Metoblox

depottabletter 25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoblox 25 mg depottabletter  

Metoprololsuccinat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoblox
 3. Sådan skal du tage Metoblox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metoblox, blokerer visse beta-receptorer i kroppen, særligt dem i hjertet (selektiv beta-receptorblokker). 

 

Metoblox anvendes ved: 

 • Forhøjet blodtryk.
 • Brystsmerter.
 • Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls.
 • Forebyggende behandling efter den akutte fase af et hjerteanfald.
 • Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag.
 • Forebyggelse af migræne.
 • Behandling af nedsat hjertefunktion.

 

Børn og unge fra 6-18 år:
Til behandling af højt blodtryk (hypertension). 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoblox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metoblox:

 • Hvis du er allergisk over for metoprololsuccinat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metoblox (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du er overfølsom over for andre betablokkere.
 • Hvis du har svær astma eller lider af svære anfald med pibende vejrtrækning.
 • Hvis du har oplevet kredsløbskollaps, der skyldes alvorlige hjerteproblemer.
 • Hvis du har problemer med de elektriske impulser i hjertet (2. eller 3. grads AV-blok) eller med rytmeforstyrrelser i hjertet (syg sinus-syndrom).
 • Hvis du har alvorlige kredsløbsproblemer (alvorlig perifer arteriesygdom).
 • Hvis du oplever, eller der er mistanke om, et pludseligt opstået hjertetilfælde (akut myokardieinfarkt).
 • Hvis du har ubehandlet hjertesvigt, som ikke er under kontrol (medfører som regel åndenød og hævede ankler).
 • Hvis du har en langsom puls (under 50 slag/min.).
 • Hvis du har meget lavt blodtryk (systolisk blodtryk under 90 mmHg).
 • Hvis lægen har fortalt dig, at du har forhøjet blodtryk på grund af en tumor nær dine nyrer (fæokromocytom).
 • Hvis lægen har fortalt dig, at du har unormalt meget syre i blodet (en tilstand kaldet metabolisk acidose).
 • Hvis du tager noget af følgende medicin:
  • Monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) (mod depression).
  • Verapamil og diltiazem (mod forhøjet blodtryk).
  • Lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser, som f.eks. disopyramid, til behandling af unormal hjerterytme.
 • Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoblox 

 • Hvis du lider af astma, bronkitis eller en anden lignende lungesygdom.
 • Hvis du har problemer med dit hjerte (såsom langsom hjertefrekvens) eller dit kredsløb (sådanne problemer kan forværres, hvis du tager Metoblox).
 • Hvis du får et hjerteanfald.
 • Hvis du har diabetes.
 • Hvis du har problemer med din skjoldbruskkirtel.
 • Hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • Hvis du nogensinde har fået en svær overfølsomhedsreaktion.
 • Hvis du har en sjælden form for angina, der hedder Prinzmetals angina.
 • Hvis du skal have foretaget en operation, der kræver, at du kommer i fuld narkose.

Børn

Det frarådes at anvende Metoblox til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Metoblox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Metoblox påvirker/påvirkes af en lang række andre lægemidler. Fortæl det til lægen, hvis du tager eller planlægger at tage et eller flere af følgende lægemidler eller har gjort det for nylig, da det kan være nødvendigt at ændre din behandling: 

 • Medicin mod forhøjet blodtryk (herunder prazosin, clonidin, hydralazin, guanethidin, betanidin, reserpin, alfa-methyldopa og lægemidler, der kaldes calciumkanalblokkere, f.eks. verapamil eller diltiazem).
 • Andre betablokkere (herunder i form af øjendråber).
 • Medicin, der kan påvirke det perifere kredsløb (i fingre og tæer), såsom ergotalkaloider, der kan anvendes mod migræne.
 • Medicin til behandling af depression.
 • Medicin til behandling af andre psykiske sygdomme.
 • Antiretroviral medicin, som anvendes til behandling af aids og visse andre sygdomme.
 • Antihistaminer (herunder medicin, som du kan købe uden recept, mod høfeber og andre allergier, forkølelse og andre tilstande).
 • Medicin til forebyggelse af malaria.
 • Medicin til behandling af svampeinfektioner.
 • Medicin, der påvirker leverenzymer, f.eks. rifampicin, som anvendes til behandling af tuberkulose.
 • Medicin mod hjerteproblemer, herunder angina, såsom amiodaron, digoxin, nitrater og medicin mod hjerterytmeforstyrrelser.
 • Insulin eller anden diabetesmedicin.
 • Medicin, der kaldes NSAID’er, og som anvendes til at behandle smerter og betændelse.
 • Et lokalbedøvende middel, der hedder lidocain.
 • En medicin, der hedder dipyridamol, og som forebygger blodpropper.

