NovoMix®

injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

NovoMix® 50 FlexPen® 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i en fyldt pen 

50% opløseligt insulin aspart og 50% protaminkrystalliseret insulin aspart 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 • Virkning og anvendelse
 • Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoMix 50
 • Sådan skal du bruge NovoMix 50
 • Bivirkninger
 • Opbevaring
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

NovoMix 50 er et moderne insulin (en insulinanalog) med både en hurtigtvirkende og en mellemlang virkende effekt i forholdet 50/50. Moderne insulinprodukter er forbedrede versioner af humaninsuliner. 

 

NovoMix 50 bruges til at reducere det høje blodsukkerniveau hos patienter med sukkersyge (diabetes mellitus). Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke danner tilstrækkelig insulin til at kontrollere dit blodsukkerniveau. NovoMix 50 kan anvendes i kombination med metformin. 

 

NovoMix 50 begynder at nedsætte blodsukkeret 10-20 minutter efter injektion, den maksimale effekt ses mellem 1 og 4 timer efter injektionen, og virkningen varer op til 14-24 timer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoMix 50

Brug ikke NovoMix 50

► Hvis du er allergisk over for insulin aspart eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (se punkt 6, Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger). 

► Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker), se a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger, under punkt 4

► I insulininfusionspumper. 

► Hvis FlexPen tabes, beskadiges eller knuses. 

► Hvis det ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været frosset, se punkt 5, Opbevaring. 

► Hvis det opblandede insulin ikke fremstår ensartet hvidt, uklart og vandigt. 

► Hvis væsken efter opblanding indeholder klumper, eller hvis der sidder hvide partikler fast på cylinderampullens bund eller sider. 

 

Hvis et af ovenstående tilfælde gør sig gældende, må du ikke bruge NovoMix 50. Tal med din læge, sygeplejerske eller spørg apotekspersonalet for at få rådgivning. 

Før du bruger NovoMix 50

► Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype. 

► Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå urenheder. 

► Nåle og NovoMix 50 FlexPen må ikke deles med andre. 

► NovoMix 50 Flexpen er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Kontakt lægen: 

► Hvis du har problemer med nyrer eller lever, eller med binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel. 

► Hvis du dyrker mere motion end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau. 

► Hvis du bliver syg, fortsæt da med at tage dit insulin og kontakt din læge. 

► Hvis du har planer om at rejse til udlandet, da tidsforskellen mellem landene kan påvirke insulinbehovet og tidspunkt. 

Brug af anden medicin sammen med NovoMix 50

Fortæl lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau, og kan derfor betyde, at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling. 

 

Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager: 

 • Andre lægemidler til behandling af sukkersyge
 • Monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
 • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
 • Angiotensin konverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere) (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
 • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
 • Anabolske steroider (såsom testosteron)
 • Sulfonamid (til behandling af infektioner).

 

Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du tager: 

 • Oral prævention (p-piller)
 • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
 • Glukokortikoider (såsom `cortison´ til behandling af inflammation/betændelsestilstande)
 • Skjoldbruskkirtelhormoner (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
 • Sympatomimetika (såsom adrenalin, salbutamol eller terbutalin til behandling af astma)
 • Væksthormon (lægemiddel til vækststimulering af skelet og legeme med udtalt effekt på kroppens stofskifteprocesser)
 • Danazol (lægemiddel der virker på ægløsning).

 

Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, som er en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne, og som skyldes at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller reducere dit blodsukkerniveau. 

 

Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselsymptomer, der hjælper dig med at opdage lavt blodsukker. 

 

Pioglitazon (tabletter der bruges til behandling af type 2-diabetes) 

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). 


Fortæl det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, hvis du har taget noget af den medicin, der er nævnt her. 

Brug af NovoMix 50 sammen med alkohol

► Hvis du drikker alkohol, kan dit insulinbehov ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales. 

Graviditet og amning

► Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Der er begrænset klinisk erfaring med insulin aspart hos gravide. Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditeten og efter fødslen. Nøje kontrol med din sukkersyge, specielt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker), er vigtig for dit barns helbred.
► Der er ingen begrænsninger for behandling med NovoMix 50 ved amning. 

 

Spørg din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin, mens du er gravid eller ammer. 

