Carbaglu®

dispergible tabletter 200 mg

Recordati Rare Diseases

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Carbaglu 200 mg dispergibel tabletter 

Cargluminsyre 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Carbaglu til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De/du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Carbaglus virkning og hvad De skal bruge det til
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Carbaglu
 3. Sådan skal De tage Carbaglu
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De Carbaglu
 6. Yderligere oplysninger

1. Carbaglus virkning og hvad De skal bruge det til

Carbaglu kan medvirke til eliminere usædvanligt høje niveauer af ammoniak i blodet (hyperammonæmi). Ammoniak er især toksisk for hjernen og fører i alvorlige tilfælde til nedsat bevidsthed og koma. 

Hyperammonæmi kan skyldes 

 • mangel på et specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntase. Patienter med denne sjældne lidelse er ikke istand til at udskille nitrogen (kvælstof), der hober sig op efter indtagelse af protein.
  Denne lidelse kan ikke kureres, og behovet for behandling er derfor livslangt.
 • isovaleriansyreæmi, methylmalonsyreæmi eller propionacidæmi. Patienter, der lider af en af disse sygdomme, har behov for behandling under hyperammonæmi-krisen.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Carbaglu

Tag ikke Carbaglu :

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for cargluminsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer.
  De må ikke tage Carbaglu, mens De ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Carbaglu:

Carbaglubehandling skal indledes under overvågning af en læge, der har erfaring i behandlingen af metaboliske sygdomme. 

 

Deres læge vil vurdere, hvordan De reagerer på behandling med cargluminsyre, inden længerevarende behandling indledes.
Dosis skal justeres individuelt for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i blodet. 

 

Deres læge kan ordinere tilskud af arginin eller begrænse Deres indtagelse af protein. 

 

For at følge op på Deres tilstand og behandling vil Deres læge måske regelmæssigt undersøge leveren, nyrerne, hjertet og blodet. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De/du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Carbaglu sammen med mad og drikke

Carbaglu skal tages gennem munden inden måltider eller fødeindtagelse.
Tabletterne skal opløses i mindst 5 til 10 ml vand og tages med det samme. Opslæmningen har en let syrlig smag. 

Graviditet og amning

Carbaglus effekt på graviditet og det ufødte barn er ukendt. Få rådgivning af Deres læge, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid.
Det er ikke undersøgt , om cargluminsyre udskilles i brystmælk hos kvinder. Ikke desto mindre bør De ikke amme Deres barn, hvis De tager Carbaglu, da tilstedeværelse af cargluminsyre er blevet påvist i mælken hos ammende rotter med potentielt toksiske virkninger for ungerne. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkninger på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ukendt. 

3. Sådan skal De tage Carbaglu

Tag altid Carbaglu nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket 

Den sædvanlige dosis:

 • Den indledende daglige dosis er sædvanligvis 100 mg pr. kilo legemsvægt, op til maksimalt 250 mg pr. kilo legemsvægt (f.eks. hvis De vejer 10 kg, skal De tage 1 g om dagen, eller 5 tabletter),
 • Til patienter, der lider af N-acetylglutamatsyntasemangel, vil den daglige dosis sædvanligvis ligge i intervallet fra 10 mg til 100 mg pr. kilo legemsvægt.

 

Deres læge vil fastlægge den dosis, der er passende for Dem for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i Deres blod. 

 

Carbaglu må KUN indtages gnnem munden eller via en ernæringssonde ned i maven (ved brug af en sprøjte, hvis det er nødvendigt). 

 

Når patienten er i hyperammonæmisk coma, gives Carbaglu ved et hurtigt tryk gennem en sprøjte via den sonde, der er lagt for at ernære Dem. 

Hvis De har taget for meget Carbaglu

Spørg lægen eller apoteket til råds. 

Hvis De har glemt at tage Carbaglu

Tag ikke en dobbelt dosis for at udligne for den glemte individuelle dosis. 

Hvis De holder op med at tage Carbaglu

De må ikke holde op med at tage Carbaglu uden at informere lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Som alle lægemidler kan Carbaglu have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger blev rapporteret som følger: meget almindelig (forekommer hos mindst en af 10 patienter), almindelig (forekommer hos mindst en af 100 patienter), ikke almindelig (forekommer hos mindst en af 1.000 patienter), sjælden (forekommer hos mindst en af 10.000 patienter), meget sjælden (forekommer hos mindst en af 100.000 patienter) og ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 

 • Almindelig: øget svedtendends
 • Ikke almindelig: langsom hjerteaktion (puls), diarré, feber, forhøjede aminotransferaser, opkastning
 • Ikke kendt: udslæt

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Sådan opbevarer De Carbaglu

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Carbaglu efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen. . 

