Calcichew-D3 Forte

tyggetabletter 500 mg+10 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcichew-D3® Forte 500 mg/10 mikrogram (400 IE) tyggetabletter 

Calcium/cholecalciferol (vitamin D3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcichew-D3 Forte
 3. Sådan skal du tage Calcichew-D3 Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcichew-D3 Forte er tyggetabletter, der indeholder calcium og vitamin D3, som begge er vigtige stoffer ved dannelsen af knogler. Calcichew-D3 Forte anvendes til at forebygge og behandle calcium- og D-vitamin mangel hos voksne, hvor det er kendt, at der er en risiko for vitamin D- og calciummangel, og som supplerende behandling ved knogleskørhed. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcichew-D3 Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Calcichew-D3 Forte

 • hvis du er allergisk over for calcium, D-vitamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calcichew-D3 Forte (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du har for højt indhold af calcium i blodet eller urinen
 • hvis du lider af nyresten
 • hvis du har for højt indhold af D-vitamin i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Calcichew-D3 Forte, 

 • hvis du er i langtidsbehandling med Calcichew-D3 Forte, især hvis du også tager diuretika (anvendes til behandling af højt blodtryk eller ødem) eller hjerteglykosider (anvendes til behandling af hjertesygdomme.
 • hvis du har tegn på nedsat nyrefunktion eller tendens til at få nyresten.
 • hvis du har en sarkoidose (en sygdom i immunsystemet, som kan øge niveauet af D-vitamin i kroppen).
 • hvis du lider af knogleskørhed og samtidig ikke er i stand til at bevæge dig omkring.
 • hvis du tager andre produkter indeholdende D-vitamin. Supplerende doser af calcium og D-vitamin bør kun tages under vejledning og kontrol fra lægen.

Børn og unge

Calcichew-D3 Forte er ikke beregnet til brug til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Calcichew-D3 Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du også tager tetracykliner (en form for antibiotika), bør du tage disse mindst 2 timer før eller 4-6 timer efter indtagelse af Calcichew-D3 Forte. Calciumcarbonat kan påvirke optagelsen af tetracyklin præparater, hvis de tages samtidigt.
 

Medicin indeholdende bisphosphonater skal tages mindst 1 time før indtagelse af Calcichew-D3 Forte.
 

Calcium kan reducere effekten af levothyroxin. Derfor skal levothyroxin tages mindst 4 timer før eller 4 timer efter Calcichew-D3 Forte.
 

Virkningen af quinoloner kan blive reduceret hvis de tages samtidig med calcium. Quinolon antibiotika skal tages 2 timer før eller 6 timer efter Calcichew-D3 Forte.
 

Calciumsalte kan nedsætte absorptionen af jern, zink og strontium ranelat. Derfor bør jern, zink eller strontium ranelat præparater tages mindst 2 timer før eller efter Calcichew-D3 Forte.
 

Anden medicin som kan ændre virkningen af Calcichew-D3 Forte eller hvor, Calcichew-D3 Forte kan ændre virkningen af anden medicin: 

 • vanddrivende medicin (thiazid-diuretika)
 • hjertemedicin (hjerteglykosider).

 

Orlistat (som anvendes til behandling af fedme) kan forstyrre optagelsen af fedtopløselige vitaminer, f.eks. vitamin D3.
 

Hvis du tager nogen af de ovennævnte lægemidler, vil din læge give dig yderligere instruktioner. 

Brug af Calcichew-D3 Forte sammen med mad og drikke

Du kan tage Calcichew-D3 Forte i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Calcichew-D3 Forte bør kun anvendes af gravide i forbindelse med konstateret D-vitamin- eller calciummangel. Ved graviditet må din daglige indtagelse af calcium ikke overstige 2500 mg, og D-vitamin bør ikke overstige 4000 IE, da overdosering kan påvirke det ufødte barn.
 

Amning
Du kan tage Calcichew-D3 Forte, når du ammer. Calcium og D-vitamin udskilles i modermælken, så hvis barnet får tilskud af D- vitamin, bør du tale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Calcichew-D3 Forte har ingen kendt indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Calcichew-D3 Forte indeholder isomalt og saccharose

Calcichew-D3 Forte indeholder saccharose (0,8 mg) som kan være skadelig for tænderne. Tyggetabletterne indeholder også isomalt (E 953). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Calcichew-D3 Forte indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tyggetablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Calcichew-D3 Forte

Tag altid Calcichew-D3 Forte nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Dosis:

Den anbefalede dosis er 1 tyggetablet 2 gange daglig. Tyggetabletten kan tygges eller suges. 

 

Brug til børn og unge 

Calcichew-D3 Forte er ikke beregnet til brug hos børn. 

Hvis du har taget for mange Calcichew-D3 Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Calcichew-D3 Forte, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer: 

 • Anoreksi, tørst, kvalme, opkastning, forstoppelse, mavesmerter, muskelsvaghed, træthed, mentale forstyrrelser, sygelig tørst, forøget urinmængde, knoglesmerter, nyresten, kalk i nyrerne, i alvorlige tilfælde uregelmæssig puls pga. ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mælk-alkali (hyppig trang til at tisse, vedvarende hovedpine, vedvarende tab af appetit, kvalme, opkastning, usædvanlig træthed eller svaghed, hypercalcæmi, alkalose og nedsat nyrefunktion).
 • Vedvarende overdosering kan medføre kronisk nyreskade og forkalkning af bindevæv.
 • Ekstrem overdosering kan medføre koma og død.

Hvis du har glemt at tage Calcichew-D3 Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Calcichew-D3 Forte

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Overfølsomhedsreaktioner er forekommet med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hvis du oplever følgende symptomer, bør du straks kontakte en læge. Hævelse af ansigt, tunge, læber (angioødem) eller hævelse i svælget (larynx ødem). 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

For højt indhold af calcium i blodet (hypercalcæmi) eller i urinen (hypercalciuri) kan optræde ved høje doser. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

Forstoppelse, dyspepsi, luft i maven, kvalme, mavesmerter, diaré. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

Kløe, udslæt, nældefeber. Mælk-alkali syndrom (også kaldet Burnett’s syndrom ses normalt kun, når store mængder af calcium er blevet indtaget), symptomer er hyppig trang til at urinere, hovedpine, tab af appetit, kvalme eller opkastning, unormal træthed eller svaghed, sammen med forhøjede indhold af calcium i blodet, for lidt syre i blodet og nedsat nyrefunktion. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

Opbevares i original beholder for at beskytte mod lys. 

Hold beholderen tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calcichew-D3 Forte indeholder:

 • Aktive stoffer: calciumcarbonat 1250 mg (svarende til 500 mg calcium), cholecalciferol (vitamin D3) 400 IE (10 mikrogram)
 • Øvrige indholdsstoffer: xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smagsstoffer (citron), magnesiumstearat, sucralose (E955), mono- og diglycerider af fedtsyrer, all-rac-alfa-tocopherol, saccharose, modificeret majsstivelse, middelkædelængde triglycerider, natriumascorbat (E301), og kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelse

Calcichew-D3 Forte er en hvid, rund, tyggetablet. Kan have små pletter. 

 

Calcichew-D3 Forte fås i en pakningsstørrelse à 100 tyggetabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Calcichew-D3® Forte er et registreret varemærke, der tilhører TAKEDA PHARMA A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...