Kaleorid®

depottabletter 750 mg

Karo Pharma AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaleorid 750 mg depottabletter 

Kaliumchlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kaleorid
 3. Sådan skal du bruge Kaleorid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kaleorid er en depottablet, hvorfra det aktive stof langsomt frigives. 

 

Kaleorid indeholder kalium, som er et essentielt stof for metabolismen. Der kan opstå kaliummangel med visse sygdomme samt under behandling med forskellige lægemidler, der øger urinudskillelsen (dvs. vanddrivende midler). Kaleorid tabletter anvendes til behandling af et lavt niveau af kalium i blodet. Dette lægemiddel kan også gives som en forholdsregel, når der anvendes vanddrivende midler. 

 

Fremstillingsmetoden for Kaleorid gør, at tabletten opløses langsomt. Kalium er indkapslet i kernen, i et blødt lipidskelet, som giver en langsom og gradvis udskillelse af kalium i en stor del af tarmen. Det bløde lipidskelet udskilles med afføringen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kaleorid

Brug ikke Kaleorid

 • hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne i Kaleorid (angivet i punkt 6).
 • hvis du har store forstyrrelser i din væske- og saltbalance (elektrolytbalance), såsom høje kaliumniveauer i blodet (hyperkaliæmi) eller andre sygdomme, der kan forårsage hyperkaliæmi.
 • hvis du lider af svært nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har sår eller forsnævringer i spiserøret og/eller i tarmen.
 • hvis du lider af Addisons sygdom (ikke funktionsdygtige binyrer), men du ikke tager medicin mod det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kaleorid. 

Vær ekstra forsigtig med Kaleorid 

 • hvis du lider af en hjerte- eller nyresygdom I så fald skal kaliumniveauet i blodet kontrolleres regelmæssigt.
 • hvis du er ældre, da du har risiko for hjerte- og nyresygdom.
 • hvis du har risiko for et øget kaliumniveau på grund af nyresvigt eller binyrebarksvigt, akut dehydrering eller omfattende vævsskade (såsom svære forbrændinger).
 • hvis du tager et lægemiddel, der nedsætter tarmbevægelserne.

 

Der kan opstå forstoppelse, skade, sår, blødning og ruptur, både i den øvre og nedre del af mave-tarm-kanalen, især hvis Kaleorid tages med for lidt vand, eller hvis din tarmfunktion er nedsat. Så du skal være særlig forsigtig, hvis du er sengeliggende eller gravid (se punkt Graviditet).
 

Stop behandlingen, hvis du oplever kvalme, opkastning eller mavebesvær. 

Børn

Kaleorid bør ikke anvendes til børn eller unge i alderen under 18 år. Kaleorid's sikkerhed og virkning til børn er ikke klarlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Kaleorid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis Kaleorid tabletter tages sammen med andre lægemidler, der øger kaliumniveauerne, herunder f.eks. kaliumbesparende vanddrivende midler (diuretika) (spironolacton, eplerenon, triamteren og amilorid), ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), reninhæmmere (f.eks. aliskiren), ciclosporin, tacrolimus, trimethoprim og andre lægemidler, der indeholder kalium (f.eks. kaliumsalte af penicillin), øger det risikoen for, at kaliumniveauerne bliver for høje. 

Brug af Kaleorid sammen med mad og drikke

Tabletterne skal sluges hele sammen med rigeligt vand, mindst et glas vand pr. dosis (se punkt 3). 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Lægemidlet kan anvendes under graviditet og amning, hvis din læge bedømmer, at det er nødvendigt. Din tarmfunktion kan være nedsat under graviditeten, og du skal især være forsigtig, når du anvender Kaleorid, og sørge for at drikke nok vand, når du tager tabletten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaleorid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Kaleorid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Når Kaleorid tages forebyggende er den sædvanlige dosis: 

For 750 mg tabletter: generelt 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt. 

 

Hvis du behandles med Kaleorid på grund af for lave kaliumniveauer, bestemmes dosis på grundlag af din kaliumværdi. Normalt er dosis for 750 mg tabletter 2 tabletter 2-3 gange dagligt, indtil serum-kaliumværdien er forbedret. Derefter er en eller to tabletter to gange dagligt en tilstrækkelig dosis. 

 

Tabletterne skal sluges hele sammen med mindst et glas vand. Du må ikke tage tabletterne mens du ligger ned, og ikke lige inden sengetid. 

 

Tabletternes uopløselige hvide kerne vil udskilles med afføringen. 

Hvis du har brugt for meget Kaleorid

Hvis du har taget for meget lægemiddel, eller hvis et barn ved et uheld har taget lægemidlet, skal du kontakte lægen, hospitalet eller Giftlinjen på tlf. 82121212 for en risikovurdering og for rådgivning. 

 

En for stor indtagelse af Kaleorid kan forårsage øgede kaliumniveauer, især hvis du lider af nyresygdom. Mulige symptomer på forhøjede kaliumniveauer er forvirring, prikken, muskelsvaghed, lammelse, lavt blodtryk, hjertearytmi og i alvorlige tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Kaleorid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er blevet rapporteret følgende bivirkninger: forhøjet kaliumniveau i blodet, ruptur, blødning, sårdannelse og stenose eller obstruktion af fordøjelseskanalen, sår, diarré, opkastning, mavesmerter, kvalme, forskellige former for udslæt. 

 

Stop behandlingen, hvis du oplever kvalme, opkastning eller mavebesvær. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: mailto:dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaleorid indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid 750 mg (tabletten indeholder 10 mmol kalium) og 1000 mg (tabletten indeholder 13 mmol kalium).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kerne: ethylcellulose, glycerol 85 %, stearylalkohol, magnesiumstearat.
  Overtræk: hypromellose, titandioxid (E 171), talcum, glycerol 85 %, saccharinnatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval filmovertrukket tablet. 

 

Pakningsstørrelse: 100 og 250 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Karo Pharma AB  

Box 16184  

103 24 Stockholm  

Sweden  

medinfo@karopharma.com  

Fremstiller

Paramedical A/S  

Vassingerødvej 3-7  

DK-3540 Lynge  

Danmark  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Island, Finland, Norge, Sverige: Kaleorid 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...