Glucos. "B. Braun"

infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucos. B. Braun 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning  

glucose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Glucos. B. Braun
 3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glucos. B. Braun er en steril opløsning af glucose (et sukkerstof) i vand, som enten kan anvendes til tilførsel af væske eller glucose eller til at opløse andre lægemidler.  

2. Det skal du vide om Glucos. B. Braun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Glucos. B. Braun hvis du har:

 • for høje blodsukkerværdier (hyperglykæmi), som kræver mere end 6 enheder insulin i timen for at blive kontrolleret
 • for højt indhold af mælkesyre i blodet (laktatacidose)
 • for meget vand i kroppen (hypoton eller isoton overhydrering)
 • akut hjertesvigt
 • vand i lungerne (lungeødem)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. B. Braun hvis du: 

 • har sukkersyge
 • har nogen form for nedsat funktion i sukkerstofskiftet (f.eks. efter operationer eller skader)
 • har nedsat nyrefunktion
 • er fejlernæret med mangel på B-vitamin
 • hvis du har problemer med væskebalancen i hjernen (f.eks. som følge af meningitis, blødning i kraniet eller en hjerneskade)
 • hvis du har en sygdom/tilstand der kan forårsage høje niveauer af vasopressin, et hormon der regulerer kroppens væskebalance, såsom:
  • en pludselig og alvorlig sygdom eller skade
  • nylig operation
  • hjernesygdom
  • behandling med visse lægemidler (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Glucos. B. Braun”)

Disse tilstande kan øge risikoen for nedsatte værdier af natrium i blodet, hvilket kan give hovedpine, kvalme, kramper, sløvhed, koma og hævelse af hjernen 

 

Din læge vil vurdere grundigt, om dette lægemiddel er egnet til dig. 

 

Sædvanligvis bør du ikke få dette lægemiddel, hvis du har eller for nylig har haft et slagtilfælde, medmindre din læge mener, at det er nødvendigt for, at du kan blive rask igen. 

 

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balancen vil blive kontrolleret under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget blodprøver. 

 

Tilstrækkelig tilførsel af salte (især kalium og natrium) skal sikres. 

 

Hvis det er nødvendigt, kan dit blodsukker reguleres ved indgivelse af insulin. 

 

Hvis du ligeledes får blodtransfusioner, vil du få disse gennem en anden infusionsslange. 

 

Læs venligst indlægssedlen grundigt for de lægemidler, der er opløst i eller fortyndet med Glucos. B. Braun. 

Børn

Særlig forsigtighed vil blive udvist ved indgivelse af dette lægemiddel til børn. Væskeindhold i kroppen, urinproduktion og koncentrationerne af elektrolytter i blodet og urinen vil blive kontrolleret nøje. 

Brug af anden medicin sammen med Glucos. B. Braun

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er vigtigt, at du taler med din læge hvis du har taget noget af følgende medicin, da de kan øge risikoen for bivirkninger på grund af lavt natriumindhold i blodet (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler"): 

 • visse lægemidler til behandling af kræft
 • selektive serotoningenoptagshæmmere (anvendes til behandling af depression)
 • visse lægemidler til behandling af psykotiske lidelser (antipsykotika)
 • morfin-lignende lægemidler (opioider)
 • lægemidler mod smerter og/eller inflammation (de såkaldte non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er)
 • visse lægemidler til behandling af epilepsi
 • oxytocin (anvendes under graviditet, under fødsel og efter fødsel).
 • diuretika

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får Glucos. B. Braun. 


Graviditet
Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning. 

Amning
Denne opløsning kan bruges ved amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Tag også hensyn til relevant information i indlægssedlen for den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. B. Braun. 

3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun

Dosis

Den mængde Glucos. B. Braun du skal have, vil blive bestemt af lægen. 

 

Når du får dette lægemiddel som væsketilskud, vil mængden af opløsning afhænge af din alder, vægt og medicinske og fysiske tilstand. 

 

Når dette lægemiddel anvendes til at opløse eller fortynde andre lægemidler, som du skal have, vil mængden af opløsning afhænge af koncentrationen af det lægemiddel, der skal opløses eller fortyndes. 

 

Brug til børn  

Hvis Glucos. B. Braun gives til dit barn, skal dosis være så lav som mulig. 

Indgivelsesmåde

Glucos. B. Braun vil blive givet til dig som et drop i en blodåre (det vil sige som intravenøs infusion). 

Hvis du har fået for meget Glucos. B. Braun

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil fastsætte dine daglige doser. 

