Humatrope®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 6 mg, 12 mg og 24 mg

Eli Lilly

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Humatrope® 6 mg/ 12 mg/ 24 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

Somatropin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humatrope
 3. Sådan skal du bruge Humatrope
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin eller medicinen til personen i din omsorg, hedder Humatrope. Det indeholder humant væksthormon, også kaldet somatropin. Humatrope fremstilles ved en særlig metode, som kaldes gensplejsning (rekombinant DNA teknologi). Det har den samme struktur som væksthormonet i din krop. 

 

Væksthormon regulerer væksten og udviklingen af cellerne i din krop. Det øger din højde, når det påvirker cellernes vækst i rygraden og i de lange knogler i benene. 

Ved mangel på væksthormon øger Humatrope indholdet af mineraler i knoglernesamt muskelmassen og nedsætter kroppens fedtlagre. 

Humatrope anvendes til

 • behandling af følgende vækstforstyrrelser hos børn og unge:
  • Væksthormonmangel.
  • Turners syndrom (mangel på alle eller flere såkaldte X-kønskromosomer hos piger med lav højde).
  • Væksthæmning som følge af kroniske problemer med nyrefunktionen hos børn og unge før puberteten, hvis nyrerne er beskadiget.
  • Nedsat vækst hos børn, som er født mindre end forventet (SGA), hvis væksten ikke er indhentet ved 4-års alderen eller senere.
  • en genforandring hos børn (SHOX-mangel).
 • behandling af væksthormonmangel hos voksne

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humatrope

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Behandling med Humatrope bør kun startes og følges på en sygehusafdeling, der har særlig erfaring med behandling af patienter med væksthormonmangel. 

Brug ikke Humatrope

 • hvis du er allergisk over for somatropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Humatrope (feks. metacresol eller glycerol i fortyndingsmidlet) angivet i afsnit 6.
 • Sig det til lægen, hvis du har en aktiv tumor (kræft). Før du bliver sat i behandling med Humatrope, skal tumorer være inaktive, og du skal have gennemført din antitumorbehandling.
 • hvis du allerede er ophørt med at vokse (lukkede epifyser, der er vækstpladerne i enden af de lange knogler), og du gerne vil vokse yderligere i højden. Din læge vil underøge dig for at beslutte, om du stadigvæk behøver Humatrope, efter dine knogler er ophørt med at vokse.
 • hvis du er meget syg og har brug for intensiv behandling i forbindelse med en svær operation i hjertet eller maven, efter en ulykke med mange læsioner eller efter akut svigt af lungerne med behov for hjælp til at trække vejret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Humatrope. 

 

Hvis du er i substitutionsbehandling med glukokortikoider, skal du gå regelmæssigt til læge, da det kan være nødvendigt at få justeret din glukokortikoiddosis. 


Hvis du er blevet behandlet væksthormonmangel som barn, skal din læge igen undersøge dig for væksthormonmangel, for at vurdere, om du forsat skal behandles med Humatrope som voksen. 


Hvis du har afsluttet en tidligere behandling mod en tumor, kan der være brug for en hjernescanning før behandlingen med Humatrope påbegyndes. Du bør undersøges regelmæssigt for at sikre, at tumoren ikke kommer igen eller begynder at vokse. 


Der er rapporteret en øget risiko for at få en anden tumor (godartet og ondartet) hos patienter, som overlevede deres cancer, og som var blevet behandlet med somatropin. Hjernetumorer var af disse næste tumorer de mest almindelige. 


Hvis du har hyppig eller svær hovedpine med kvalme og/eller synsforstyrrelser, skal du straks fortælle det til lægen, som vil undersøge dig i øjnene, da disse symptomer kan være tegn på forhøjet tryk i hjernen. Den fortsatte behandling med Humatrope afhænger af undersøgelsens reslutater. 


Hvis du begynder at halte eller får smerter i hoften, skal du rådføre dig med lægen. Du kan udvikle en knoglesygdom i hofterne i de perioder, hvor du vokser. 


