Kaliumklorid "SAD"

konc. til infusionsvæske, opl. og oral opløsning 1 mmol K/ml og 1 mmol/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

1 mmol/ml 

kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kaliumklorid SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid SAD
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kaliumklorid SAD er et lægemiddel til regulering af væske- og saltbalancen.  

 

Kaliumklorid SAD anvendes ved behov for kalium. 

 

Du vil få Kaliumklorid SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Kaliumklorid SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid SAD

Tag ikke Kaliumklorid SAD

 • hvis du er allergisk over for kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid SAD (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har dårligt fungerende nyrer eller en nyresygdom (Addisons sygdom)
 • hvis du har hjertesvigt eller påvirket hjertefunktion
 • hvis du har væskeophobning i kroppen
 • hvis du er dehydreret
 • hvis du har lav blodprocent
 • hvis du har højt indhold af kalium eller chlor i blodet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid SAD: 

 • hvis du har påvirket hjertefunktion
 • hvis du har påvirket muskelfunktion
 • hvis der er mistanke om, at du har akut binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom)
 • hvis du har for meget syre i blodet
 • hvis du er dehydreret og har nedsat vandladning
 • hvis du er i en tilstand af shock

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Kaliumklorid SAD. 

Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Blodfortyndende medicin (heparin)
 • Visse lægemidler mod smerter (NSAID præparater)
 • Vanddrivende lægemidler (kaliumbesparende diuretika)
 • Tacrolimus og ciclosporin (lægemidler anvendt ved nyresygdom, organtransplantationer, leddegigt og visse hudsygdomme)
 • Visse typer af hjertemedicin (hjerteglykosider, digitalis)
 • Blodtrykssænkende lægemidler (ACE-hæmmere)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning. 

 

Amning
Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Kaliumklorid SAD findes som et koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre. Du vil normalt få Kaliumklorid SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Kaliumklorid SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Dosis er individuel og afhænger af dit væske- og saltbehov. 

Hvis du har brugt for meget Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD, eller hvis lægemidlet er blevet indgivet for hurtigt, kan du få følgende symptomer: 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Nedsættelse af reflekser
 • Svækket vejrtrækning
 • Uregelmæssig puls
 • Meget hurtig hjerterytme
 • Svag puls
 • Hjertestop

Hvis du har glemt at bruge Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige: Kvalme. Forhøjet klor i blodet. 

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 

Kaliumklorid SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse undersøgelser, EKG-forandringer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Opbevar Kaliumklorid SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Kaliumklorid SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Kaliumchlorid.
Øvrigt indholdsstof: Vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid SAD er en klar, farveløs væske. 


Kaliumklorid SAD findes i pakningsstørrelser på: 

20 ml  

10 x 20 ml  

50 ml  

10 x 50 ml  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Sjælland Sygehusapoteket, Roskilde  

Vestermarksvej 6 

4000 Roskilde 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...