Trospiumchlorid "Alternova"

filmovertrukne tabletter 20 mg

Alternova

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trospiumchlorid Alternova 20 mg filmovertrukne tabletter 

trospiumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trospiumchlorid Alternova
 3. Sådan skal du tage Trospiumchlorid Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trospiumchlorid Alternova er et lægemiddel, som afslapper blærens muskler. 

 

Trospiumchlorid Alternova bruges: ved en voldsom vandladningstrang med ufrivilligt urintab (trangsinkontinens) og/eller hyppig vandladning og vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære (af ukendte årsager eller på grund af en neurologisk lidelse). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trospiumchlorid Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Trospiumchlorid Alternova:

 • hvis du er allergisk over for trospiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trospiumchlorid Alternova (angivet i afsnit 6)
 • hvis du ikke kan tømme den fyldte blære spontant på grund af en mekanisk forstoppelse af urinvejen fra blæren (f.eks. forstørrelse af prostata)
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet på grund af en forsnævring af øjnenes vinkel, såkaldt glaukom (snævervinklet glaukom)
 • hvis du har hurtig, uregelmæssig hjerterytme (takykardi)
 • hvis du har myasthenia gravis, en sygdom karakteriseret af svaghed af musklen efter brug
 • hvis du har en svær, kronisk, inflammatorisk tarmsygdom (svær ulcerativ colitis eller svær Crohn’s sygdom)
 • hvis du har toksisk megacolon, en lidelse forbundet med udvidelse af tyktarmen og forstoppelse

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trospiumchlorid Alternova: 

 • hvis du lider af en tillukning af mave-tarm-kanalen, f.eks. forsnævring af udmundingen fra din mave (pylorusstenose)
 • hvis du lider af en tillukning af urinvejen fra blæren med urinretention (manglende evne til helt at tømme blæren).
 • hvis du har en forstyrrelse af det autonome nervesystem (den del af kroppens nervesystem, som kontrollerer aktiviteter i hjerte, blodkar, kirtler og andre dele af kroppen)
 • hvis du har glidebrok eller halsbrand
 • hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel eller hjertesygdom (trospiumchlorid kan få dit hjerte til at slå hurtigere, end du kan tåle)

Patienter med nedsat leverfunktion

Hvis du har en alvorlig leversygdom, må du ikke tage Trospiumchlorid Alternova.
Hvis du har en let til moderat leversygdom, skal du tale med din læge, før du tager Trospiumchlorid Alternova. 

Patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du tale med din læge, før du tager Trospiumchlorid Alternova. Lægen skal måske justere dosis af Trospiumchlorid Alternova (se afsnit 3: ”Sådan skal du tage Trospiumchlorid Alternova”). 

Børn

Undlad at give Trospiumchlorid Alternova til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Trospiumchlorid Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Sig det til din læge, hvis du tager et af de følgende lægemidler: 

 • amantadin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom)
 • visse lægemidler til behandling af depression (f.eks. imipramin eller amitryptilin)
 • lægemidler til behandling af astma, som kan forøge hjerterytmen (f.eks. salbutamol)
 • lægemidler, som øger tarmbevægelserne (f.eks. metoclopramid eller cisaprid)
 • lægemidler som påvirker udskillelsen af fordøjelsesvæsker
 • lægemidler som indeholder guar, colestyramin eller colestipol
 • lægemidler som indeholder chinidin
 • lægemidler som bruges til behandling af allergier (antihistaminer)

Brug af Trospiumchlorid Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør om muligt ikke drikke alkohol, når du tager Trospiumchlorid Alternova. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Trospiumchlorid Alternova efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trospiumchlorid Alternova påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkninger i form af forstyrrelser i øjets indstilling til at se skarpt på nært hold kan forekomme, så vent derfor til du ved, hvordan Trospiumchlorid Alternova påvirker dig, før du anvender maskiner eller kører bil. 

Trospiumchlorid Alternova indeholder laktose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Trospiumchlorid Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

1 filmovertrukket tablet to gange dagligt (svarende til 40 mg trospiumchlorid dagligt). Tabletten må ikke tygges eller knuses, og skal tages hel på tom mave med et glas vand før måltidet. 

 

Den maksimale daglige dosis er 40 mg trospiumchlorid. 

 

Den maksimale daglige dosis hos patienter med svær nyresygdom: 1 tablet dagligt eller 1 tablet hver anden dag (svarende til i alt 20 mg trospiumchlorid hver dag eller hver anden dag). 

 

Behandlingsvarighed  

Lægen afgør, hvor længe du skal tage Trospiumchlorid Alternova. Det skal vurderes hver 3. - 6. måned, om du har brug for at fortsætte med behandlingen. 

Hvis du har taget for mange Trospiumchlorid Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trospiumchlorid Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på en overdosis kan være: synsforstyrrelser, øget hjerterytme, mundtørhed og rødmen af huden (antikolinerge symptomer). 

Hvis du har glemt at tage Trospiumchlorid Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Trospiumchlorid Alternova

Afbryd ikke behandlingen med Trospiumchlorid Alternova uden at tale med din læge. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende bivirkninger er alvorlige, og du eller dine pårørende skal øjeblikkeligt reagere på dem, hvis de opstår. Stop med at tage Trospiumchlorid Alternova og kontakt lægen hurtigst muligt, hvis følgende symptomer opstår: 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Manglende evne til at tømme den fyldte blære.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Hævelser af ansigt, tunge og luftrør, der kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • Pludseligt allergisk reaktion med hududslæt, åndedrætsbesvær, hvæsen og fald i blodtrykket.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Livstruende overfølsomhedsreaktioner med afstødning af hud og slimhinder.

 

Ikke alvorlige bivirkninger 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):  

 • Mundtørhed

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavesmerter, kvalme

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Luftafgang fra tarmen, diarre
 • Hovedpine
 • Hurtig hjerterytme
 • Brystsmerter

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Svimmelhed
 • Manglende evne til (helt) at tømme blæren
 • Sløret syn
 • Hududslæt
 • Muskel- og ledsmerter

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Hurtig og uregelmæssig hjerterytme
 • Vejrtrækningsbesvær (dyspnø)
 • Ændringer i resultater af blodprøver til kontrol af leverfunktionen (målt af din læge)
 • Svækkelse
 • Hallucinationer, forvirring, rastløs uro (disse bivirkninger forekom hovedsageligt hos ældre patienter og kan forværres af neurologiske sygdomme og/eller samtidig indtagelse af andre antikolinergiske lægemidler)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trospiumchlorid Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: Trospiumchlorid 20 mg
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Silica, kolloid vandfri; lactosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; natriumstivelsesglycolat (Type A); povidon K 25; magnesiumstearat.
  Tabletfilm: Hypromellose; cellulose, mikrokrystallinsk; stearinsyre (Ph. Eur); titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Trospiumchlorid Alternova er runde, hvide, filmovertrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakninger: 10, 20, 30, 50, 60 og 100 tabletter. 

Hospitalspakninger med 500 (10 x 50) tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark 

Fremstiller

Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, Dr. Robert Pfleger Strasse E12, D-96052 Bamberg, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Østrig: 

Trospiumchlorid Pfleger 20 mg 

Danmark: 

Trospiumchlorid Alternova 20 mg 

Finland: 

Trospium Verman 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Tyskland: 

Spasmex 20 mg filmtabletten 

Irland: 

Flotros 20 mg filmcoated tablets 

Storbritannien: 

Flotros 20 mg filmcoated tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...