Tegretal Retard

depottabletter 200 mg og 400 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tegretal® Retard 200 mg og 400 mg depottabletter  

Carbamazepin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Tegretal Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretal Retard.
 3. Sådan skal du tage Tegretal Retard.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Tegretal Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser.  

 

Du kan tage Tegretal Retard til behandling af  

 • epilepsi,
 • en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi),
 • sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus),
 • alkoholabstinenser.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretal Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tegretal Retard

 • Hvis du er allergisk over for carbamazepin eller lignende stoffer (f.eks. visse typer medicin mod depression), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tegretal Retard (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (AV-blok).
 • Hvis du har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).
 • Hvis du har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.
 • Hvis du tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).
 • Hvis du tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Tegretal Retard, hvis du:  

 • har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin, primidon, phenobarbital eller phenotyin (epilepsimidler).
 • udvikler overfølsomhedsreaktioner med symptomer som feber, udslæt, ledsmerter, hævede lymfekirtler, det kan være et tegn på multi-organ overfølsomhedslidelse.
 • har dårligt hjerte.
 • har dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • har for lavt indhold af natrium i blodet (fx hvis du er i samtidig behandling med diuretika).
 • har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • har besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.
 • har epilepsi med anfald af blandet type, eller dine anfald bliver værre.
 • bruger p-piller, anden form for prævention kan være nødvendig.
 • tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tegretal Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Så længe du får Tegretal Retard, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Tegretal Retard har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 


Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring pga. behandling med Tegretal Retard, da det kan medføre fald. 


Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i munden, hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenza-lignende symptomer som feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den største risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.
Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager carbamazepin.
Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hud symptomer, skal du stoppe med at tage carbamazepin og kontakte din læge straks. 

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • smerter, herunder afhængighed (ibuprofen, dextropropoxyphen, buprenorphin, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).
 • infektion (erythromycin, clarithromycin, ciprofloxacin, troleandomycin, josamycin, doxycyclin, rifabutin).
 • hormoner (danazol, østrogen, gestagen).
 • p-piller. Tegretol Retard kan nedsætte virkningen af p-piller. Tal med din læge om en alternativ præventionsbehandling.
 • depression (desipramin, fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, citalopram, litium, sertralin, mianserin, nefazodon, tricykliske antidepressiva (fx. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, clomipramin), trazodon, viloxazin, MAO-hæmmere indtaget inden for de sidste 2 uger).
 • epilepsi (progabid, stiripentol, vigabatrin, methsuximid, phenobarbital, phensuximid, phenytoin, fosphenytoin, primidon, clonazepam, clobazam, ethosuximid, felbamat, oxcarbazepin, lamotrigin, tiagabin, topiramat, valproat, valproinsyre, valnoctamid, valpromid, zonisamid)
 • svampeinfektioner (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).
 • allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).
 • skizofreni/sindslidelser (loxapin, olanzapin, quetiapin, haloperidol, bromperidol, clozapin, aripiprazol, ziprasidon, risperidon, paliperidon)
 • tuberkulose (isoniazid, rifampicin).
 • HIV-virus (fx. ritonavir, indinavir, saquinavir).
 • afstødelse af nye organer ifm transplantationer (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).
 • grøn stær (acetazolamid)
 • hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, felodipin, digoxin, ivabradin, hydrochlorothiazid, furosemid).
 • forhøjet kolesterol (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin)
 • mavesår eller refluks (cimetidin, omeprazol).
 • muskelafslappende medicin (dantrolen, oxybutynin, pancuronium).
 • blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol, rivaroxaban, dabigatan, apixaban, edoxaban).
 • kræft (cisplatin, doxorubicin, imatinib, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).
 • astma (teofyllin, aminofyllin).
 • akne (isotretinoin).
 • forstørret prostata eller impotens (tadalafil).
 • ormemidler (praziquantel, albendazol).
 • angst/uro eller indsovningsbesvær (alprazolam, midazolam).
 • kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).
 • kvalme (aprepitant)
 • irritabel tyktarm, kvalme og migræne (metoclopramid).
 • b-vitamin (nicotinamid) kun i høje doser.
 • naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum). Også hvis det er taget inden for de sidste 1-2 uger.

