Paracoff

filmovertrukne tabletter 500+65 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paracoff 500 mg/65 mg filmovertrukne tabletter  

paracetamol/caffein  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracoff
 3. Sådan skal du tage Paracoff
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Paracoff er smertestillende og hjælper med at sænke din temperatur, når du har feber (analgetisk og antipyretisk). Paracoff indeholder paracetamol og koffein. Paracetamol lindrer smerter og nedsætter feber mens koffein øger paracetamols smertestillende virkning. 

 

Paracoff bruges til symptomatisk behandling af lette til moderate smerter f.eks. hovedpine, tandpine, menstruationssmerter og/eller høj temperatur hos voksne og børn fra 12 år. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracoff

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Paracoff:

 • hvis du er allergisk over for paracetamol, koffein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paracoff (angivet i punkt 6).
 • hvis du er et barn i alderen under 12 år.
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh >9).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Paracoff hvis: 

 • du har en alvorlig nyre- eller leversygdom (herunder alkoholisk leversygdom).
 • du drikker store mængder kaffe eller te, der indeholder koffein. Samtidig brug kan medføre irritabilitet og en følelse af anspændthed på grund af koffein.
 • du har alkoholproblemer eller en leversygdom. Du må ikke tage Paracoff og drikke alkohol samtidigt; virkningen af alkohol øges ikke af Paracoff.
 • du er kronisk fejl-/underernæret og har glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • du har Gilberts syndrom (arvelig gulsot, der ikke ødelægger de røde blodlegemer).

 

Paracoff kan ligesom andre lægemidler mod hovedpine forårsage daglig hovedpine eller forværre din hovedpine. Spørg din læge, hvis du mener, at dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage Paracoff for at stoppe problemet. 


Udvises særlig forsigtighed med Paracoff og tal med din læge, før du tager Paracoff, hvis: 

 • du tager medicin, der påvirker leverfunktionen.
 • du er dehydreret.
 • du har en kronisk ernæringssygdom.
 • du har astma og er følsom overfor acetylsalicylsyre.

 

Du må ikke tage Paracoff, hvis du tager andre smertestillende midler, der indeholder paracetamol, uden at tale med din læge først. Tag aldrig større doser paracetamol end anbefalet. Højere doser end anbefalet giver ikke bedre smertelindring, men medfører en risiko for leverskade. Symptomer på en leverskade forekommer sædvanligvis få dage efter indtagelse af en for stor mængde paracetamol. Hvis du har taget en for stor dosis er det derfor vigtigt, at du kontakter din læge straks. 

Brug af anden medicin sammen med Paracoff

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, særligt hvis du tager: 

 • Blodfortyndende medicin (til at forebygge blodpropper)
 • Acetylsalicylsyre (til behandling af feber og betændelsestilstande)
 • Metoclopramid og domperidon (mod kvalme og opkastning)
 • Chloramphenicol (et antibiotikum)
 • Kolestyramin (sænker blodets indhold af kolesterol)
 • Phenobarbital, phenytoin og carbamazepin (til behandling af epilepsi)
 • Rifampicin (til behandling af tuberkulose)
 • Probenecid (til behandling af urinsyregigt)
 • Ziduvodin (til behandling af HIV)
 • Perikum (hyperikum perforatum, i nogle kosttilskud)
 • Clozapin (til behandling af skizofreni)
 • Lithium (til behandling af mani)
 • Ciprofloxacin og norfloxacin (antibiotikum)
 • Fluvoxamin (til behandling af depression)
 • Phenylpropanolamin (til behandling af allergi)

 

Tal med lægen, før du tager Paracoff, hvis du tager nogle af de ovenfor nævnte lægemidler eller kosttilskud. 


Lejlighedsvis kan Paracoff og blodfortyndende lægemidler tages sammen, men hvis du har behov for at tage smertestillende medicin dagligt i længere tid, skal du tale med lægen. 

Brug af Paracoff sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke tage Paracoff sammen med alkoholiske drikke. Du bør begrænse dit indtag af drikkevarer, der indeholder koffein (kaffe, te, cola) under behandling med Paracoff. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Paracoff kan om nødvendigt anvendes under graviditet og amning. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 

 

Det bør dog kun anvendes efter at en læge omhyggeligt har vurderet fordele og ulemper. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracoff påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Bivirkninger så som svimmelhed kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Paracoff

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Kun til indtagelse gennem munden og kortvarig anvendelse. 

 

Voksne og børn fra 12 år 

Den normale dosis er 1-2 tabletter op til 3 gange dagligt eller efter behov.  

Doser på 1-2 tabletter må ikke gives med mindre end 6 timers mellemrum. 

De specifikke mellemrum mellem doserne afhænger af symptomerne og af den totale højeste daglige dosis.  

Tag ikke mere end 6 tabletter inden for 24 timer. 

 

Ældre 

Som for voksne. 

 

Brug til børn 

Bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

Hvis du har taget for meget Paracoff

Kontakt straks lægen, hvis du har taget mere af denne medicin også selvom du har det godt. I tilfælde af overdosering eller forgiftning skal du straks kontakte læge eller skadestue, på grund af risikoen for udvikling af senere alvorlig leverskade. Symptomer i tilfælde af en overdosering er bleghed, kvalme, opkastning appetitløshed, mavesmerter, rysten, nervøsitet, ophidselse, øget vandladning, gulsot, misfarvning af urin og afføring. I nogle tilfælde gulfarvning af hud og det hvide i øjnene. 

Hvis du har glemt at tage Paracoff

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af ændringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig forværring af din almene tilstand, tendens til betændelsestilstandelse (infektioner), især halsinfektioner og feber, som følge af ændringer i blodet (fald i mængden af hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan være alvorligt. Hvid du får feber skal du straks kontakte læge.
 • Pludselig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) som følge af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være dødeligt. Søg straks lægehjælp.
 • Alvorlige hudreaktioner i form af alvorlig afskalning og sprækker i huden. Kontakt læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter 

 • Kvalme
 • Søvnløshed
 • Rastløshed
 • Hurtig puls (takykardi)
 • Svimmelhed

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter 

 • Overfølsomhed

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter 

 • Leversygdom

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paracoff indeholder

 • Aktive stoffer: paracetamol 500 mg og koffein 65 mg pr. tablet.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Tabletkerne:
  • Stivelse, pregelatineret
  • Povidon
  • Crospovidon
  • Magnesiumstearat
 • Filmovertræk:
  • Hypromellose 2910
  • Talcum
  • Titandioxid (E171)
  • Macrogol

 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, kapselformede filmovertrukne tabletter.  

Størrelse: 7,0 x 18,25 mm. 

 

Blister: PVC/PVDC/Aluminium eller PVC/Aclar/PVDC/Aluminium.  

 

Pakningsstørrelser: 20 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Chanelle Medical 

Dublin Road, Loughrea, Co. Galway  

Ireland 

 

eller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S 

Danmark 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige og Norge: Paracoff 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...