Trafik og arbejdssikkerhed

► Spørg din læge, om du må køre bil eller betjene maskiner: 

 • Hvis du ofte har hypoglykæmi
 • Hvis du har svært ved at vurdere, om du har hypoglykæmi.

 

Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan det påvirke din koncentrations- og reaktionsevne, og dermed også din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv eller andre i fare. 

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i NovoMix 50

NovoMix 50 indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. NovoMix 50 er stort set natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge NovoMix 50

Dosering og hvornår du skal tage dit insulin

Brug altid dit insulin og justér din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet.
NovoMix 50 gives sædvanligvis umiddelbart før et måltid. Indtag et måltid eller et mellemmåltid inden for 10 minutter efter injektion for at undgå lavt blodsukker. Når det er nødvendigt, kan NovoMix 50 indgives umiddelbart efter et måltid. Se Hvordan og hvor du skal injicere, nedenfor for yderligere information. 

 

Når NovoMix 50 anvendes sammen med tabletter mod sukkersyge, skal dosis justeres. 

 

Du må ikke ændre dit insulin, medmindre lægen har sagt det. Hvis du skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge. 

 

Anvendelse til børn og unge 

Der har ikke været udført kliniske studier med NovoMix 50 hos børn og unge under 18 år. 

 

Anvendelse til særlige patientgrupper 

Hvis du har reduceret nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og diskutere ændringer af din insulindosis med din læge. 

Hvordan og hvor du skal injicere

NovoMix 50 er beregnet til injektion under huden (subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). 

For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden (se punkt 4, Bivirkninger). De bedste steder til injektion er: Maveskindet, ballen, foran på låret eller overarmen. Du vil få en hurtigere virkning, hvis insulinet injiceres i maveskindet. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt. 

Sådan bruger du NovoMix 50 FlexPen

NovoMix 50 FlexPen er en fyldt, farvekodet engangspen til flergangsbrug, som indeholder en blanding af hurtigtvirkende og mellemlangt virkende insulin aspart i forholdet 50/50. 

 

Læs omhyggeligt Brugervejledningen, som er i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen, som beskrevet i Brugervejledningen. 

 

Kontrollér altid, at du anvender den korrekte pen, inden du injicerer insulinet. 

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du har taget for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt (hypoglykæmi). Se a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger, under punkt 4

Hvis du har glemt at tage dit insulin

Hvis du glemmer at tage dit insulin, kan dit blodsukker blive for højt (hyperglykæmi). Se c) Følger af sukkersyge, under punkt 4

Hvis du holder op med at tage insulin

Stop ikke med at tage dit insulin uden først at tale med din læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Dette kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose. Se c) Følger af sukkersyge, under punkt 4

 

Spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med brugen af dette præparat. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en meget almindelig bivirkning. Det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 

Lavt blodsukker kan opstå, hvis du: 

 • Injicerer for meget insulin.
 • Spiser for lidt eller springer et måltid over.
 • Motionerer mere end normalt.
 • Drikker alkohol (se Brug af NovoMix 50 sammen med alkohol, under punkt 2).

 

Symptomer på lavt blodsukker: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, indre uro, forvirring og koncentrationsbesvær. 

 

Alvorligt lavt blodsukker kan føre til bevidstløshed. Hvis langvarigt, alvorligt lavt blodsukker ikke behandles, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død. Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion af hormonet glukagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glukagon, skal du også have glukose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glukagonbehandlingen, skal du behandles på hospitalet. 

 

Hvad du skal gøre, hvis du føler, at du får lavt blodsukker: 

► Hvis du føler, at du får lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et sukkerholdigt produkt (slik, kiks, frugtjuice). Hvis det er muligt, skal du måle dit blodsukker og hvile dig. Medbring for en sikkerheds skyld altid glukosetabletter, slik, kiks eller frugtjuice.
► Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen.
► Hvis du får så lavt blodsukker, at du bliver bevidstløs, hvis du har haft behov for en glukagoninjektion, eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Tidspunktet for eller dosis af insulin, kost eller motion skal muligvis ændres. 