Brug af Metoblox sammen med alkohol

Samtidig brug af Metoblox og alkohol kan forstærke den sløvende effekt af begge substanser. Du skal undgå alkohol, mens du er i behandling med Metoblox. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Metoblox må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt, og hvis lægen har vurderet, at fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici. Behandlingen med Metoblox skal afbrydes 48-72 timer før det forventede fødselstidspunkt. Hvis dette ikke er muligt, vil en læge holde dit nyfødte barn under nøje observation i de første 48-72 timer efter fødslen. 

 

Amning  

Metoblox udskilles i modermælk.
Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoblox kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gør sig særligt gældende, hvis du samtidig drikker alkohol, og når du skifter fra anden medicin til Metoblox. 

Metoblox indeholder glucose, lactose og saccharose

Dette lægemiddel indeholder glucose, lactose og saccharose (sukker). Kontakt lægen, før du tager Metoblox, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Metoblox

Tag altid Metoblox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem. Den dosis, du får ordineret, afhænger af din sygdom og sværhedsgraden heraf. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension) 

 • Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal du tage 50 mg Metoblox én gang dagligt.
 • Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 100-200 mg Metoblox én gang dagligt eller føje et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

 

Brystsmerter (angina pectoris) 

 • Den sædvanlige dosis er 100-200 mg Metoblox én gang dagligt.
 • Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

 

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier) 

 • Den sædvanlige dosis er 100-200 mg Metoblox én gang dagligt.

 

Behandling efter hjertetilfælde 

 • Den sædvanlige dosis er 200 mg Metoblox én gang dagligt

 

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken) 

 • Den sædvanlige dosis er 100 mg Metoblox én gang dagligt.
 • Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 200 mg metoblox én gang dagligt.

 

Forebyggelse af migræne 

 • Den sædvanlige dosis er 100-200 mg Metoblox én gang dagligt.

 

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens) 

Inden behandlingen med Metoblox skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af Metoblox skal tilpasses din tilstand. 

 • Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den første uge 12,50 mg Metoblox én gang dagligt.
  I anden uge af behandlingen kan dosis øges til 25 mg Metoblox én gang dagligt.
  Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den anbefalede startdosis i de første to uger 25 mg Metoblox én gang dagligt.
 • Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan fordoble dosis med to ugers mellemrum op til 200 mg Metoblox én gang dagligt eller til den højeste dosis, du kan tåle.
 • Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 200 mg Metoblox én gang dagligt eller den højeste dosis, du kan tåle.

 

Brug til børn og unge  

Højt blodtryk: 

Hos børn over 6 år afhænger dosis af barnets vægt. Lægen vil beregne den korrekte dosis til dit barn. 

Den sædvanlige startdosis er 0,48 mg/kg metoprololsuccinat én gang om dagen, dog højst 50 mg Metoblox. Dosen vil blive tilpasset til den nærmeste tabletstyrke. Din læge kan øge dosis til 1,9 mg/kg, afhængigt af virkningen på blodtrykket. Doser over 200 mg Metoblox én gang dagligt er ikke blevet undersøgt hos børn og unge. 

Det frarådes at anvende Metoblox-tabletter til børn under 6 år.  

 

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden. 

 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Metoblox er for stærk eller for svag. 

 

Ældre  

Der er ikke udført studier med patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge dosis, hvis du er over 80 år. 

Sådan indtager du Metoblox

Tabletterne skal tages gennem munden. 

Tag tabletterne én gang dagligt, helst i forbindelse med morgenmaden. Tabletterne kan deles i lige store doser. Synk tabletterne hele eller delte. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Tag tabletterne med vand (mindst ½ glas). 

