Duloxetine "Teva"

enterokapsler 30 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetine Teva 30 mg hårde enterokapsler 

Duloxetine Teva 60 mg hårde enterokapsler 

duloxetin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Teva
 3. Sådan skal du tage Duloxetine Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duloxetine Teva indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetine Teva øger indholdet af serotonin og noradrenalin i nervesystemet. 

 

Duloxetine Teva anvendes til voksne til behandling af: 

 • depression
 • generaliseret angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)
 • diabetiske neuropatiske smerter (beskrives ofte som brændende, stikkende, sviende, jagende, skærende eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det angrebne område eller påvirkninger såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan fremkalde smerte).

 

Hos de fleste mennesker med depression eller angst begynder Duloxetine Teva at virke inden for de første to uger, men det kan vare 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl det til lægen, hvis du ikke begynder at få det bedre efter dette tidsrum. Din læge kan vælge at fortsætte din behandling med Duloxetine Teva efter, at du har fået det bedre for at forebygge, at din depression eller angst skal vende tilbage. 

 

Hos mennesker med diabetiske neuropatiske smerter kan det vare nogle uger, før de får det bedre. Tal med din læge, hvis du ikke har fået det bedre efter 2 måneder. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Teva

Tag IKKE Duloxetine Teva:

 • hvis du er allergisk over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duloxetine Teva (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du tager, eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling med, en MAO-hæmmer (monoaminoxidasehæmmer) (se "Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Teva").
 • hvis du tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression, ciprofloxacin eller enoxacin, som bruges mod infektioner.

 

Fortæl det til din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom. Hvis du kan tage Duloxetine Teva, vil din læge sige det til dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

I følgende situationer kan du muligvis ikke anvende Duloxetine Teva. Kontakt lægen, før du tager Duloxetine Teva, hvis du: 

 • tager anden medicin til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Teva”)
 • tager et naturlægemiddel, som indeholder perikon (Hypericum perforatum)
 • har en nyresygdom
 • tidligere har haft krampeanfald
 • tidligere har haft mani
 • lider af en bipolar sygdom
 • har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (glaukom - forøget tryk i øjet)
 • tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker)
 • har risiko for at få lavt natriumniveau i blodet (for eksempel hvis du tager vanddrivende medicin, især hvis du er ældre)
 • er i samtidig behandling med medicin, som kan skade leveren.

 

Det aktive stof i Duloxetine Teva, duloxetin, anvendes også til andre tilstande: 

 • diabetiske neuropatiske smerter, depression, angst og urininkontinens.

 

Du bør undgå at anvende flere end én af disse typer medicin på samme tid. Spørg lægen, hvis du allerede tager en anden medicin, der indeholder duloxetin. 

 

Duloxetine Teva kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Hvis det sker for dig, bør du fortælle din læge dette. 

 

Lægemidler som Duloxetine Teva (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angstsygdom

Hvis du har en depression eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring to uger, men af og til længere.
Du vil mere sandsynligt tænke på dette, hvis du: 

 • tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv.
 • er en yngre person. Erfaringer fra kliniske undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for selvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din læge eller skadestuen. 

 

Det kan muligvis være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller slægtning, at du har en depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem om at fortælle det til dig, hvis de synes, din depression eller angstsygdom bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i din adfærd. 

Børn og unge under 18 år

Duloxetine Teva bør normalt IKKE bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere Duloxetine Teva til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste. Du bedes henvende dig til din læge, hvis din læge har udskrevet Duloxetine Teva til en patient under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal fortælle din læge, hvis et af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med Duloxetine Teva. Ydermere foreligger der endnu IKKE data på langtidssikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- og adfærdsudvikling ved brug af Duloxetine Teva. 

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Din læge bør afgøre, om Duloxetine Teva kan tages sammen med anden medicin. Start eller afbryd IKKE behandlingen med noget medicin, det gælder også for medicin, som ikke er på recept samt naturlægemidler og kosttilskud, før du har talt med din læge. 

 

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin: 

 

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere): Du må IKKE tage Duloxetine Teva sammen med et andet lægemiddel mod depression, kaldet en MAO-hæmmer, eller inden for 14 dage efter afsluttet behandling med en MAO-hæmmer. Eksempler på MAO-hæmmere er bl.a. moclobemid (mod depression) og linezolid (et antibiotika). Hvis du tager en MAO-hæmmer sammen med Duloxetine Teva, kan det medføre alvorlige og endda livstruende bivirkninger. Du skal vente mindst 14 dage efter, at du er holdt op med at tage en MAO-hæmmer, før du må begynde at tage Duloxetine Teva. Du skal ligeledes vente mindst 5 dage, efter at du er holdt op med at tage Duloxetine Teva, før du må begynde at tage en MAO-hæmmer.  