Hvis du påbegynder behandling, kan Humatrope påvirke mængden af thyroideahormon i blodet. Hvis niveauet af thyreoideahormon er lavt, kan det nedsætte dit respons på Humatrope. Du skal derfor jævnligt have kontrolleret thyroideafunktionen uanset om du får thyreoideahormen eller ikke. 


Hvis du er et barn, skal du fortsætte behandlingen indtil, du er ophørt med at vokse. 


Hvis du tager en højere dosis af Humatrope end foreskrevet, kan du få en forøget vækst af visse dele af kroppen, såsom ører, næse, kæbe, hænder og fødder. Overdosering kan også give forhøjet blodsukker og sukker i urinen. Du skal altid bruge Humatrope, som foreskrevet af din læge. 


Hvis du har vækstsygdom på grund af beskadiget nyrefunktion, skal Humatropebehandlingen stoppes før en nyretransplantation. 


Hvis du lider af en akut kritisk sygdom, skal du oplyse lægen om det. Der er indberetninger om dødsfald hos patienter, som har fået væksthormon under kritisk sygdom. 


Hvis du har både væksthormonmangel og Prader-Willi syndrom (en genetisk sygdom), skal din læge undersøge dig for vejrtrækningsproblemer og luftvejsinfektioner før behandling med Humatrope påbegyndes, særligt hvis du er overvægtig, tidligere har haft alvorlige vejrtrætningsproblemer (især under søvn) eller lidt af infektioner i lunger eller luftveje. Hvis du under behandling får problemer med vejrtrækning (snorken), bør behandlingen afbrydes og årsagen undersøges af lægen. 


Humatrope kan påvirke den måde din krop behandler sukker fra mad og drikke ved at påvirke, hvordan din krop bruger insulin. Hvis du behandles med Humatrope, skal din læge derfor kontrollere om din krop forbruger sukker korrekt.
Hvis du lider af diabetes mellitus kan det være nødvendigt at justere din insulindosis, når du påbegynder behandling med Humatrope. Din læge vil kontrollere mængden af sukker i dit blod, og kan derefter justere din diabetesbehandling. 


Hvis du har væksthormonmangel, som skyldes lav fødselsvægt, skal dit blodsukker og insulinniveau kontrolleres før behandling startes og derefter regelmæssigt under behandlingen. 


Ældre patienter (over 65 år) kan være mere følsomme over for Humatrope og mere tilbøjelige til at få bivirkninger. 


Børn i behandling med somatropin kan have en øget risiko for at udvikle betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit) sammenlignet med voksne, der behandles med somatropin. Selvom det er sjældent, skal betændelse i bugspytkirtlen overvejes, hvis barnet i somatropin-behandling får mavesmerter. 


Skoliose (en øget sidekrumning af rygsøjlen) kan forværres hos alle børn i hurtig vækst. Tegn på skoliose skal overvåges under behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Humatrope

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig, eller hvis du planlægger at bruge anden medicin. 


Det er særlig vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager eller for nylig har taget nogle af følgende lægemidler. Det kan være nødvendigt, at lægen justerer dosis af Humatrope eller af de andre lægemidler: 

 • Medicin til behandling af diabetes mellitus skal muligvis justeres.
 • Glukokortikoider (binyrebarkhormoner) som f.eks.kortison og prednisolon. Virkningen af både glukokortikoid og somatropin kan nedsættes, og din læge vil muligvis justere din dosis.
 • Østrogen, som tages oralt, eller andre kønshormoner, da det kan påvirke virkningen af væksthormonet. Hvis der ændres på den måde, østrogen bliver taget (feks. fra oral til gennem huden = transdermal), skal dosis af Humatrope måske justeres.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Hvis du er gravid, bør du kun bruge Humatrope efter lægens anvisning. Hvis du bliver gravid, skal du staks fortælle det til din læge. 


Det er ukendt om Humatrope udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller påtænker at amme, så spørg din læge til råds før du bruger Humatrope. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Humatrope påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Humatrope indeholder natrium.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Humatrope

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteks- personalet. 

