Penomax®

filmovertrukne tabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

PENOMAX  

200 mg filmovertrukne tabletter 

Pivmecillinamhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Penomax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax.
 3. Sådan skal du tage Penomax.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Penomax er et bredspektret antibiotikum.
 • Penomax virker ved at hæmme væksten af cellevæggen i gram-negative bakterier.
 • Du kan tage Penomax til behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Penomax

 • Hvis du er allergisk over for pivmecillinamhydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Penomax (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er overfølsom over for penicillin eller cephalosporiner.
 • Hvis du har forsnævringer i spiserøret, eller du har noget i din mavetarmkanal, som forhindrer normal passage.
 • Hvis du har en medfødt stofskiftesygdom (carnitin transporter defekt, organiske acidurier så som methylmalonsyreuri og propionacidæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Penomax 

 • Hvis du har mangel på carnitin (en aminosyre).
 • Hvis du har ustabil diabetes.
 • Hvis du har en unormal lille muskelmasse.
 • Hvis du er i behandling med valproat mod epilepsi eller andre lægemidler som frigør pivalinsyre.
 • Hvis du oplever kraftig diarré under behandling med Penomax.
 • Hvis du lider af stofskiftesygdommen Porfyri.

 

Vær opmærksom på, at der kan forekomme krydsallergi med andre penicillinderivater eller cephalosporiner. 

 

Langtidsbehandling (mere end 3 uger) eller hyppigt gentagne behandlinger bør undgås. 

Brug af anden medicin sammen med Penomax

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • gigt, psoriasis og kræft (methotrexat).
 • urinsyregigt (probenecid).
 • epilepsi (valproat eller andre lægemidler som frigiver pivalinsyre).
 • infektion (erythromycin eller tetracycklin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Penomax sammen med mad og drikke og alkohol

Du bør tage Penomax i forbindelse med et måltid, for at undgå mave-tarm-gener.  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Du kan tage Penomax under graviditet.

Amning: 

 • Du kan tage Penomax, selvom du ammer.

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Penomax

Tag altid Penomax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling for at undgå irritation og sårdannelse i spiserøret. Drik mindst et halvt glas vand eller anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå mavegener. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge: 

1-2 tabletter 3 gange dagligt. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn over 5 år: 

1 tablet 3 gange dagligt. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Ved normal dosering er det ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brugsanvisning for tabletter der er pakket i blister:

 • Tryk ikke tabletten ud af tabletlommen (fig. 1).
 • Bøj blister og riv en tabletlomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).
 • Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig.3 ).
  Penomax Orifarm A/S filmovertrukne tabletter 200 mg

Hvis du har taget for mange Penomax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Penomax, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Symptomer ved meget stor dosis: 

 • Kvalme, opkastning og mavesmerter (gastritis).

Hvis du har glemt at tage Penomax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Penomax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele behandlingsforløbet, selv om du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Opkastning, diarré, kvalme.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat mængde af aminosyren carnitin i din krop (det kan medføre muskelsvaghed).
 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), øget antal af eosinofile celler). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Svær infektion med svampen candida.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
 • Feber pga. overfølsomhed mod Penomax.
 • Forstyrrelser i leverfunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Penomax utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Penomax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tæt tillukket.
 • Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Penomax, 200 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Pivmecillinamhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose, glyceroltriacetat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide til råhvide, runde samt bikonvekse. Tabletterne er præget med "F" på den ene side og "48" på den anden side. 

 

Penomax fås i: 

Penomax 200 mg i pakninger med 20, 30 og 40 tabletter i blister. 

Penomax 200 mg i pakninger med 100 tabletter i en tabletbeholder. 

Tabletbeholderen indeholder et tørremiddel. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...