 

Medicin, der kan virke sløvende: Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive benzodiazepiner, stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og antihistaminer.  

 

Medicin, som øger niveauet af serotonin: Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom venlafaxin), tricykliske antidepressiva (såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-hæmmere (såsom moclobemid og linezolid). Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med Duloxetine Teva, skal du kontakte din læge.  

 

Orale antikoagulantia eller medicin, der påvirker blodpladerne: Medicin, der fortynder blodet og modvirker dannelse af blodpropper. Denne form for medicin kan øge risikoen for blødninger.  

Brug af Duloxetine Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker alkohol, mens du behandles med Duloxetine Teva. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du tager Duloxetine Teva. Du må kun bruge Duloxetine Teva efter, at du har talt med din læge om de mulige fordele for dig og de mulige risici for dit ufødte barn.

 

Du skal sikre dig, at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Duloxetine Teva. Lignende præparater (SSRI’er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit barn. 

 

Hvis du tager Duloxetine Teva i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse symptomer, når det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage efter fødslen. Symptomerne omfatter slappe muskler, skælven, spjættende bevægelser, spisebesvær, vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Du skal kontakte din læge eller jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis dit barn udviser nogle af disse symptomer efter fødslen, eller hvis du er bekymret for dit barns helbred. 

 • Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales IKKE at bruge Duloxetine Teva, mens du ammer. Spørg din læge eller apoteket til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetine Teva kan gøre dig søvnig eller svimmel. Du må IKKE køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Duloxetine Teva påvirker dig. 

Duloxetine Teva indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager Duloxetine Teva, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Duloxetine Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter: 

Den anbefalede dosis af Duloxetine Teva er 60 mg én gang dagligt. Din læge beslutter dog den rette dosis for dig. 

 

Mod generaliseret angst: 

Den sædvanlige startdosis af Duloxetine Teva er 30 mg én gang dagligt, hvorefter de fleste patienter vil få 60 mg én gang dagligt, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig. Dosis kan justeres op til 120 mg dagligt afhængigt af, hvordan du reagerer på Duloxetine Teva. 

 

Duloxetine Teva indtages gennem munden. Du bør sluge kapslen hel med vand. Duloxetine Teva kan tages med eller uden mad. Det kan være lettere at huske at tage Duloxetine Teva, hvis du tager det på samme tidspunkt hver dag. 

 

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage Duloxetine Teva. Du må IKKE stoppe behandlingen med Duloxetine Teva eller ændre dosis uden at have aftalt det med lægen. For at du kan få det bedre, er det vigtigt, at din sygdom behandles korrekt. Hvis den ikke behandles, vil du måske ikke få det bedre, og din tilstand kan forværres og blive sværere at behandle. 

Hvis du har taget for meget Duloxetine Teva

Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis du har taget mere Duloxetine Teva, end lægen har ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald, opkastning og hurtig puls. 

Hvis du har glemt at tage Duloxetine Teva

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det allerede er blevet tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en enkelt dosis, som du plejer. Du må IKKE tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må IKKE tage mere Duloxetine Teva pr. dag, end lægen har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Duloxetine Teva

DU MÅ IKKE holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke selv om du har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetine Teva, vil lægen bede dig reducere dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt. 

 

Nogle patienter, som pludselig holdte op med at tage Duloxetine Teva, oplevede symptomer som: 

 • svimmelhed, prikkende følelser som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i hovedet), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed, rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser, hovedpine, muskelsmerter, irritation, diarré, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever meget generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse bivirkninger er normalt milde til moderate og forsvinder som regel efter få uger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine, søvnighed
 • kvalme, mundtørhed.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • appetitløshed
 • søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå eller manglende orgasme, mærkelige drømme
 • svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed herunder følelsesløshed eller prikken/snurren i huden
 • sløret syn
 • tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)
 • hjertebanken
 • forhøjet blodtryk, rødmen
 • øget tendens til at gabe
 • forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i maven
 • øget tendens til at svede, (kløende) udslæt
 • muskelsmerter, muskelkramper
 • smertefuld vandladning, hyppig vandladning
 • problemer med at få erektion, ændret ejakulation
 • fald (oftest hos ældre), træthed
 • vægttab.