 

Tegretal Retard nedsætter din evne til at tåle alkohol. Du bør derfor holde dig fra alkohol under behandlingen. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Tegretal Retard, og/ eller Tegretal Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 


Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Tegretal Retard sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Tegretal Retard sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice eller alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Tegretal Retard efter aftale med lægen.
 • Hvis du er i behandling med Tegretal Retard og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om din behandling eventuelt skal ændres.
 • Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Tegretal Retard, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade fosteret.
 • Tegretal Retard kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Tegretal Retard efter aftale med lægen. Tegretal retard udskilles i modermælken.

 

Frugtbarhed:  

 • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandling med Tegretal Retard samt i 2 uger efter sidste dosis. En anden form for prævention end p-piller kan være nødvendig. Tal med din læge om dette.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tegretal Retard kan give bivirkninger (svimmelhed, søvnighed, usikre bevægelser, dobbelstsyn, nedsat evne til at se skarpt, sløret syn), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Tegretal Retard indeholder polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie

Denne medicin indeholder polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie der kan give mavebesvær og diaré. 

3. Sådan skal du tage Tegretal Retard

Tag altid Tegretal Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depottabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).  

Depottabletterne bør synkes hele, kan deles, men må ikke knuses eller tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Epilepsi og diabetes insipidus 

Almindelig startdosis er 100-200 mg 1-2 gange dagligt. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2-3 gange dagligt, i nogle tilfælde 1600-2000 mg dagligt. 

 

Trigeminusneuralgi 

Almindelig startdosis er 200-400 mg dagligt. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri. Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. Maksimale anbefalede dosis er 1200 mg pr. dag. 

 

Alkoholabstinenser 

Normal dosis er 600-1200 mg dagligt fordelt på 2 doser. I starten af behandlingen kan der forekomme abstinenser, som kan afhjælpes ved at kombinere Tegretal Retard med beroligende/sløvende medicin. Tal med lægen. 

 

Ældre:  

Trigeminusneuralgi 

Tegretal Retard bør doseres med forsigtighed.Startdosis 100 mg 2 gange dagligt. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn:  

Epilepsi 

Hos børn i alderen 4 år eller derunder anbefales en startdosis på 20-60 mg/dag, stigende med 20-60 mg hver 2. dag. 

Hos børn over 4 år kan behandling starte med 100 mg/dag, stigende med 100 mg i ugentlige intervaller. Vedligeholdelsesdosis: 10-20 mg/kg legemsvægt dagligt i delte doser, fx: 

Op til 1 år 100-200 mg dagligt.  

1-5 år 200-400 mg dagligt. 

6-10 år 400-600 mg dagligt. 

11-15 år 600-1000 mg dagligt. 

 

Tegretal Retard, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Tegretal Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tegretal Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

Depression af centralnervesystemet, som kan resultere i nedsat hastighed af vejrtrækning, nedsat hjertefrekvens og bevidsthedstab der muligvis kan føre til koma og død. 

Desorientering/forvirring, lettere bevidstløshed, søvnighed, rastløs uro, hallucinationer, koma, sløret syn, sløret tale, taleforstyrrelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, usikre bevægelser, ufrivillige bevægelser, først kraftige bevægelser og derefter nedsatte bevægelser, kramper. 

Hæmmet tankevirksomhed, manglende initiativ, langsomme bevægelser. Muskelkramper, nedsat kropstemperatur, udvidede pupiller. Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Hurtig puls, lavt blodtryk, højt blodtryk, ledningsforstyrrelser, besvimelse i forbindelse med hjertestop. Opkastninger, forsinket tømning af mavesækken, nedsatte tarmbevægelser. Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Nedsat vandladning (mindre urin), mangel på urin, væskeophobning, væskeforgiftning. Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Muligvis hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Muligvis hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Øget mængde kreatinkinase i musklerne. 