 

Fortæl relevante personer, at du har sukkersyge, og hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at besvime (blive bevidstløs) på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få noget at spise eller drikke, da du kan risikere at blive kvalt. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner over for NovoMix 50 eller et af de øvrige indholdsstoffer (kaldet systemisk allergisk reaktion) er en meget sjælden bivirkning, som potentielt kan være livstruende. Det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis nogle af ovennævnte tegn på allergi spreder sig til andre dele af kroppen.
 • Hvis du pludselig føler dig utilpas og du: Begynder at svede, kaster op, får åndedrætsbesvær, får hurtig hjerterytme (puls) eller bliver svimmel.

► Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. 

b) Oversigt over andre bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger 

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede. 

 

Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaktioner (smerte, rødme, udslæt, betændelse, blå mærker, hævelse og kløe) på injektionsstedet kan forekomme. Disse forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat behandling. Kontakt din læge, hvis symptomerne ikke forsvinder. 

 

Synsproblemer: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelser, men forstyrrelsen er normalt midlertidig. 

 

Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi): Fedtvævet under huden på injektionsstedet kan skrumpe ind (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man injicerer et nyt sted hver gang, nedsættes risikoen for at udvikle sådanne ændringer i huden. Hvis du bemærker, at huden sprækker eller bliver tyk på injektionsstedet, skal du oplyse det til din læge eller sygeplejerske. Disse reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af insulinet, hvis du injicerer på et sådant sted. 

 

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævelse af ankler eller led. Dette forsvinder normalt hurtigt. Hvis ikke, kontakt din læge. 

 

Diabetisk retinopati (en øjensygdom med relation til sukkersyge, som kan medføre tab af synet): Hvis du har diabetisk retinopati, kan den blive værre, hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt. Spørg din læge til råds. 

 

Sjældne bivirkninger 

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede. 

 

Smertefuld neuropati (smerte på grund af beskadiget nerve): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få nerverelaterede smerter. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er sædvanligvis forbigående. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

c) Følger af sukkersyge

Højt blodsukker (hyperglykæmi) 

 

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du: 

 • Ikke har injiceret nok insulin.
 • Glemmer at tage dit insulin eller stopper med at tage dit insulin.
 • Gentagne gange tager mindre insulin, end du har brug for.
 • Får en infektion og/eller feber.
 • Spiser mere end du plejer.
 • Dyrker mindre motion end du plejer.

 

Advarselssymptomer på højt blodsukker:  

Advarselssymptomerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, følelse af at være syg (kvalme eller opkastning), døsighed eller træthed, rødmen, tør hud, mundtørhed og en frugtlugtende (acetonelugtende) ånde. 

 

Hvad du bør gøre, hvis du føler, at du får højt blodsukker: 

► Hvis du oplever nogle af ovennævnte symptomer: Mål dit blodsukkerniveau, om muligt kontrollér din urin for ketonstoffer og søg straks lægehjælp.
► Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen med FlexPen. Udløbsdatoen ’EXP’ er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar altid penhætten på din Flexpen, når den ikke er i brug, for at beskytte den mod lys. NovoMix 50 må ikke udsættes for overdreven varme og direkte lys. 

 

Før ibrugtagning: NovoMix 50 FlexPen, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskab ved 2°C til 8°C, ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses.
Før du tager NovoMix 50 FlexPen i brug, skal du tage den ud af køleskabet. Det anbefales, at opblande insulinet som beskrevet, hver gang du bruger en ny pen. Se Brugervejledningen

 

Efter ibrugtagning eller medbragt som reserve: NovoMix 50 FlexPen, som er taget i brug, eller som medbringes som reserve, skal ikke opbevares i køleskab. Kan medbringes og opbevares ved stuetemperatur (under 30°C) i op til 4 uger. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NovoMix 50 indeholder

 • Aktivt stof: Insulin aspart. NovoMix 50 er en blanding bestående af 50% opløseligt insulin aspart og 50% protaminkrystalliseret insulin aspart. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart. Hver fyldt pen indeholder 300 enheder insulin aspart i 3 ml injektionsvæske, suspension.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, phenol, metacresol, zinkchlorid, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, protaminsulfat, saltsyre, natriumhydroxid, og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser på NovoMix 50

NovoMix 50 leveres som en hvid suspension til injektion i en fyldt pen. Cylinderampullen indeholder en glaskugle for at lette opblandingen. Efter opblanding skal væsken være ensartet hvid, uklar og vandig. Anvend ikke insulinet, hvis det ikke fremstår ensartet hvidt, uklart og vandigt efter opblanding. 