 

Børn og unge under 18 år, som blev behandlet med dette lægemiddel, oplevede et vægttab i begyndelsen af behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så den svarede til deres jævnaldrendes af samme køn. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • halsbetændelse, som forårsager hæs stemme
 • selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering, manglende motivation
 • pludselige, ufrivillige spjættende bevægelser eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret smagsoplevelse, problemer med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær eller ufrivillige muskelbevægelser, restless legs syndrom (stærk uro og krybende fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet
 • store pupiller, synsforstyrrelser
 • følelse af at være ”rundtosset”, ørepine
 • hurtig og/eller uregelmæssig puls
 • besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde fingre og/eller tæer
 • sammensnøret følelse i hals, næseblod
 • opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-tarm- katar, bøvsen, synkebesvær
 • betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
 • nattesved, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå mærker
 • muskelstivhed, muskeltrækninger
 • besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde vandladning, behov for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning end normalt, nedsat urinmængde
 • unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld, uregelmæssig eller forlænget blødning, usædvanlig sparsomme eller manglende menstruationer, smerter i testiklerne eller pungen
 • brystsmerter, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart
 • vægtøgning
 • Duloxetine Teva kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på, f.eks. forhøjet indhold af leverenzymer eller forhøjet indhold af kalium, kreatinfosfokinase, sukker eller kolesterol i blodet.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og hævelse af tunge eller læber, allergiske reaktioner
 • nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning
 • væskemangel, lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre mennesker; symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget træthed eller kvalme og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse, krampeanfald eller fald), syndrom med uhensigtsmæssig udskillelse af anti-diuretisk hormon (SIADH)
 • selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov for søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede
 • serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede eller muskelstivhed), krampeanfald
 • øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)
 • hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan være ledsaget af en høj temperatur
 • betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig ånde, betændelse i tyktarmen (som medfører diarré)
 • leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)
 • Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og på kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet eller svælget (angioødem)
 • sammentrækning af kæbemusklen
 • unormal urinlugt
 • symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd eller kvinder.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Betændelse i hudens blodkar

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetine Teva indeholder:

 • Aktivt stof: duloxetin.
  Hver kapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharosekugler (saccharose, majsstivelse) povidon (K-30), natriumlaurylsulfat, talcum, hypromellose, saccharose, triethylcitrat, hypromelloseacetatsuccinat, titandioxid (E171), indigotin (E132), gelatine, sort jernoxid (E172), kraftig ammoniakopløsning (E527) og propylenglycol (E1520).
  30 mg kapslen indeholder også rød jernoxid (E172), shellac (E904) og kaliumhydroxid (E525).
  60 mg kapslen indeholder også gul jernoxid (E172) og shellacglasering-45 (20% esterificeret).

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetine Teva er en hård enterokapsel. Hver kapsel indeholder kugler af duloxetinhydrochlorid med et overtræk, som beskytter dem mod mavesyre. 

 

Duloxetine Teva fås i to styrker: 30 mg og 60 mg. 

 

Duloxetine Teva 30 mg er hårde gelatinekapsler med en blå uigennemsigtig kapseltop og en hvid kapselbund. De er fyldt med råhvide til gullige overtrukne kugler og præget med ”30” på kapselbunden. 

Duloxetine Teva 60 mg er hårde gelatinekapsler med en blå uigennemsigtig kapseltop og en lysegrøn kapselbund. De er fyldt med råhvide til gullige overtrukne kugler og præget med ”60” på kapselbunden. 

 

Duloxetine Teva 30 mg fås i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/PVdC/PVC- Al blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100 eller 120 kapsler eller HDPE-beholdere med PP børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100 kapsler. 

Duloxetine Teva 60 mg fås i PVC/ACLAR/PVC-Al blisterpakninger eller PVC/ACLAR/PVdC/PVC- Al blisterpakninger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 eller 120 kapsler eller HDPE-beholdere med PP børnesikret låg med eller uden silica tørremiddel med 100 eller 200 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Straße 3 

89143 Blaubeuren 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg maagsapresistente capsules, hard 

Danmark 

Duloxetine Teva 

Estland 

Duloxetine Teva 

Holland 

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg, maagsapresistente capsules, hard 

Irland 

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard 

Kroatien 

Duloksetin Pliva 30, 60 mg želučanootporne kapsule 

Letland 

Duloxetine Teva 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas 

Litauen 

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės 

Malta 

Duloxetine Teva 30 mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard 

Portugal 

Duloxetina Teva 

Slovenien 

Duloksetin Teva 30 mg, 60 mg trde gastrorezistentne kapsule 

Spanien 

Duloxetina Tevagen 30 mg, 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG 

Storbritannien 

Duloxetine 30mg, 60 mg Gastro-resistant capsules, hard 

Tyskland 

Duloxetin-ratiopharm 30 mg, 60 mg magensaftresistente Hartkapseln 

Ungarn 

Duloxetin-Teva 30 mg, 60 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...