Hvis du har glemt at tage Tegretal Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tegretal Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Tegretal Retard. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

4. Bivirkninger

Tegretal Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Forsinket overfølsomhedsreaktion med feber, udslæt, feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar, hævede lymfekirtler, smerter i leddene. Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Forstørrelse af milten med fornemmelse af fylde og tyngde under venstre ribbensbue. Påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser. Andre organer kan også påvirkes (f.eks. lunger, nyrer, bugspytkirtel, hjerte og tyktarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber og muskelkramper pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue (tromboflebit).
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebevær, smertende og evt. hævede eller ben pga. blodprop (f.eks. fra lungen).
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktion i lungerne (feber, vejrtrækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion, almen sløjhed pga. nedsat nyrefunktion/akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (knoglemarvssvigt). Kontakt læge eller skadestue.
 • Bevidstløshed. Ring 112.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Knoglebrug. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Svimmelhed, usikre bevægelser, sygelig søvnighed, træthed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Allergisk eksem, nældefeber som kan være svær.
 • Menstruationsforstyrrelser, manglende ægløsning.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. I sjældne tilfælde kan det føre til søvnlignende sløvhedstilstand, opkastning, hovedpine, tilstand af forvirring samt neurologisk lidelse. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Nedsat evne til at se skarpt (f.eks. sløret syn).
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Tegretal Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Appetitmangel/madlede (anoreksi).
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Abnorme ufrivillige bevægelser (f.eks. rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen som ikke forsvinder, efter at du er stoppet med behandlingen og ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics)).
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Rysten på hånden (Asterixis; kan ligne en fugl der basker med vingerne).
 • Diaré eller forstoppelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Mælkesekretion, udvikling af bryster hos mænd.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Folinsyremangel.
 • Nedsat appetit.
 • Hævede lymfekirtler.
 • Ufrivillige bevægelser.
 • Forstyrrelser i øjets bevægelser.
 • Taleforstyrrelser f.eks. talebesvær eller utydelig tale.
 • Ufrivillige tyggende, smaskende eller vridende bevægelser af underkæbe, kinder og læbe.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Muskelsvaghed, lammelse.
 • Hjerte ledningsforstyrrelser.
 • Mavesmerter.
 • Kløe.
 • Muskelsvaghed.
 • Hallucinationer (noget du tror du ser eller hører), depression, truende, evt. voldelig adfærd. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Rastløs uro, rastløshed, forvirring.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt i blodet.
 • Linseuklarheder, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Høreforstyrrelser, f.eks. tinnitus, ubehagelig eller smertefuld opfattelse af lyde, nedsat hørelse, ændring i toneopfattelse.
 • Betændelse i tungen, mundbetændelse.
 • Hyppig vandladning.
 • Nedsat vandladning (mindre urin).
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Øget følsomhed af huden for lys, forandringer i hudpigmentering, rødmen, akne, kraftig sveden, øget behåring, hårtab.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Blærer og sår i huden, især på håndrygge (porfyria cutana tarda).
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
 • Knoglelidelser, ledsmerter, muskelsmerter, muskelkramper.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Seksuel dysfunktion, impotens, nedsat sædproduktion.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Hukommelsestab.
 • AGEP (Akut generaliseret eksantematøs pustulose med hududslæt, rødme, blærer og høj feber). Tal med lægen.
 • DRESS (Lægemiddelfremkaldt udslæt med eller uden symptomer fx. langvarig feber og hududslæt). Kan blive alvorligt, hvis det ikke opdages tidligt. Tal med lægen.
 • Tilbagevenden af herpes virusinfektion.
 • Hudlidelse med brune, røde og kløende knopper (lichenoid keratose).
 • Tab af negle.
 • Nedsat knogledensitet (svagere knogler).
 • Fald pga. svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring. Tal med lægen.

 

Tegretal Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder kolesterol og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tegretal Retard utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Tegretal Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Tegretal Retard ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Tegretal Retard i original beholder, da det er følsomt for fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tegretal Retard indeholder:

Aktivt stof:  

Carbamazepin. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Kolloid vandfri silica, ethylcellulose, cetylalkohol, natriumlaurilsulfat, eudragit E 30 D solid, magnesiumstearat, croscarmellosenatrium, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, titandioxid (E 171) og rød og gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tegretal Retard 200 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med C-G præget på den ene side og H-C præget på den anden side. 

 

Tegretal Retard 400 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG-CG præget på den ene side og ENE-ENE præget på den anden side. 

 

Tegretal Retard fås i: 

Tegretal Retard 200 mg i pakninger med 200 depottabletter. 

Tegretal Retard 400 mg i pakninger med 200 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Tegretal® Retard også som Tegretol® Retard. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...