Daktacort

salve 20+10 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Daktacort® 20 mg/g / 10 mg/g salve 

miconazolnitrat / hydrocortison 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort
 3. Sådan skal du bruge Daktacort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Daktacort indeholder et svampemiddel (miconazolnitrat) og et binyrebarkhormon (hydrocortison), som virker mod eksem, rødme og udslæt. 

Anvendelse

Du kan bruge Daktacort mod svamp og eksem i huden. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Daktacort:

 • hvis du er allergisk over for miconazolnitrat, hydrocortison, andre svampemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daktacort (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hudlidelse med røde, betændte knopper og udvidede blodkar på næsen og i huden omkring den (rosacea).
 • hvis du har eksem eller udslæt omkring munden.
 • hvis du har meget uren hud (akne).
 • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Daktacort.
Stop behandlingen med Daktacort, hvis du får overfølsomhedsreaktioner (allergi) eller irritation. Undgå kontakt med øjnene.
 

Du må ikke bruge Daktacort på store områder eller under tæt forbinding i ansigtet.
 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Børn og unge

Du må normalt kun bruge Daktacort til børn efter aftale med en læge. Vær ekstra forsigtig, hvis du bruger salven på store områder eller under en tæt forbinding (inklusive bleer), da større mængder medicin derved kan optages i huden. Dette gælder også, hvis salven bruges til barnets ansigt. Daktacort må ikke bruges til børn i længere tid. 

Ældre

Hos ældre forekommer der naturlig udtynding af huden, derfor skal ældre patienter anvende lægemidlet sparsomt og højst i nogle få uger. Brug kun Daktacort i den tid, lægen har anvist.
 

Daktacort salven indeholder et binyrebarkhormon (hydrocortison), og det er derfor ikke egnet til langvarig brug. Når symptomerne på en betændelsestilstand (f.eks. rødme og kløe) er forsvundet, kan du gå over til behandling med miconazolholdig salven, som kun indeholder svampemidlet (miconazol) 20 mg/g, i stedet for Daktacort. Fortsæt behandlingen, så længe lægen anbefaler.
 

Daktacort kan beskadige visse syntetiske materialer, derfor anbefales bomuldstøj, hvis det behandlingskrævende område kommer i kontakt med tøj. 

Brug af anden medicin sammen med Daktacort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager følgende: 

 • blodfortyndende medicin så som warfarin
 • medicin mod diabetes til indtagelse gennem munden
 • medicin mod epilepsi (phenytoin)
 • medicin mod betændelsestilstande (hydrokortison)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Forsigtighed tilrådes under graviditet. Du må ikke bruge Daktacort på store hudområder eller under tæt forbinding. Miconazol har i dyrefosøg ikke vist sig at være fosterskadende, men der er set fosterskader ved doser der er toksiske for moderdyr. 

 

Amning 

Der foreligger ikke tilstrækkelige velkontrollerede studier af lokal administration af Daktacort under amning. Det vides ikke, om lokal administration af Daktacort på huden kunne føre til at hydrocortison og miconazol optages i kroppen i så store mængder at det ville kunne påvises i modermælk. Forsigtighed tilrådes i ammeperioden. Du må ikke bruge Daktacort på store hudområder eller under tæt forbinding. 

 

Frugtbarhed 

Reproduktionsforsøg på dyr med miconazol har ikke vist nogen effekt på fertiliteten. Der er ikke udført reproduktionsforsøg på dyr med hydrocortison til vurdering af fertiliteten. 

Præventionsmidler af naturgummi (latex)

Sørg for, at Daktacort og præventionsmidler af naturgummi (latex), f.eks. kondomer og pessarer, ikke kommer i kontakt med hinanden. Indholdsstofferne i Daktacort kan skade gummiet (latexen), så præventionsmidlerne måske ikke forebygger graviditet eller kønssygdomme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daktacort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Daktacort

Brug altid Daktacort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal smøre Daktacort på det angrebne hudområde 2 gange daglig i et tyndt lag. Du skal fortsætte behandlingen i 1-2 uger efter, at symptomerne er forsvundet. 

 

Brug til børn 

Du må kun bruge Daktacort til børn efter aftale med en læge. 

Åbning af tuben

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse hættens yderside mod tubens spids.

 

Vask det angrebne hudområde og tør det godt. Gnid salven let ind i huden med fingerspidserne. Salven skal ikke kun smøres på den angrebne hud, men også på området omkring den. Vask hænderne grundigt efter påsmøring af salven, med mindre det er dine hænder, der behandles. Dette er særlig vigtigt for at undgå at overføre bakterier fra den angrebne hud til andre legemsdele eller andre mennesker. Reserver et håndklæde til eget brug - derved kan du undgå at overføre smitte til andre. Tøj, der kommer i kontakt med den angrebne hud, skal skiftes regelmæssigt for at undgå, at du smitter dig selv igen. 

Hvis du har brugt for meget Daktacort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Daktacort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Langvarig og overdreven brug kan give hudirritation, som forsvinder, når du holder op med at bruge Daktacort. Hvis du bruger meget Daktacort i lang tid kan dine binyrers hormondannelse blive nedsat. Det kan give dig problemer ved akut sygdom. 

Hvis du har glemt at bruge Daktacort

Smør Daktacort på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt behandlingen som anvist af lægen. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Daktacort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Enkelte tilfælde af irritation eller brændende fornemmelse i forbindelse med brug af Daktacort er rapporteret. Som ved alle produkter, der påføres huden, kan en allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekomme. Yderligere er følgende bivirkninger rapporteret: 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende kliniske forsøgsdata): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter): 

 • Irritation af huden
 • Brændende fornemmelse i huden
 • Nældefeber
 • Kløe
 • Irritabilitet

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende forsøgsdata): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Overfølsomhed
 • Kontakteksem
 • Rødmen af huden
 • Betændelsestilstand i huden
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment)
 • Reaktion på stedet, hvor salven smøres på
 • Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Daktacort utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Daktacort efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daktacort indeholder:

 • Aktive stoffer: miconazolnitrat og hydrocortison. 1 gram salve indeholder 20 mg miconazolnitrat og 10 mg hydrocortison.
 • Øvrige indholdsstoffer: polyethylen, paraffinoliegel.

Udseende og pakningsstørrelser

Daktacort salve er en fedtet, hvid salve. 

Daktacort fås i en pakningsstørrelse á 15 g salve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Daktacort® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson. 

 

Daktacort® svarer til Brentacort®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...