Primidon "Orifarm"

tabletter 50 mg og 250 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Primidon Orifarm, 50 mg og 250 mg tabletter  

primidon  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primidon Orifarm
 3. Sådan skal du tage Primidon Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Primidon virker krampestillende ved epilepsi.

Du kan tage Primidon Orifarm mod epilepsianfald (især grand mal og fokale anfald). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primidon Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Primidon Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for primidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Primidon Orifarm (angivet i punkt 6)
 • hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Primidon Orifarm. 

 • hvis du er over 65 år eller svækket
 • hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion
 • hvis du har en lungesygdom med vejrtrækningsbesvær
 • hvis Primidon Orifarm skal bruges til behandling af et barn.

 

Hvis du pludselig stopper med at tage Primidon Orifarm, kan du få epileptiske anfald. Du må derfor kun stoppe elle ændre behandlingen efter aftale med din læge. 


Du må ikke tage Primidon Orifarm sammen med naturmedicin der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum). 

Brug af anden medicin sammen med Primidon Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Før behandlingen med Primidon Orifarm skal du fortælle din læge hvis du tager: 

 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • anden medicin mod epilepsi (carbamazepin, clonazepam, phenytoin, valproat)
 • malariamedicin (quinidin)
 • medicin mod betændelse (chloramphenicol, doxycyclin)
 • medicin for hjerte og kredsløb (digoxin, beta-blokkere)
 • medicin mod svamp (griseofulvin)
 • smertestillende medicin (paracetamol)
 • medicin mod astma (theophyllin)
 • p-piller
 • alkohol
 • naturmedicin, der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum).

Brug af Primidon Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Tag Primidon Orifarm med et glas vand. Primidon virker sløvende og alkohol forstærker den sløvende virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Primidon Orifarm efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Primidon Orifarm efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Primidon Orifarm kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Primidon Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis der passer til dig. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Voksne: 

Den anbefalede startdosis er 125 mg (en halv 250 mg tablet) daglig i 3 dage. Derefter vil din læge langsomt øge dosis til en vedligeholdelsesdosis på 750-1500 mg pr. døgn (i alt 3-6 250 mg tabletter), fordelt på 2-3 doser. 

 

Børn: 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Den anbefalede daglige dosis er 12-25 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 2 doser. 

Hvis du har taget for mange Primidon Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Primidon Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på overdosis kan være bevidsthedssvækkelse stigende til dyb koma, svækket vejstrækning og kredsløbssvigt. 

Hvis du har glemt at tage Primidon Orifarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Primidon Orifarm

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Primidon Orifarm.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Blodmangel med bleghed og træthed.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.
 • Udslæt i ansigt, ledsmerter, nyrebetændelse, feber, muskelsmerter.
 • Personlighedsændring, herunder psykotiske reaktioner.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):  

 • Kvalme.
 • Sløvhed, døsighed.
 • Dårlig koordination af bevægelser.
 • Synsforstyrrelser.
 • Rykvis, ufrivillige øjenbevægelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Opkastning.
 • Allergiske reaktioner i form af udslæt.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Ledsmerter.
 • Nedsat kalkholdighed af knoglerne med risiko for brud.
 • Fortykkelse af håndflader og krumning af fingrene (Dupuytren’s kontraktur).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Primidon Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: 50 mg eller 250 mg primidon.
 • Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, glycerol 85%, ethanol 96%, kartoffelstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletbeholder: 100 tabletter 

 

50 mg: Hvide, runde, flade tabletter med facetslebne kanter og delekærv på den ene side, diameter 8 mm. 


250 mg: Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side, diameter 10 mm. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 5260  

Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com  

Fremstiller

Viminco A/S  

Lodhusvej 11  

Postboks 119  

4230 Skælskør  

 

eller  

 

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...