Airsalb

inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Airsalb 0,1 mg/dosis, inhalationsspray, suspension 

salbutamol (som sulfat) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airsalb
 3. Sådan skal du bruge Airsalb
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airsalb anvendes til at behandle åndedrætsbesvær, der forårsages af følgende sygdomme:  

 • astma
 • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), herunder:
  • kronisk
  • bronkitisemfysem.

Airsalb kan derudover anvendes til at forebygge astmasymptomer, der forårsages af: 

 • fysisk anstrengelse eller
 • udløsende faktorer (f.eks. husstøv, pollen, katte, hunde og cigaretrøg).

 

Airsalb udvider luftvejene, hvilket gør det lettere at trække vejret. Airsalb skal primært bruges til at lindre symptomer, frem for som en egentlig behandling. 


Airsalb kan bruges af voksne, unge og børn (4-11 år). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airsalb

Tag ikke Airsalb:‌

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airsalb, hvis en eller flere af følgende tilstande passer på dig: 

 • tidligere hjertesygdom, såsom uregelmæssig eller hurtig hjerterytme eller angina
 • alvorligt og ubehandlet forhøjet blodtryk
 • overaktiv skjoldbruskkirtel
 • for lidt kalium i blodet
 • udvidet arterie (aneurisme)
 • diabetes (det anbefales at få foretaget ekstra kontrol af blodsukkerniveauet, når behandlingen med Airsalb påbegyndes)
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom). Binyremarven består af to kirtler, der sidder over nyrerne.

Brug af anden medicin sammen med Airsalb

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Følgende medicin kan påvirke Airsalb eller blive påvirket af Airsalb: 

 • hjertemedicin og vaskulær medicin, der kan indsnævre luftvejene, samt medicin, der indeholder aktive stoffer, som ender på '-ol', f.eks. propranolol (betablokkere). Dette kan medføre kramper i lungernes luftveje.
 • noget medicin til behandling af depression:
  • MAO-hæmmere (monoaminooxidase-hæmmere, f.eks. moclobemid)
  • tricykliske antidepressive midler, f.eks. amitriptylin
 • bedøvelsesmidler (stoffer, der fremkalder delvis eller fuldstændig følelsesløshed), f.eks. halothan
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme, såsom digoxin
 • xanthin-derivater (anvendes til at hjælpe med vejrtrækningen), såsom theophyllin
 • steroider (hormongrupper), såsom kortison
 • diuretika (vanddrivende tabletter), såsom furosemid

Graviditet og amning

Kendskabet til brugen under graviditet er begrænset, men der er også en risiko for det ufødte barn, hvis din astma ikke behandles under graviditeten. Derfor må du kun bruge Airsalb, hvis din læge mener, at det er tvingende nødvendigt. Du må ikke selv ændre dosis. Tag altid den dosis, som lægen har anvist. 

 

Det vides ikke, om salbutamol udskilles i modermælk. Derfor må du kun bruge Airsalb, hvis din læge mener, at det er tvingende nødvendigt. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Kør derfor ikke bil eller motorcykel eller betjen maskiner, før du ved, hvordan medicinen virker på dig. 

3. Sådan skal du bruge Airsalb

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 12 år  

 • Lindring af anfald:
  1-2 inhalationer som foreskrevet.
 • Forebyggelse af symptomer som følge af fysisk anstrengelse eller udløsende faktorer:
  2 inhalationer 10-15 minutter inden aktivitet.
 • Maksimumdosis: 8 inhalationer pr. dag.

 

Børn (4-11 år)  

 • Lindring af anfald:
  1 inhalation som foreskrevet. Dosis kan om nødvendigt øges til 2 inhalationer.
 • Forebyggelse af symptomer som følge af fysisk anstrengelse eller udløsende faktorer:
  1 inhalation eller 2, hvis det er nødvendigt, 10-15 minutter inden aktivitet.
 • Maksimumdosis: 8 inhalationer pr. dag.