 

Pakningsstørrelser med 1, 5 og 10 fyldte penne med 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Suspensionen er uklar, hvid og vandig. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 

DK-2880 Bagsværd, Danmark 

 

Brugervejledning til hvordan FlexPen bruges findes på bagsiden.  

Andre informationskilder

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Brugervejledning

Brugervejledning til NovoMix 50 injektionsvæske, suspension i FlexPen.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager FlexPen i brug. Hvis ikke du følger denne vejledning omhyggeligt, kan du risikere at få for lidt eller for meget insulin, hvilket kan føre til for højt eller for lavt blodsukkerniveau. 

 

Din FlexPen er en fyldt insulinpen med dosisindstilling.
► Du kan vælge en dosis på mellem 1 og 60 enheder i trin af 1 enhed.
► FlexPen er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm.
► Medbring altid et ekstra insulindispenseringssystem i tilfælde af, at din FlexPen mistes eller ødelægges. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

Vedligeholdelse af din pen

► Din FlexPen skal håndteres forsigtigt. Hvis den tabes, ødelægges eller knuses, er der risiko for insulinlækage. Dette kan føre til upræcis dosering, hvilket kan føre til for højt eller for lavt blodsukkerniveau.
► Du kan rense din FlexPen udvendigt med en medicinsk serviet. Den må ikke lægges i blød, vaskes eller smøres, da det kan beskadige pennen.
Genfyld ikke din FlexPen. 

Opblanding af dit insulin

A 

Kontrollér navnet og farven på pennens etiket for at sikre dig, at den indeholder den korrekte insulintype. Det er især vigtigt, hvis du tager mere end én type insulin. Hvis du tager en forkert type insulin, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. 

 

Hver gang du anvender en ny pen 

Lad insulinet opnå stuetemperatur, inden det tages i brug. Dette gør opblandingen lettere.
Træk penhætten af. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

B 

Før din første injektion med en ny FlexPen, er det nødvendigt at opblande insulinet: 

Rul pennen mellem hænderne 10 gange - det er vigtigt, at pennen holdes vandret. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

C 

Derefter vendes pennen, som vist, op og ned mellem de to positioner mindst 10 gange, så glaskuglen bevæger sig fra den ene til den anden ende i cylinderampullen. 

 

Gentag rulle- og vendeproceduren, indtil al væsken er ensartet hvid, uklar og vandig. 

 

Før hver efterfølgende injektion 

Vend pennen op og ned mellem de to positioner mindst 10 gange, indtil al væsken er ensartet hvid, uklar og vandig. Hvis vendeproceduren alene ikke er tilstrækkelig til at give en ensartet, hvid, uklar og vandig væske, gentag da rulle- og vendeprocedurerne (se B og C), indtil væsken fremstår ensartet hvid, uklar og vandig. 

 

► Kontrollér altid, at du har opblandet insulinet inden hver injektion. Dette nedsætter risikoen for for højt eller for lavt blodsukkerniveau. Efter du har opblandet insulinet, gennemføres følgende injektionsprocedure uden forsinkelse. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlKontrollér altid, at der er mindst 12 enheder insulin tilbage i cylinderampullen for at sikre ensartet opblanding. Hvis der er mindre end 12 enheder tilbage, anvendes en ny FlexPen. 12 enheder er markeret på restdosisskalaen. Se det store billede i toppen af denne brugervejledning.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlAnvend ikke pennen, hvis det opblandede insulin ikke ser ensartet hvidt, uklart og vandigt ud.  

Påsætning af nål

D 

Tag en ny nål og riv papirforseglingen af. 

Skru nålen lige og stramt på din FlexPen. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

E 

Fjern den store ydre nålehætte og gem den til senere. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

F 

Fjern den indre nålehætte og kassér den.
Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte tilbage på nålen. Du kan komme til at stikke dig på nålen. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlBrug altid en ny nål til hver injektion. Dette nedsætter risikoen for urenheder, infektion, insulinlækage, tilstoppede nåle og upræcis dosering.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlVær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug.  

