Mucoangin Mint

sugetabletter 20 mg

Sanofi-Aventis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucoangin Mint® 20 mg, sugetabletter  

ambroxolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucoangin Mint
 3. Sådan skal du tage Mucoangin Mint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucoangin Mint indeholder det aktive stof ambroxol. Det aktive stof, er den virksomme del af sugetabletten. Mucoangin Mint virker lokalbedøvende og lindrer smerter ved akut ondt i halsen. 

 

En stor klinisk undersøgelse af Mucoangin Mint har vist, at den lindrende virkning kommer indenfor 20 minutter hos 73 % af personerne, og virkningen er vedvarende i mindst 3 timer. 

 

Mucoangin Mint anvendes til: 

 • lindring af milde eller moderate smerter ved akut ondt i halsen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucoangin Mint

Tag ikke Mucoangin Mint

 • hvis du er allergisk over for ambroxolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucoangin Mint (angivet i punkt 6).
 • hvis du har fructoseintolerans.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucoangin Mint. 

 • Mucoangin Mint må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage, eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge.
 • Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Mucoangin Mint. Se afsnittet ”Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucoangin Mint”
 • Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, skal du tale med din læge forinden.
 • Mucoangin Mint er ikke beregnet til behandling af smerter forårsaget af sår i munden. Hvis du har sår i munden, bør du kontakte din læge.
 • Åndenød kan forekomme og kan være forårsaget af en anden sygdom (hævelser i halsen). En anden grund kan være Mucoangin Mints lokalbedøvende virkning, eller en allergisk reaktion, hvor munden og halsen hæver op.
 • Hvis du får nedsat følsomhed i hals og/eller mund.
 • Der er set alvorlige hudreaktioner, der kan være forårsaget af ambroxolhydrochlorid. Hvis du udvikler hududslæt (herunder forandringer i slimhinderne i f.eks. munden, halsen, næsen, øjnene eller på kønsorganerne), skal du stoppe med at tage Mucoangin Mint og omgående kontakte din læge.

Børn

Mucoangin Mint bør ikke anvendes af børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Mucoangin Mint

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du må ikke tage Mucoangin Mint, hvis du er gravid, specielt ikke i de første 3 måneder af graviditeten, da ambroxol overføres til det ufødte barn.
Hvis du ammer, må du ikke tage Mucoangin Mint, da ambroxol går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucoangin Mint påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucoangin Mint indeholder sorbitol og lactose, hvor advarsel er påkrævet

En sugetablet indeholder 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol pr. maks. anbefalet daglig dosis) og mindre end 1 mg laktose, som er sukkerarter. 

 

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mucoangin Mint

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 12 år er  

Lad 1 sugetablet ”smelte” i munden ved behov for smertelindring. Du må højst tage 6 sugetabletter i døgnet. 

 

Mucoangin Mint må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage, eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge. 

Hvis du har taget for mange Mucoangin Mint sugetabletter

Der er ikke set specifikke følgevirkninger efter overdosering med Mucoangin Mint. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mucoangin Mint sugetabletter (mere end 6 om dagen), og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hvis en af de nedenstående bivirkninger optræder, skal du stoppe med at tage Mucoangin Mint og kontakte din læge med det samme:  

 • allergisk reaktion med lokale hævelser af ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals (angioneurotisk ødem). Dette kan forårsage en følelse af sammensnøring i halsen, synke- eller vejrtrækningsbesvær.
 • hurtigt indsættende allergiske reaktioner, som påvirker hele kroppen (anafylaktisk reaktion, inklusive anafylaktisk shock)

 

Andre bivirkninger, som kan forekomme er: 

 

Almindelig (forekommer hos op til 1 af 10 personer):  

 • kvalme
 • nedsat følesans i mund, tunge og svælg
 • forandringer af smagsoplevelse (dysgeusia)

 

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • diarré
 • fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • smerter i mellemgulvet
 • mundtørhed

 

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • overfølsomhedsreaktioner
 • udslæt, urticaria
 • tørhed i halsen

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):  

 • anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, angioødem (allergisk reaktion med hurtig udvikling af hævelse i ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals) og kløe
 • alvorlige bivirkninger i huden (herunder erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksematøs pustulose)
 • opkastning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og på blisterkortet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucoangin Mint 20 mg sugetabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ambroxolhydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: Pebermyntearoma (indeholdende arabisk gummi, kinesisk pebermynteolie, maltodextrin og laktosemonohydrat), sorbitol (E420), saccharinnatrium, macrogol 6000, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Mucoangin Mint 20 mg sugetablet er en flad rund hvid tablet med facetslebne kanter. 

 

Mucoangin Mint 20 mg sugetabletter er anbragt i plastik/aluminium blisterkort, og findes i pakninger med 8, 10, 16, 18, 20, 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48 eller 50 sugetabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i Danmark. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S  

Lyngbyvej 2  

2100 København Ø 

Fremstiller

Delpharm Reims S.A.S 

10 rue Colonel Charbonneaux  

FR-51100 Reims, Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Bisolagin® 

Danmark, Holland og Sverige: Mucoangin® Mint  

Irland: Lysopadol® Mint 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...