Fucidine

salve 2 %

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidine® 2% salve  

Natriumfusidat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine.
 3. Sådan skal du bruge Fucidine.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Fucidine indeholder natriumfusidat der er et et antibiotikum.
 • Fucidine forhindrer bakterierne i at formere sig.
 • Du kan bruge Fucidine mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidine virker på.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidine

 • hvis du er allergisk over for natriumfusidat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine (angivet i punkt 6.)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidine 

 • Brug ikke Fucidine salve omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
 • Som med anden antibiotika kan forlænget brug eller gentagen anvendelse øge risikoen for at udvikle resistens overfor antibiotika.

Brug af anden medicin sammen med Fucidine

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Fucidine efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Du kan bruge Fucidine selv om du ammer. Du bør dog ikke smøre det på brystet.

Fertilitet: 

 • Der forventes ingen virkning på fertiliteten hos kvinder i den fødedygtige alder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidine indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Denne medicin indeholder lanolin, cetylalkohol og butylhydroxytoluen (E 321), der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Butylhydroxytoluen (E 321) kan herudover give irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Fucidine

Brug altid Fucidine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:  

Påsmør salven 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidine

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlig dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kontakteksem, eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Forskellige former for udslæt fx udslæt med rødme, vabler, blærer og pletter eller generaliseret udslæt.
 • Kløe, rødmen af huden.
 • Irritation og smerter på påføringsstedet inklusive brændende fornemmelse i huden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidine utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fucidine efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Fucidine ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidine indeholder:

Aktivt stof: 

Natriumfusidat 20 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Vandfrit lanolin, cetylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, α-Tocopherol, all-rac, butylhydroxytoluen (BHT) (E 321). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidine salve er en offwhite til gullig hvid, gennemskinnelig, tyktflydende salve uden særlig duft. 

 

Fucidine fås i: 

Fucidine 2% salve i pakninger med 15 g og 30 g. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Fucidine® også som Fucidin®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...