Arax

tabletter 1000 mg

Vitabalans

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax Forte 1000 mg tabletter 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den ineholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Arax Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du fär bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Forte
 3. Sådan skal du tage Arax Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arax Forte tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter.  

 

Lægen kan give dig Arax Forte for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Forte

Tag ikke Arax Forte

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (anført i afnsit 6).
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax: 

 • hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.


Indtagelse af doser højere end de anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og behandling med modgift bør gives hurtigst muligt. Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax Forte sammen med alkohol.  

 

Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax Forte. 


Hvis du efter 3 dage har høj feber eller andre vedvarende symptomer, der kan være tegn på anden betændelsetilstand, bør det overvejes om behandlingen med Arax Forte skal afbrydes og ersattes med en anden behandling.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestilende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin. 


Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring) eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader. 


Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre smertestillende lægemidler, føre til blivende skade på nyrerne med risiko for nyresvigt. 


For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax Forte, ikke indeholder paracetamol. 

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer: 

 • carbamacepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren).
 • colestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax Forte bør tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin.
 • chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol)
 • warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge risikoen for blødninger).

Brug af Arax Forte sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax Forte sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere Du kan amme, selv om du tager Arax Forte. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax Forte tabletter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Arax Forte

Tag altid Arax Forte nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Voksne: 1 tablet 3-4 gange dagligt, højst 4 tabletter i døgnet. 

I enkelte tilfælde kan ½ g 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt. 

 

Større doser end den daglig anbefalede giver ikke øget smertestillende virkning. 

 

Arax tabletter kan deles i lige store halvdele, og det skal synkes med vand (fx et halvt glas vand) 

 

Ved nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Arax Forte tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax Forte tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 

De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter. 

 

Arax Forte Forte Vitabalans Oy, tabletter 1000 mg 

 

Hvis du har taget for mange Arax Forte tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein igangsættes (modgift) igangsættes . 

Hvis du har glemt at tage Arax Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du har glemt en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Du må ikke overskride den maksimale døgndosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.
 • Forstyrrelser i blodbilledet.
  • Alvorlig blodmangel med gulsot.
  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

I disse tilfælde kontakt straks lægen. 

 • Astmalignenede anfald - kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig nældefeber. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer) - det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale når behandlingen ophører.
 • Nældefeber.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).  

 • Allergiske hudreaktioner (hududslæt, hudirritation).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax Forte tabletter indeholder:

Aktivt stof: paracetamol. Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, stearinsyre og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningstørrelse

Arax Forte er en hvid og kapselformet tablet med delekærv. 

 

Pakningsstørrelser: 5, 30 og 100 tabletter 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy  

Varastokatu 8 

13500 Hämeenlinna  

Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...