 • Du skal altid sikre dig, at du anvender den styrke, som lægen har ordineret (enten 6 mg, 12 mg eller 24 mg) og den tilsvarende Humatrope pen. Brug aldrig cylinderampuller med anden medicin i din Humatrope pen.
 • Hver Humatrope cylinderampul leveres sammen med en sprøjte, som indeholder et fortyndingsmiddel (solvens til injektionsvæske, opløsning), som anvendes til tilberedning af injektionsopløsningen.
 • Du må ikke blande eller indsprøjte Humatrope, før du er blevet tilstrækkeligt trænet af din læge eller sygeplejerske.
 • Der er detaljerede instruktioner i, hvordan man tilbereder og indsprøjter Humatrope i afsnittet Sådan indsprøjtes Humatropetil sidst i denne indlægsseddel. Du må kun blande Humatrope med det medfølgende fortyndingsmiddel. Bland det aldrig med andet, medmindre din læge siger, at du skal.
 • Efter tilberedning skal Humatrope indsprøjtes i fedtvævet lige under huden med en kort kanyle og en injektionspen.
 • Injektionsstederne bør skifte for at undgå lokal formindskelse og tiltagende hårdhed af fedtvævet under huden (lipoatrofi).
 • Efter at have blandet Humatrope må det ikke være ude af køleskabet i mere end 30 minutter daglig.
 • Opbevar din pen sammen med det øvrige Humatrope i køleskabet. 28 dage efter blanding må du ikke bruge det overskydende Humatrope, der kan være i pennen.

Dosering

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal have. Du må ikke ændre din dosis uden først at tale med din læge.
Behandling med Humatrope er sædvanligvis en langvarig, og det kan være nødvendigt for din læge at justere din dosis med tiden afhængig af din legemsvægt og respons på behandlingen. Dosis er i almindelighed beregnet efter de følgende anvisninger og gives en gang daglig: 


Børn og unge med: 

 • Væksthormonmangel:
  0,025-0,035 mg/kg daglig
 • Turners Syndrom:
  0,045-0,050 mg/kg daglig
 • Kroniske problemer med nyrefunktionen:
  0,045-0,050 mg/kg daglig
 • Lav vægt ved fødsel:
  0,035 mg/kg daglig. Behandlingen bør ophøre efter et års behandling, hvis væksthastigheden er utilstrækkelig.
 • SHOX genmangel:
  0,045-0,050 mg/kg daglig

 

Væksthormonmangel hos voksne:
Behandlingen bør påbegyndes med en lav dosis på 0,15-0,30 mg daglig. Lavere startdosis kan være nødvendigt til ældre og overvægtige patienter. Startdosis kan øges efterhånden i overensstemmelse med dine individuelle behov. Den totale daglige dosis er sædvanligvis ikke over 1 mg. 


Dosisbehov kan falde med alderen. Kvinder, og især de, som får østrogenbehandling med tabletter, kan have brug for højere doser end mænd. 

Hvis du har brugt for meget Humatrope

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Humatrope, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 • hvis du har indsprøjtet for meget Humatrope, vil dit blodsukker falde i begyndelsen og blive for lavt (hypoglylæmi). Efterfølgende vil det stige og blive for højt (hyperglykæmi).
 • hvis du indsprøjter for meget Humatrope igennem en længere periode (årevis), kan du få en forøget vækst af visse dele af kroppen, såsom ører, næse, kæbe, hænder og fødder (akromegali).

Hvis du har glemt at bruge Humatrope

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal fortsætte med den foreskrevne dosis. Hvis du glemmer at indsprøjte Humatrope og er i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt din læge. 

Hvis du holder op med at bruge Humatrope

Spørg din læge til råds før du stopper behandlingen. Afbrydelse eller for tidligt ophør af behandling med Humatrope kan nedsætte et godt resultat af behandlingen med Humatrope. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Efter indsprøjtning af Humatrope, kan følgende bivirkninger opstå: 

 

Følgende er anvendt til at klassificere bivirkningerne: 

Meget almindelige kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter 

Almindelige kan forekomme hos 1 ud af 100 til 1 ud af 10 patienter 

Ikke almindelige kan forekomme hos 1 ud af 1.000 til 1 ud af 100 patienter 

Sjældne kan forekomme hos 1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000 patienter 