Kontrol af insulingennemløbet

Før hver injektion kan der samle sig små luftbobler i cylinderampullen under normal brug.
For at undgå injektion af luft og sikre rigtig dosering:
 

 

G
Indstil dosisvælgeren på 2 enheder. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

H 

Hold din FlexPen så nålen vender opad og bank let på cylinderampullen med fingeren et par gange, så eventuelle luftbobler samles i toppen af cylinderampullen. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

I
Hold nålen opad og tryk trykknappen helt i bund, hvorved dosisvælgeren vender tilbage til 0. 

 

En dråbe insulin skal nu komme til syne på nålens spids. Hvis dette ikke sker, skift da nålen og gentag proceduren, dog højst 6 gange. 

 

Hvis der stadig ikke kommer en dråbe insulin til syne, er pennen defekt, og du skal derfor tage en ny i brug. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlKontrollér altid, at der kommer en dråbe til syne ved nålespidsen, før du injicerer. Dette sikrer gennemløb af insulinet. Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget insulin, heller ikke selvom dosisvælgeren måske bevæger sig. Dette kan betyde, at nålen er tilstoppet eller beskadiget.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlKontrollér altid gennemløbet, før du injicerer. Hvis ikke du kontrollerer gennemløbet, kan du risikere at få for lidt eller slet ingen insulin. Dette kan føre til et for højt blodsukkerniveau.  

Indstilling af dosis

Kontrollér at dosisvælgeren står på 0. 

 

J 

Indstil dosisvælgeren til det antal enheder du skal injicere. 

 

Dosis kan korrigeres både op og ned ved at dreje dosisvælgeren frem eller tilbage, indtil den korrekte dosis står ud for markøren. Vær forsigtig med ikke at trykke på trykknappen, når du drejer dosisvælgeren, da der så vil sive insulin ud. 

 

Du kan ikke indstille en dosis, som er højere end det antal enheder, der er tilbage i cylinderampullen. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlBrug altid dosisvælgeren og markøren til at se, hvor mange enheder du har valgt, før du injicerer insulinet.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlDu må ikke tælle antal klik med pennen. Hvis du indstiller og injicerer en forkert dosis, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Du må ikke bruge restdosisskalaen, den viser kun cirka, hvor meget insulin, der er tilbage i pennen.  

Injektion af insulin

Stik nålen ind under huden. Anvend den injektionsteknik din læge eller sygeplejerske har anbefalet. 

 

K 

Injicér dosis ved at trykke på trykknappen indtil der står 0 ud for markøren. Pas på kun at trykke på trykknappen under injektionen. 

 

Insulin injiceres ikke ved at dreje på dosisvælgeren. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

L 

► Hold trykknappen helt i bund og lad nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder. Dette sikrer injektion af hele dosis.
► Fjern nålen fra huden og slip derefter trykknappen.
► Kontrollér altid, at dosisvælgeren vender tilbage til 0 efter injektionen. Hvis dosisvælgeren stopper, før den når 0, er den fulde dosis ikke blevet injiceret, hvilket kan føre til et for højt blodsukkerniveau. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

M 

Før nålen tilbage ind i den store ydre nålehætte uden at røre ved den. Når nålen er dækket, skubbes den store ydre nålehætte forsigtigt helt på, og nålen skrues derefter af. 

 

Kassér den omhyggeligt og sæt penhætten på din FlexPen igen. 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlFjern altid nålen efter hver injektion og opbevar din FlexPen uden nålen påsat. Dette nedsætter risikoen for urenheder, infektion, insulinlækage, tilstoppede nåle og upræcis dosering.  

Yderligere vigtig information

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlOmsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt for at nedsætte risikoen for stikuheld og krydsinfektion.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlKassér omhyggeligt den brugte FlexPen uden påsat nål.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlDu må aldrig dele din pen eller dine nåle med andre. Det kan føre til krydsinfektion.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlDu må aldrig dele din pen med andre. Din medicin kan være skadelig for andre.  

 

NovoMix 50 FlexPen Orifarm A/S injektionsvæske, suspension, fyldt pen 100 E/mlOpbevar altid pennen og nålene ude af syne og utilgængeligt for andre, især børn.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...