 

Børn under 4 år  

 • Der kan ikke gives dosisanbefalinger, da virkningen endnu ikke er klarlagt.

 

Kontakt din læge, hvis behandlingen ikke er effektiv nok, eller hvis du har behov for flere daglige doser end normalt. Øg aldrig din dosis, og tag ikke medicinen i længere tid end foreskrevet uden din læges godkendelse. 

Test af inhalatoren før brug:

Kontroller, at inhalatoren virker, hvis du bruger en ny inhalator, eller hvis den ikke har været anvendt i 7 dage eller mere. Fjern beskyttelseshætten, ryst inhalatoren, og sprøjt to gange ud i luften. 

Sådan bruger du inhalatoren:

Inhaler siddende eller stående, hvor dette er muligt. 

 

 1. Fjern beskyttelseshætten. Kontroller indvendigt og udvendigt, at mundstykket er rent.
  Airsalb Sandoz A/S inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis
 2. Ryst inhalatoren kraftigt i et par sekunder før brug.
  Airsalb Sandoz A/S inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis
 3. Hold inhalatoren lodret med bunden af beholderen opad, sæt tommelfingeren på bunden under mundstykket. Ånd ud så meget det er muligt uden gener, men ånd ikke ind i mundstykket.
 4. Placer mundstykket i munden mellem tænderne uden at bide, og luk læberne omkring det.
 5. Kort efter at være begyndt på at trække vejret indad presses toppen af inhalatoren ned for at udløse en dosis, alt imens du fortsætter med at trække vejret indad roligt og dybt.
  Airsalb Sandoz A/S inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis
 6. Hold vejret i 5-10 sekunder. Tag inhalatoren ud af munden, og fjern fingeren fra inhalatorens øverste del.
 7. Hvis du har behov for et pust mere: Hold inhalatoren lodret, og vent ca. et halvt minut, før trin 2 til 6 gentages.
 8. Sæt altid hætten til mundstykket på plads igen efter brug for at undgå støv og fnug. Pres hætten fast ned over mundstykket, indtil det klikker på plads.
  Airsalb Sandoz A/S inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis

 

Nogle mennesker har svært ved at udløse spray-medicin, samtidigt med at de ånder ind. I disse tilfælde, og det gælder også børn, kan Vortex®- eller AeroChamber® Plus-spaceren benyttes. Se produktoplysningerne til spaceren for at finde ud af, hvordan den bruges korrekt. 

Rengøring

Inhalatoren skal rengøres mindst én gang om ugen for at undgå tilstopning eller i tilfælde af tilstopning på følgende måde: 

 1. Træk metalbeholderen ud af plastikhylsteret, og fjern hætten over mundstykket.
 2. Skyl plastikbeholderen og hætten til mundstykket i lunkent vand. Brug ikke spidse genstande (fx en nål) til at fjerne eventuelle medicinaflejringer omkring mundstykket. Et mildt vaskemiddel kan tilføjes vandet. Skyl derefter grundigt med rent vand inden tørring. Læg ikke metalbeholderen i vand.
 3. Læg plastikhylsteret og hætten til mundstykket til tørre på et varmt sted. Undgå stærk varme.
 4. Sæt metalbeholderen og mundstykket på plads.

Inhalatorens indhold:

Ryst inhalatoren for at kontrollere, hvor meget medicin der er tilbage. Brug ikke Airsalb, hvis der ikke er væske i inhalatoren, når du ryster den. 

Brug ved kolde temperaturer:

Hvis inhalatoren har været opbevaret ved temperaturer under 0° C, skal du varme den mellem hænderne i 2 minutter. Ryst den grundigt, og spray to pust ud i luften før brug. 