Meget sjældne kan forekomme hos mindre end 1 ud af 10.000, omfattende enkeltstående rapporter Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 

Børn  

Almindelige 

Ikke almindelige 

Sjældne 

Meget sjældne 

Ikke kendt 

Smerter ved indstiksstedet 

 

Væskeophobning (ødemer) 

 

Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) 

 

Allergi overfor metacresol og/eller glycerol 

 

Lave niveauer af thyreoideahormon 

 

Udvikling af antistoffer mod væksthormon 

 

Forværring af skoliose (øget sidekrumning af rygsøjlen) 

Svaghed 

 

Diabetes mellitus type 2 

Svær eller hyppig hovedpine med kvalme og/eller synsforstyrrelser er tegn på forhøjet tryk i hjernen (godartet intrakraniel hypertension). Kontakt straks din læge hvis dette forekommer. 

 

Følelsesløshed og prikken/snurren i huden (paræstesi) 

 

Lokaliserede muskelsmerter (myalgi) 

Søvnløshed 

 

Forhøjet blod-tryk (hypertension) 

 

Udvikling af bryster hos drenge (gynækomasti) 

 

Sukker i urinen (glukosuri) 

Allergi overfor det aktive stof 

 

Voksne 

Meget almindelige 

Almindelige 

Ikke almindelige 

Sjældne 

Ikke kendt 

Hovedpine 

 

Ledsmerter (arthralgi) 

Smerter ved indstiksstedet 

 

Væskeophobning (ødemer) 

 

Forhøjet blod-sukker (hyperglykæmi) 

 

Allergi overfor metacresol og/eller glycerol 

 

Lave niveauer af thyreoideahormon 

 

Søvnløshed 

 

Følelsesløshed og prikken/snurren i huden (paræstesi) 

 

Prikkende, snurrende og stikkende fornemmelser samt følelsesløshed i fingre og hånd (karpaltunnel-syndrom) 

 

Lokaliserede muskelsmerter (myalgi) 

 

Forhøjet blodtryk (hypertension) 

 

Kortåndethed (dyspnø) 

 

Midlertidig forstyrrelse i åndedrættet under søvn (søvnapnø) 

Svaghed 

 

Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti) 

Svær eller hyppig hovedpine med kvalme og/eller synsforstyrrelser er tegn på forhøjet tryk i hjernen (godartet intrakraniel hypertension). Kontakt straks din læge hvis dette forekommer. 

 

Sukker i urinen (glukosuri) 

Diabetes mellitus type 2 

 

Allergi overfor det aktive stof 

 

Virkningen af insulin kan blive nedsat. 

 

Der er rapporteret tilfælde af leukæmi hos et lille antal børn, som er blevet behandlet med vækst- hormon. Der er dog intet bevis for, at forekomsten af leukæmi er øget hos patienter, som får væksthormon. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du ser, at opløsningen er uklar eller indeholder partikler.  

 

Opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC). Må ikke nedfryses. 

 

Efter Humatrope er blandet, må det ikke være ude af køleskabet i mere end 30 minutter daglig. Den færdigblandede Humatrope kan anvendes i op til 28 dage efter blanding, hvis du opbevarer det i køleskab (2ºC - 8ºC) og ikke har det ude ved stuetemperatur i mere end 30 minutter daglig. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Humatrope indeholder

Pulver i cylinderampul 

 • Aktivt stof: Somatropin. Hver cylinderampul indeholder enten 6 mg, 12 mg eller 24 mg somatropin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, glycin, natriumphosphat. Phosphorsyre og/eller natriumhydroxid kan være brugt under fremstillingen for at justere pH.

 

Efter rekonstitution: 

 • Humatrope 6 mg giver 2,08 mg somatropin/ml opløsning
 • Humatrope 12 mg giver 4,17 mg somatropin/ml opløsning
 • Humatrope 24 mg giver 8,33 mg somatropin/ml opløsning

 

Solvens 

Den fyldte sprøjte med solvens indeholder glycerol, metacresol, vand til injektionsvæsker. Saltsyre og/eller natriumhydroxid kan være brugt under fremstillingen for at justere pH. 

