Clarityn®

tabletter 10 mg

Bayer AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn 10 mg, tabletter  

loratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn
 3. Sådan skal du tage Clarityn
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lægemidlets fulde navn er Clarityn. 

Anvendelse

Clarityn tabletter indeholder det aktive stof loratadin, som tilhører en gruppe produkter kendt som ”antihistaminer”. 

Virkning

Clarityn er medvirkende til at reducere allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af ”histamin”, som produceres i kroppen, når der er noget, du er allergisk overfor. 

Hvornår Clarityn skal tages

Clarityn lindrer symptomer, som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne. 

 

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt). 

 

Virkningen af Clarityn holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de daglige aktiviteter samt få din nattesøvn. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage CLARITYN

Tag ikke Clarityn

 • hvis du er allergisk over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clarityn, hvis: 

 • du har en leversygdom
 • du skal have taget en hudpriktest for allergi. Tag ikke Clarityn i to dage før, du skal have foretaget denne test. Dette skyldes, at det kan påvirke testresultatet.

 

Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller hvis du er i tvivl) så kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clarityn. 

Børn

Giv ikke Clarityn tablet til børn under 6 år eller til børn, der vejer 30 kg eller derunder. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn under 6 år, eller som vejer 30 kg eller derunder. 

 

Børn under 2 år: 

Clarityns sikkerhed og virkning er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. 

Brug af anden medicin sammen med Clarityn

Der kan være en stigning i bivirkningerne med Clarityn, når det anvendes sammen med lægemidler, der ændrer virkningen af nogle enzymer ansvarlig for lægemiddelmetabolisme i leveren. I kliniske undersøgelser sås imidlertid ingen stigning i bivirkningerne med loratadin i forbindelse med lægemidler, der ændrer virkningen af disse enzymer. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Clarityn sammen med alkohol

Effekten af alkoholiske drikke forstærkes ikke, når du tager Clarityn. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Af sikkerhedsmæssige grunde bør du undgå at tage Clarityn under graviditet.  

Tag ikke Clarityn hvis du ammer. Loratadin udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

I kliniske undersøgelser, der vurderede evnen til at føre motorkøretøjer, sås ingen nedsat evne hos patienter, der fik loratadin. Ved den anbefalede dosis forventes Clarityn ikke at forårsage døsighed eller mindre agtpågivenhed. Clarityn kan dog meget sjældent virke sløvende på enkelte mennesker, hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Clarityn indeholder lactose

Clarityn indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage CLARITYN

Tag altid Clarityn nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn i alderen 6 år eller derover, som vejer mere end 30 kg 

1 tablet 1 gang dagligt sammen med et glas vand, med eller uden mad. 

 

Hvis barnet vejer 30 kg eller derunder 

Giv ikke Clarityn tabletter. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn under 6 år eller, som vejer 30 kg eller derunder. 

 

Børn under 2 år 

Børn under 2 år må ikke få Clarityn. 

 

Voksne og børn med alvorlige leversygdomme 

Voksne og børn, der vejer over 30 kg 

1 tablet 1 gang hver anden dag sammen med et glas vand. Kan indtages med eller uden mad. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager dette lægemiddel. 

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter, skal du straks kontakte lægen eller apotekspersonalet. Der forventes ingen alvorlige konsekvenser, men du kan få hovedpine, hurtig hjerterytme eller føle dig søvnig. 

Hvis du har glemt at tage Clarityn

 • Hvis du har glemt en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det og tag de næste tabletter som du plejer.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger hos voksne og børn over 12 år er: 

 • døsighed
 • hovedpine
 • øget appetit
 • søvnbesvær

 

De mest almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år er: 

 • hovedpine
 • nervøsitet
 • træthed.

 

Efter markedsføring af loratadin er der også set følgende meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • svære allergiske reaktioner (herunder hævelser)
 • svimmelhed
 • kramper
 • uregelmæssig eller hurtig hjerterytme
 • kvalme
 • mundtørhed
 • mavebesvær
 • leverproblemer
 • hårtab
 • udslæt
 • træthed.

 

Hyppigheden af følgende bivirkning kendes ikke: 

 • øget vægt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du kan se forandringer i tablettens udseende. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarityn indeholder

 • Aktivt stof: loratadin. Hver tablet indeholder 10 mg loratadin.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tablet. 

Hvid til råhvid oval tablet som på den ene side har delekærv. Tabletten er glat på den anden side. Clarityn tabletter findes i pakningsstørrelserne 7, 10, 14, 20, 30 eller 60 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bayer AB  

Box 606  

169 26 Solna  

Sverige 

Fremstiller

Bayer Bitterfeld GmbH 

OT Greppin 

Salegaster Chaussee 1 

06803 Bitterfeld-Wolfen 

TYSKLAND 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Danmark, Finland, Island, Irland, Italien, Norge, Sverige: Clarityn  

Belgien, Luxembourg, Holland: Claritine 

Frankrig, Grækenland, Spanien: Clarityne  

Tyskland: Lisino S 

Portugal: Claritine, Alertrin  

Storbritannien: Clarityn (Allergy) 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...