Creon®

enterokapsler Lipase 10.000 EP-e

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Creon® 10.000 hårde enterokapsler 

Pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 10.000.
 3. Sådan skal du tage Creon 10.000.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Creon 10.000 indeholder fordøjelsesenzymer (amylase, lipase og protease), som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler.
 • Du kan tage Creon 10.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 10.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Creon 10.000

 • hvis du er allergisk over for pankreatin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 10.000 (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Creon 10.000 

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pancreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Creon 10.000

Ingen kendte problemer. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Creon 10.000 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Creon 10.000 under eller umiddelbart efter hvert hovedmåltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, bør du kun tage Creon 10.000 efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Du kan tage Creon 10.000, selvom du ammer.

 

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Creon 10.000 påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon 10.000 påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Creon 10.000

Tag altid Creon 10.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets, anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Det er bedst at tage Creon 10.000 under eller umiddelbart efter hvert hovedmåltid. Du bør desuden indtage rigelig væske (2-3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon 10.000. Utilstrækkelig væske- tilførsel kan forværre forstoppelse. 

 

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er problemer med at synke kapslene, kan du åbne dem forsigtigt og granulatet kan tilsættes sur blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges, eller granulatet kan tages sammen med sur væske (pH < 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller frugtjuice med pH mindre end 5,5, f.eks æble-, appelsin- eller ananasjuice.
Indtag blandingen af Creon 10.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske. 

Den sædvanlige dosis er

Cystisk fibrose 

Dosis afhænger af din vægt og bør tilpasses sygdommens sværhedsgrad. Doseringen bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag. Følg lægens anvisning. 

 

Voksne og børn over 4 år: 

Dosis bør starte med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. 

 

Børn under 4 år: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis bør starte med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. Følg lægens anvisning. 

 

Bør ikke anvendes til børn under 4 år uden lægens anvisning. 

 

Dosering ved andre tilstande forbundet med nedsat bugspytkirtel 

Dosis bør tilpasses individuelt, baseret på graden af fedt i afføringen og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca. 25.000 til 80.000 lipase EP-enheder, og det halve til et mellemmåltid. 

Hvis du har taget for mange Creon 10.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 10.000, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Store doser pancreasenzymer kan give øget urinsyreindhold i blod og urin. 

Hvis du har glemt at tage Creon 10.000

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 10.000

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Creon 10.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Udslæt.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Kløe, nældefeber.
 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Creon 10.000 utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Creon 10.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Efter åbning af beholderen er holdbarheden 6 måneder.
 • Opbevar ikke Creon 10.000 ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 10.000 indeholder:

Aktivt stof: 

Pankreatin 150 mg svarende til amylase 8.000 EP-enheder, lipase 10.000 EP-enheder og protease 600 EP-enheder. Fremstillet af porcint pancreasvæv (svinebugspytkirtler). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogol 4000, cetylalkohol, triethylcitrat, hypromellosephtalat, dimeticon, gelatine, jernoxid gul (E 172), jernoxid rød (E 172), jernoxid sort (E 172), titandioxid (E 171) og natriumlaurylsulphat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Creon 10.000 er brune/klare kapsler. 

 

Creon 10.000 fås i: 

Creon 10.000 i pakninger med 100 hårde enterokapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...