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Glycophos: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion

 

Dit indhold af phosphat i blodet bør kontrolleres regelmæssigt. 

Brug af anden medicin sammen med Glycophos

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Ved indgivelse af kulhydrater i en vene, er der set et moderat fald af phosphat i blodet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Glycophos kan anvendes til gravide. 

 

Amning
Glycophos kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glycophos påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Glycophos

Doseringen af Glycophos er individuel og bestemmes af din læge. 

 

Glycophos gives langsomt som infusion i en vene og infusionen varer mindst 8 timer. 

Hvis du har brugt for meget Glycophos

Eftersom at Glycophos gives til dig af en læge eller sygeplejerske, er det ikke sandsynligt, at du vil få for meget. Hvis du mærker alvorlige bivirkninger eller tror, at du har fået for meget lægemiddel, skal du straks fortælle det til din læge eller sygeplejerske. 

Hvis du har glemt at bruge Glycophos

Hvis du tror, at en dosis Glycophos er blevet glemt, skal du straks fortælle det til din læge eller sygeplejerske. 

Hvis du holder op med at bruge Glycophos

Din læge vil bestemme, hvornår du skal stoppe med at bruge Glycophos. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt indhold af fosfat i blodet (hyperfosfatæmi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Glycophos må ikke gives ufortyndet og må kun tilsættes andre lægemidler, hvor forligelighed er påvist. Alle tilsætninger skal foretages aseptisk (sterile procedurer). 

 

Infusionen skal være afsluttet indenfor 24 timer efter tilberedningen for at hindre mikrobiologisk vækst. Eventuelle rester skal kasseres og må ikke gemmes til senere anvendelse. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glycophos indeholder:

 • Aktivt stof: natriumglycerophosphat
 • Øvrige indholdsstoffer: saltsyre, koncentreret (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

 

1 ml opløsning indeholder: natriumglycerophosphatpentahydrat 306,1 mg svarende til natriumglycerophosphat, vandfri 216 mg. 

 

1 ml Glycophos indeholder: 1 mmol phosphat og 2 mmol natrium. 

Udseende og pakningsstørrelser

Glycophos er en klar farveløs væske.
 

Pakningsstørrelse hætteglas: 10 x 20 ml.
Pakningsstørrelse ampuller: 20 x 20 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB  

751 74 Uppsala  

Sverige 

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB  

Islands Brygge 57 

2300 København S 

Fremstiller:

Fresenius Kabi Norge AS  

1730 Halden 

Norge 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Glycophos må ikke gives ufortyndet og må kun tilsættes andre lægemidler, hvor forligelighed er påvist. Alle tilsætninger skal foretages aseptisk.  

 

Blandbarhed:  

Op til 120 ml Glycophos og 48 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Vamin 14 g N/l; Vamin 14 g N/l elektrolytfri; Vamin 18 g N/l elektrolytfri og Vaminolac. 

 

Op til 10 ml Glycophos og 10 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 50 mg/ml.  

 

Op til 20 ml Glycophos og 20 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 200 mg/ml.  

 

Op til 60 ml Glycophos og 24 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 500 mg/ml.  

 

Yderligere forligelighedsdata og oplysninger om fysisk stabilitet kan rekvireres fra den danske repræsentant.  

 

Infusionstiden skal være mindst 8 timer.  

 

Infusionen skal være afsluttet indenfor 24 timer efter tilberedning for at hindre mikrobiologisk kontaminering. Eventuelle rester skal kasseres og må ikke gemmes til senere anvendelse.  

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...