 

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C) 

 

Efter første åbning af tabletbeholderen: Må ikke nedkøles. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Hold beholderen tæt tillukket som beskyttelse mod fugt.
Skriv datoen for åbning på tabletbeholderen. Bortskaffes 3 måneder efter første åbning. 

6. Yderligere oplysninger

Carbaglu indeholder:

 • Aktivt stof: cargluminsyre. Hver tablet indeholder 200 mg cargluminsyre
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, hypromellose, croscarmelosenatrium, silica, kolloid vandfri, natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Carbaglu 200 mg tablet er en aflang tablet med 4 huller på den ene side og med 3 brudriller. 

 

Carbaglu leveres i en plastbeholder med 5, 15 og 60 tabletter, som er lukket med et børnesikkert låg. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Recordati Rare Diseases 

Immeuble “Le Wilson” 

70, avenue du Général de Gaulle 

F-92800 Puteaux 

Frankrig 

Tel: + 33 1 4773 6458 

Fax: + 33 1 4900 1800 

Fremstiller

Recordati Rare Diseases 

Immeuble “Le Wilson” 

70, avenue du Général de Gaulle 

F-92800 Puteaux 

Frankrig 

 

Eller  

 

Recordati Rare Diseases  

Eco River Parc  

30, rue des Peupliers  

F-92000 Nanterre  

Frankrig 

 

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Carbaglu skal De henvende Dem til den lokale repræsentant: 

 

Belgique/België/Belgien 

Recordati  

Tél/Tel: +32 2 46101 36 

 

България 

Recordati Rare Diseases  

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58 Франция 

 

Česká republika 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Francie 

 

Danmark 

Recordati AB.
Tlf : +46 8 545 80 230  

Sverige 

 

Deutschland 

Recordati Rare Diseases Germany GmbH  

Tel: +49 731 140 554 0 

 

Eesti 

Recordati AB.
Tel: + 46 8 545 80 230  

Rootsi 

 

Ελλάδα 

Recordati Rare Diseases  

Τηλ: +33 1 47 73 64 58  

Γαλλία 

 

España 

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.
Tel: + 34 91 659 28 90 

 

France 

Recordati Rare Diseases  

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58 

 

Hrvatska 

Recordati Rare Diseases  

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58  

Francuska 

 

Ireland 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

France 

 

Ísland 

Recordati AB.
Simi:+46 8 545 80 230  

Svíþjóð 

 

Italia 

Recordati Rare Diseases Italy Srl  

Tel: +39 02 487 87 173 

 

Κύπρος 

Recordati Rare Diseases  

Τηλ : +33 1 47 73 64 58 

Γαλλία 

 

Latvija 

Recordati AB.
Tel: + 46 8 545 80 230  

Zviedrija 

 

Lietuva 

Recordati AB.
Tel: + 46 8 545 80 230  

Švedija 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Recordati  

Tél/Tel: +32 2 46101 36  

Belgique/Belgien 

 

Magyarország 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Franciaország 

 

Malta 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 1 47 73 64 58  

Franza 

 

Nederland 

Recordati  

Tel: +32 2 46101 36  

België 

 

Norge 

Recordati AB.
Tlf : +46 8 545 80 230  

Sverige 

 

Österreich 

Recordati Rare Diseases Germany GmbH  

Tel: +49 731 140 554 0  

Deutschland 

 

Polska 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Francja 

 

Portugal 

Jaba Recordati S.A.
Tel: +351 21 432 95 00 

 

România 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Franţa 

 

Slovenija 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Francija 

 

Slovenská republika 

Recordati Rare Diseases  

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58  

Francúzsko 

 

Suomi/Finland 

Recordati AB.
Puh/Tel : +46 8 545 80 230  

Sverige 

 

Sverige 

Recordati AB.
Tel : +46 8 545 80 230 

 

United Kingdom 

Recordati Rare Diseases UK Ltd.
Tel: +44 (0)1491 414333 

 

De kan finde yderligere information om Carbaglu på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 04/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...