Hvis du har taget for meget Airsalb

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Airsalb end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Typiske symptomer på overdosering: 

 • rysten
 • hovedpine
 • hurtig puls
 • kvalme eller opkastning
 • rastløshed, kan ikke holde sig i ro
 • irritation, ophidselse
 • krampeanfald
 • træthed.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Airsalb, og kontakt lægen øjeblikkeligt, hvis du udvikler en eller flere af følgende meget sjældne bivirkninger:

 • symptomer på allergisk reaktion, f.eks.
  • hævelse i ansigt, tunge eller svælg
  • synkebesvær
  • tegn på nældefeber
  • åndedrætsbesvær.
 • åndedrætsbesvær, der opstår lige efter at have taget Airsalb, selvom Airsalb reducerer symptomer. Dette kan betyde en forværring af sygdommen, og anden behandling er straks påkrævet.

 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du: 

 • oplever brystsmerter (symptom på angina), mens du får behandling med Airsalb. Stop ikke brugen af dette lægemiddel, medmindre lægen anviser det. Det vides dog ikke, hvor ofte dette sker.

Der kan opstå følgende bivirkninger med følgende hyppighed:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • rysten
 • forøget puls
 • hovedpine
 • muskelkramper

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • hurtig puls
 • irritation i mund og svælg

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • nedsat kaliumkoncentration i blodet
 • rødmen

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • fald i blodtrykket
 • kollaps
 • øget aktivitetsniveau
 • søvnforstyrrelser
 • uregelmæssig hjerterytme
 • kløende udslæt

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • laktacidose (en tilstand med forhøjet produktion af mælkesyre i kroppen)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. 

 

Inhalatoren opbevares i liggende eller omvendt position med mundstykket pegende nedad. 

 

Metalbeholderen indeholder væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C, selv ikke i et kort tidsrum. Beskyttes mod varme, direkte sollys og frost! Metalbeholderen må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airsalb indeholder:‌

 • Aktivt stof: salbutamol.
  Hver dosis indeholder 100 mikrogram salbutamol (som sulfat).
  Hver dosis gennem mundstykket indeholder 90 mikrogram salbutamol (som sulfat).
 • Øvrige indholdsstoffer: norfluran (HFA-134a), vandfri ethanol, oliesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en hvid inhalationsspray, suspension, i en aluminiumbeholder med doseringsventil og plastaktuator. 

 

Pakningerne indeholder: 

200 inhalationer (svarende til 8,5 g inhalationsspray, suspension) 

2 x 200 inhalationer (svarende til 2 x 8,5 g inhalationsspray, suspension).  

3 x 200 inhalationer (svarende til 3 x 8,5 g inhalationsspray, suspension). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller‌

Aeropharm GmbH, François-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Salbutamol Sandoz 100µg aërosol, suspensie  

Danmark: Airsalb 

Estland: Salbutamol Sandoz 100 mikrogrammi/annuses 

Finland: Salbutamol Sandoz 100 mikrogrammaa/annos inhalaatiosumute, suspensio 

Tyskland: Salbutamol Sandoz 100 Mikrogramm Dosieraerosol Druckgasinhalation, Suspension  

Ungarn: Salbutamol Sandoz 100 mikrogramm/adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió  

Italien: SALBUTAMOLO SANDOZ 

Letland: Salbutamol Sandoz 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām zem spiediena, suspensija  

Litauen: Salbutamol Sandoz 100 mikrogramų/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 

Holland: Salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis, aërosol, suspensie  

Norge: Airsalb 0,1 mg/dose inhalasjonsaerosol, suspensjon 

Polen: Sabumalin, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, zawiesina 

Portugal: SALBUTAMOL SANDOZ 

Slovenien: Salbusan 100 mikrogramov/odmerek inhalacijska suspenzija pod tlakom 

Spanien: Salbutamol Sandoz 100 microgramos/dosis, suspensión para inhalación en envase a presión  

Sverige: Sabumalin 100 micrograms/dose pressurised inhalation, suspension 

Storbritannien: AirSalb CFC-free inhaler 100 microgram / dose 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 21. august 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...