Capiven®

filmovertrukne tabletter 450 + 50 mg

Servier

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Capiven® 500 mg filmovertrukne tabletter  

Oprenset og mikroniseret fraktion flavonoider 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Capiven til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Capiven
 3. Sådan skal De tage Capiven
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Capiven får udspilede blodårer til at trække sig sammen. 

 

De kan bruge Capiven mod: 

 • tunge eller hævede ben, smerter, natlige kramper og uro i benene.
 • hæmorroider.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Capiven

Tag ikke Capiven:

Hvis De er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Capiven (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De får et akut anfald af hæmorroider, bør De kun tage Capiven i kort tid. Hvis symptomerne bliver ved, skal De tale med lægen. 

Børn og unge

Capiven er ikke beregnet til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Capiven

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

De kan tage Capiven samtidig med anden medicin. 

Brug af Capiven sammen med mad og drikke

De skal tage Capiven i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

For en sikkerheds skyld bør Capiven undgås under graviditeten. 

 

Amning  

På grund af manglende sikkerhedsdata under amning, bør De undgå at tage Capiven under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Capiven påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller føre motorkøretøj. 

3. Sådan skal De tage Capiven

Tag brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Dosering

Den sædvanlige dosis for voksne er: 1 tablet morgen og aften i forbindelse med måltidet. 

Hvis De har taget for mange Capiven tabletter

Kontakt straks Deres læge eller apotekspersonalet, hvis De har taget flere Capiven-tabletter, end De burde. 

 

Der er begrænset erfaring med overdosering med Capiven, men indberettede symptomer omfatter diarré, kvalme, mavesmerter, kløe og udslæt. 

Hvis De har glemt at tage Capiven

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men De skal fortsætte med deres sædvanlige dosering. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger, angivet med faldende hyppighed, kan forekomme:  

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Kvalme, opkastning, diaré, ubehag fra øvre del af mave-tarm-kanalen (dyspepsi).  

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Tyktarmsbetændelse (colitis). 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Hovedpine, utilpashed, svimmelhed, udslæt, kløe, nældefeber. 

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra foreliggende data): Mavesmerter, hævelser isoleret til ansigt, læber og øjenlåg. Undtagelsesvis Quincke's ødem (hastig svulmen af væv som ansigt, læber, mund, tunge eller hals, der kan føre til åndedrætsbesvær).  

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar Capiven utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Capiven efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”udløbsdato”: Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capiven 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: 500 mg flavonoider svarende til:
  • Diosmin 90 % 450 mg
  • Flavonoider som hesperidin 10 % 50 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol; natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; macrogol 6000; mikrokrystallinsk cellulose; rød jernoxid (E 172) titandioxid (E 171); gul jernoxid (E 172); gelatine; hypromellose; natriumstivelsesglycolat; talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Capiven er ovale, laksefarvede, filmovertrukne tabletter. 

Tabletterne fås i blisterpakninger á 30, 60 og 120 filmovertrukne tabletter  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier 

50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex  

Frankrig 

Fremstiller

Les Laboratoires Servier Industrie  

905, route de Saran - 45520 Gidy  

Frankrig 

Repræsentant

Servier Danmark A/S  

Lyngbyvej 2  

2100 København Ø  

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04.2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...