Prometazin "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 25 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prometazin Orifarm, 25 mg filmovertrukne tabletter 

promethazinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin Orifarm
 3. Sådan skal du tage Prometazin Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Prometazin Orifarm indeholder et antihistamin. 

Prometazin Orifarm anvendes til voksne og børn i alderen 15 år og derover til behandling af symptomer på allergi, herunder nældefeber, høfeber og irriterede næseslimhinder, samt mod transportsyge. 

 

Prometazin Orifarm kan anvendes til voksne til behandling af søvnløshed. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Prometazin Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for prometazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Prometazin Orifarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

En meget alvorlig og til tider dødelig tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom, kan opstå. Stands behandlingen og ring straks til din læge, hvis du har høj feber, muskelkramper eller -stivhed, svimmelhed, meget alvorlig hovedpine, hurtig puls, forvirring, ophidselse, hallucinationer eller sveder meget. 


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Prometazin Orifarm. 

 • hvis du har grøn stær eller for højt tryk i øjet
 • hvis du har mavesår
 • hvis du har en forsnævring af tolvfingertarmen
 • hvis du har vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævret blærehalskirtel
 • hvis du har gentagne perioder med vejrtrækningsstop mens du sover (søvnapnø)
 • hvis du har astma, bronkitis eller udvidelse af bronkierne
 • hvis du har en hjertesygdom
 • hvis du har epilepsi
 • hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • hvis du har abnorm muskeltræthed (myastenia gravis)
 • hvis du har nedsat aktivitet i centralnervesystemet.

Hvis du skal have lavet hudpriktest (allergitest), skal du ikke tage Prometazin Orifarm mindst 48 timer inden testen. 


Hvis du bruger kontaktlinser, skal du være opmærksom på at Prometazin Orifarm kan give mindsket tåreflod, som kan give problemer ved brug af kontaktlinser. 


Du skal undgå stærkt sollys, mens du er i behandling med Prometazin Orifarm. 


Prometazin Orifarm kan give mundtørhed, hvilket kan øge risikoen for huller i tænderne. Det er derfor vigtigt, at du har en god mundhygiejne under behandlingen med Prometazin Orifarm. 

Børn og unge

Prometazin Orifarm må ikke anvendes til børn under 2 år grundet risiko for svækket vejrtrækning med risiko for dødeligt udfald.
Prometazin Orifarm må ikke anvendes til børn og unge med tegn og symptomer på Reye´s syndrom (akut hjernelidelse af ukendt årsag). 

Brug af anden medicin sammen med Prometazin Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod angst, nervøsitet og uro
 • medicin mod søvnløshed
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere).

Prometazin Orifarm kan forstærke den sløvende effekt af beroligende midler, midler mod psykiske lidelser og sovemidler. 

Brug af Prometazin Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Prometazin Orifarm sammen med mad og drikke. 

Prometazin Orifarm kan forstærke den sløvende virkning af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du tager Prometazin Orifarm, kan det indvirke på uringraviditetstest og give falsk negativt eller falsk positivt resultat. 


Graviditet
Du kan tage prometazin under graviditet, men ikke de sidste 2 uger før forventet fødsel. Tal med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Prometazin Orifarm. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Prometazin Orifarm virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Prometazin Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Prometazin Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug kun dette lægemiddel som anbefalet. Du må ikke overskride den anbefalede dosis. Der har været rapporteret tilfælde af prometazinmisbrug. 

 

Den anbefalede dosis er: 

 

Allergiske sygdomme 

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 2-4 gange dagligt. 

 

Transportsyge 

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 30-60 minutter før afrejse. 

 

Søvnløshed 

Voksne: 1 tablet ved sengetid. 

 

Brug til børn  

Prometazin Orifarm må ikke anvendes til børn under 15 år. 

Prometazin Orifarm må ikke anvendes til behanding af søvnløshed hos børn. 

Hvis du har taget for mange Prometazin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Prometazin Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på overdosis kan være døsighed, svimmelhed, overstadighed, forvirring, sløring af bevidsthed, hallucinationer, angst, hurtig puls, udvidelse af pupillerne, mundtørhed, uro, chok og kramper. 

Hvis du har glemt at tage Prometazin Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot.
 • Gulsot, ofte med hudkløe.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptikasyndrom).
  Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Døsighed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, rastløshed, hovedpine, mareridt, træthed og desorientering.
 • Øjentørhed, nedsat evne til at se skarpt.
 • Forstoppelse og besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Sløret syn.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Nældefeber, udslæt og kløe.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Hjertebanken, unormal hjerterytme, for lavt blodtryk.
 • Mangel på appetit og maveproblemer.
 • Overfølsomhed af huden overfor sollys.
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Muskelkramper og ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger i hoved og ansigt.

 

Småbørn er modtagelige for Prometazin Orifarms effekt på nervesystemet, mens andre børn kan blive hyperaktive. Ældre er specielt modtagelige for bivirkninger fra nervesystemet og for at opleve forvirring. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prometazin Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: prometazinmisbrug 25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, povidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, propylenglycol, hypromellose, titandioxid (E171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletglas: 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

Fremstiller:

Viminco A/S 

Lodhusvej 11  

4230 Skælskør 

Postboks 119 

 

eller 

 

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...