 

En overdosering med glucose kan medføre: 

 • for høje blodsukkerværdier (hyperglykæmi)
 • tab af glucose gennem urinen (glucosuri)
 • unormalt højt koncentrerede kropsvæsker (serum hyperosmolaritet)
 • væskemangel (dehydrering)
 • nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstremt høje blodsukkerværdier eller for koncentrerede kropsvæsker (hyperglykæmisk-hyperosmolært koma)

 

Overdosis af væske kan medføre for meget væske i kroppen med: 

 • en øget hudspænding
 • tunge og hævede ben (venøs væskeophobning)
 • hævelse i væv (ødem) med risiko for vand i lungerne (lungeødem) eller hævelse i hjernen (hjerneødem)
 • unormalt høje eller lave koncentrationer af elektrolytter i blodet, f.eks. lavt natrium (hyponatriæmi) eller lavt kalium (hypokaliæmi)
 • forstyrrelser i syre-base-balancen.

 

Ved en overdosering kan du få kvalme eller opkastning og spasmer. 

Der kan udvikle sig yderligere tegn på en overdosering afhængig af, hvilken medicin der blev opløst i eller fortyndet med Glucos. B. Braun. Tag også hensyn til relevant information i indlægssedlen for den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. B. Braun. 

Hvis dette forekommer, vil infusionshastigheden blive sænket eller infusionen blive afbrudt. 

Lægen vil afgøre, hvilken yderligere behandling du eventuelt skal have, f.eks. insulin, medicin til at øge din urinproduktion (vanddrivende medicin) eller salte. 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Unormalt høje eller lave elektrolytniveauer, f.eks. for lidt kalium (hypokaliæmi).
 • Lave niveauer af natrium i blodet (hyponatræmi).
 • Hævelse af hjernen, som kan forårsage hjerneskade.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken, posen eller etiketten på æsken efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Må kun bruges, hvis opløsningen er klar og farveløs eller næsten farveløs, og hvis beholderen og lukket er intakt. 

Beholderne er kun til engangsbrug. Kassér beholder og eventuelt ubrugt indhold efter brug. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. B. Braun indeholder:

 • Aktivt stof: glucose.
  En liter indeholder 55 g glucosemonohydrat, svarende til 50 g glucose.
 • Øvrigt indholdsstof: Vand til injektionsvæsker.

 

Energi: 837 KJ/l svarende til 200 kcal/l 

Teoretisk osmolaritet: 278 mOsm/l 

Surhed (justering til pH 7,4): < 0,5 mmol/l NaOH 

pH: 3,5-5,5 

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. B. Braun er en infusionsvæske, opløsning (til indgivelse i et venedrop).  

 

Det er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning af glucose i vand. 

 

Pakningsstørrelser: 

Ecoflac plus plastflasker af polyethylen: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG  

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

 

Postadresse 

34209 Melsungen, Tyskland 

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG  

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland  

 

eller 

 

B. Braun Medical S.A.  

Carretera de Terrassa 121  

08191 Rubi, Barcelona, Spanien 

Repræsentant

B. Braun Medical A/S  

Dirch Passers Allé 27, 3. sal  

2000 Frederiksberg 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

Dosis

Voksne  

Maksimal daglig dosis 

Op til 40 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag, svarende til 2 g glucose pr. kilo legemsvægt pr. dag.
 

Maksimal infusionshastighed  

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg legemsvægt pr. time, der svarer til 0,25 g (250 mg) glucose pr. kg legemsvægt pr. time. 

Indgivelsesmåde

Intravenøs anvendelse.
Muligheden for perifer intravenøs infusion afhænger af den fremstillede blandings osmolaritet. 

Uforligeligheder

Fordi Glucos. B. Braun har en lav pH-værdi, kan der forekomme uforligeligheder, hvis det blandes med andre lægemidler og blod.
Oplysninger om forligelighed kan indhentes hos fremstilleren af det tilsatte lægemiddel.
Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i Glucos. B. Braun på grund af risiko for pseudoagglutination. 

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Administration skal påbegyndes umiddelbart efter tilslutning af beholderen til infusionssættet eller infusionsudstyret.
Før iblanding af et tilsætningsstof eller tilberedelse af en ernæringsblanding skal fysisk og kemisk forligelighed bekræftes. Fordi Glucos. B. Braun har en lav pH-værdi, kan der forekomme uforligeligheder, hvis det blandes med andre lægemidler. Information om forligelighed kan fås hos fremstilleren.
Sædvanlige forholdsregler mht. aseptiske forhold skal nøje overholdes ved tilsætning af tilsætningsstoffer. 

 

Holdbarhed efter anbrud  

Indholdet skal anvendes straks efter åbning af beholderne.
 

Holdbarhed efter iblanding af tilsætningsstoffer  

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -betingelser inden anvendelse på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, med mindre rekonstitution eller fortynding er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.
Vær opmærksom på anvisninger givet af fremstilleren af det respektive tilsætningsstof eller lægemiddel, der skal fortyndes. 

 

Fyldestgørende oplysninger om dette lægemiddel fremgår af produktresuméet. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...