Udseende og pakningsstørrelser

Humatrope 6 mg: 

 • 1 cylinderampul, med hvidt pulver til injektionsvæske, opløsning.
 • 3,17 ml klar og farveløs solvens i en fyldt pen.

Findes i pakninger med 1, 5 og 10. 

Humatrope 12 mg: 

 • 1 cylinderampul, med hvidt pulver til injektionsvæske, opløsning.
 • 3,15 ml klar og farveløs solvens i en fyldt pen.

Findes i pakninger med 1, 5 og 10 

Humatrope 24 mg: 

 • 1 cylinderampul, med hvidt pulver til injektionsvæske, opløsning.
 • 3,15 ml klar og farveløs solvens i en fyldt pen.

Findes i pakninger med 1, 5 og 10 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Danmark A/S 

Lyskær 3E, 2.tv. 

2730 Herlev 

Tlf. 45 26 60 00 

Fremstiller

Lilly France 

Rue du Colonel Lilly 

F-67640 Fegersheim 

Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Humatrope med undtagelse af Frankrig hvor navnet er Umatrope. 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.dkma.dk 

 

Humatrope er et registreret varemærke for Eli Lilly & Company. 

Sådan indsprøjtes Humatrope 6 mg/ 12 mg/ 24 mg

De følgende instruktioner forklarer, hvordan Humatrope skal indsprøjtes. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt og følg dem trin for trin. 

Sådan starter du:

Der er fem ting i pakningen: 

 1. Humatrope cylinderampul i den rigtige styrke
 2. En fyldt sprøjte med fortyndingsmiddel
 3. En Humatrope pen
 4. En steril kanyle
 5. En spritserviet

 

Vask hænderne før du fortsætter med de næste trin. 

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

De følgende trin vejleder dig i klargøringen af cylinderampullen

Trin 1 Udpakning 

 • Du må kun blande Humatrope med det vedlagte fortyndingssmiddel. Bland det aldrig med noget andet medmindre din læge siger, at du skal.
 • Læs brugsvejledningen, som ligger sammen med din pen. Denne vil minde dig om, hvad din læge eller sygeplejerske har fortalt dig.
 • Følg instruktionerne nedenfor diagrammerne

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

Trin 2 og 3 Påsætning af cylinderampullen 

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

Trin 4 Blanding af Humatrope 

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

Trin 5 og 6 Løsn cylinderampullen og kasser fortyndersprøjten 

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

Trin 7 Bland forsigtigt 

 • Bland opløsningen ved forsigtigt at vende cylinderampullen op og ned 10 gange. RYST IKKE CYLINDERAMPULLEN. Lad cylinderampullen ligge i 3 minutter og kontroller derpå opløsningen omhyggeligt.
 • Hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler, så bland forsigtigt indholdet igen 10 gange. Lad cylinderampullen ligge i yderligere 5 minutter. Hvis opløsningen forbliver uklar eller indeholder partikler så MÅ DU IKKE BRUGE CYLINDERAMPULLEN.

Humatrope Eli Lilly Danmark A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 6 mg, 12 mg og 24 mg 

Trin 8 Indsprøjt Humatrope ved at anvende en dertil beregnet pen 

 • Hvis opløsningen er klar, er din cylinderampul nu parat til at blive fæstnet til en dertil beregnet Humatrope-pen
 • Indsæt cylinderampullen i pennen (se brugsvejledning for pennen)
 • Brug altid en ny steril kanyle ved hver indsprøjtning
 • Aftør huden omhyggeligt med en spritserviet. Lad huden tørre
 • Indstil dosis korrekt (se brugsvejledning til pennen)
 • Indsprøjt langsomt ind under huden (subkutant) som lægen har instrueret dig i
 • Fjern kanylen fra huden og kasser kanylen på en sikker måde, som du har fået det vist af din læge eller sygeplejerske
 • Opbevar pennen med det resterende indhold af Humatrope i køleskabet. Brug ikke noget Humatrope, som er tilbage i pennen 28 dage efter blanding.

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...