Kaliumklorid "EQL Pharma"

depottabletter 750 mg

EQL

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid Sandoz 750 mg depottabletter 

kaliumchlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Sandoz
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Kaliumklorid Sandoz indeholder kalium, som er et vigtigt stof i stofskiftet. Det anvendes til behandling af lave niveauer af kalium i blodet (kaliummangel).  

Det kan også bruges som forebyggende behandling i forbindelse med brug af vanddrivende medicin (lægemidler, der øger urinudskillelsen).  

Kaliumklorid Sandoz er en depottablet. Kalium befinder sig i den bløde tabletkerne(matrix), som langsomt og gradvist frigives, mens den passerer igennem tyndtarmen. Denne bløde kerne udskilles uforandret og kan ses i afføringen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kaliumklorid Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har kraftig ubalance i væske- og saltbalancen (elektrolytbalancen), såsom høje niveauer af kalium i blodet, (hyperkaliæmi) eller en anden tilstand, som kan forårsage hyperkaliæmi.
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har sår eller forsnævringer i spiserøret og/eller tarmen.
 • hvis du har Addisons sygdom (ikke fungerende binyrer) og ikke tager medicin for det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Kaliumklorid Sandoz. Kaliumklorid Sandoz skal anvendes med særlig forsigtighed 

 • hvis du har en hjerte- eller nyresygdom. I så tilfælde skal du have kontrolleret indholdet af kalium i dit blod jævnligt.
 • hvis du er ældre, fordi du i så fald har risiko for hjerte- og nyresygdom.
 • hvis du har risiko for øgede kaliumniveauer på grund af nyresvigt eller binyrebarkmangel, akut dehydrering eller omfattende vævsskader (såsom svære forbrændinger).
 • hvis du tager medicin, der hæmmer afføringen.

Blokering, skader, sår, blødning og hul kan forekomme i både den øvre og nedre del af mave-tarm- kanalen, især hvis du tager Kaliumklorid Sandoz med for lidt vand, eller hvis din tarmfunktion er langsom. Du skal derfor være særligt forsigtig, hvis du er sengeliggende eller gravid (se afsnittet Graviditet).
Stop med at tage Kaliumklorid Sandoz, hvis du får kvalme, opkastning eller mavegener. 

Børn

Kaliumklorid Sandoz bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kaliumklorid Sandoz’ sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Hvis Kaliumklorid Sandoz tages samtidig med andre lægemidler, som øger kaliumniveauet, er der en risiko for, at kaliumniveauet i blodet bliver for højt. Det gælder, hvis du tager: 

 • lægemidler, der kaldes for kaliumbesparende diuretika (spironolacton, eplerenon, triamteren og amilorid).
 • lægemidler for højt blodtryk, såsom ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) og reninhæmmere (f.eks. aliskiren).
 • lægemidler, der anvendes efter en transplantation, såsom ciclosporin og tacrolimus.
 • antibiotikummet trimethroprim.
 • andre lægemidler, der indeholder kalium (f.eks. penicillin med kaliumsalte).

Brug af Kaliumklorid Sandoz sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig vand, mindst ét glas vand pr. dosis (se afsnit 3). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Dette lægemiddel kan anvendes i graviditeten og ammeperioden, hvis din læge vurderer, at det er nødvendigt. Din tarmfunktion kan være langsom i graviditeten, og du skal være ekstra forsigtig med at bruge Kaliumklorid Sandoz og sørge for at drikke tilstrækkeligt vand, når du tager tabletten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid Sandoz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Når Kaliumklorid Sandoz bliver taget som forebyggende behandling, er den normale dosis som regel 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt. 

 

Hvis du bliver behandlet med Kaliumklorid Sandoz på grund af for lave kaliumniveauer, fastlægges dosen ud fra din kaliumværdi. Dosen vil normalt være 2 tabletter 2-3 gange dagligt, indtil serumkaliumværdien er blevet bedre. Derefter er 1-2 tabletter to gange dagligt en tilstrækkelig dosis. 

 

Tabletterne skal synkes hele sammen med mindst ét glas vand. Tag ikke tabletterne, mens du ligger ned, eller lige inden sengetid. 

Du kan tage tabletterne sammen med mad. 

 

Kaliumklorid Sandoz depottabletter indeholder en kerne, som udskilles med afføringen. 

Hvis du har taget for meget Kaliumklorid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis et barn ved et uheld har indtaget nogle tabletter. 

Hvis du tager for meget Kaliumklorid Sandoz, kan det resultere i forhøjede kaliumniveauer, især hvis du lider af nyresygdom. Symptomerne på forhøjede kaliumniveauer omfatter forvirring, prikkende fornemmelse, muskelsvaghed, lammelse, lavt blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, og i alvorlige tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet: forhøjede kaliumniveauer i blodet; hul, blødning, sårdannelse og indsnævring eller blokering i fordøjelseskanalen; sår; diarré; opkastning; mavesmerter; kvalme; forskellige typer af udslæt. 

Stop behandlingen, hvis du får kvalme, opkastning eller mavegener. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: silica kolloid vandfri; ethylcellulose; stearylalkohol; hypromellose, talcum, middelkædelængde triglycerider, oliesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid Sandoz er en uigennemsigtig hvid til perlehvid, oval blank tablet, der måler 16x8 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 

100 eller 250 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Kaliumklorid Sandoz  

Finland: Kaliumklorid Sandoz  

Norge: Kaliumklorid Sandoz  

Sverige: Kaliumklorid EQL Pharma 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...