Hvis du har taget for meget Metoblox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoblox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Lægen vil på baggrund af dine symptomer vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige. 

 

Gem pakningen, så lægen kan se, hvilken medicin du har taget, og starte en passende behandling. 

 

Symptomer på overdosering 

Symptomer på grund af overdosering af Metoblox kan omfatte farligt blodtryksfald, alvorlige hjerteproblemer, vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab (eller endog koma), kramper, kvalme, opkastning, cyanose (blå eller lilla misfarvning af huden) og dødsfald. 

 

De første tegn på overdosering indtræder fra 20 minutter til 2 timer efter indtagelse af Metoblox, og virkningerne af massiv overdosering kan vare ved i adskillige dage. 

 

Behandling af overdosering 

Overdosering kræver hospitalsindlæggelse og behandling på en intensiv afdeling. Selvom du kun har taget en lille overdosis og tilsyneladende har det godt, skal du observeres nøje for tegn på forgiftning i mindst 4 timer. 

Hvis du har glemt at tage Metoblox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Fortsæt med at tage lægemidlet som ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Metoblox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Behandlingen med Metoblox må ikke afbrydes brat, men skal nedtrappes gradvist. Hvis behandling med beta-receptorblokkere bliver afbrudt brat, kan det medføre forværring af hjertesvigt og øge risikoen for et hjertetilfælde og pludseligt hjertestop. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger kan opstå med følgende hyppigheder: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

 

Meget almindelig:  

 • Udtalt blodtryksfald, særligt når du rejser dig op, i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab
 • Træthed

 

Almindelig:  

 • Svimmelhed, hovedpine
 • Nedsat pulsslag (bradykardi), balanceforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab), hjertebanken
 • Kolde hænder og fødder
 • Åndedrætsbesvær ved fysisk anstrengelse
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse

 

Ikke almindelig:  

 • Vægtøgning
 • Depression, døsighed, søvnforstyrrelser, mareridt
 • Prikken, stikken og følelsesløshed i huden (paræstesi)
 • Svækket hjertemuskel, 1. grads forstyrrelser i overledningen af stimuli fra hjertets forkammer til hjertekamrene (1. grads AV-blok), smerter i hjerteregionen (brystsmerter)
 • Luftvejskramper (bronkospasmer)
 • Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner), øget svedtendens
 • Muskelkramper
 • Væskeophobning i kroppens væv (ødem)

 

Sjælden:  

 • Forværring af diabetes uden de karakteristiske symptomer (latent diabetes mellitus)
 • Nervøsitet, anspændthed
 • Følelse af at være mindre agtpågivende
 • Synsnedsættelse, tørre eller irriterede øjne, øjenbetændelse (konjunktivitis)
 • Nedsat hjertefunktion, hjerterytmeforstyrrelser (arytmier), nedsat stimulusledning
 • Forværring af symptomer hos patienter med periodisk halten (claudicatio intermittens) eller karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom)
 • Tilstoppet næse
 • Mundtørhed
 • Afvigende resultater ved leverfunktionsanalyser
 • Hårtab
 • Impotens og libidoforstyrrelser, Peyronies sygdom (fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemerne i penis)

 

Meget sjælden:  

 • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni), nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
 • Glemsomhed eller hukommelsesforstyrrelser, forvirring, hallucinationer, personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)
 • Ringen for ørerne (tinnitus), nedsat hørelse
 • Vævsdød (nekrose) hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i hænder, arme eller ben forud for behandlingen
 • Nedsat smagssans
 • Retroperitoneal fibrose, hvor der dannes abnorme arvæv bag den hinde, der beklæder bughulen. Dette kan vise sig som smerter i ryg, lyske og nedre maveregion
 • Leverbetændelse
 • Lysoverfølsomhed, forværring af psoriasis, udvikling af psoriasis, psoriasis-lignende symptomer
 • Ledsmerter, muskelsvækkelse, ledbetændelse

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)  

 • Forvirring
 • Unormale niveauer af visse typer af fedt, såsom kolesterol eller triglycerider, i blodet

 

Lindring af bivirkninger  

Hvis du får bivirkninger, kan lægen anbefale passende foranstaltninger til at afhjælpe bivirkningerne eller afbryde behandlingen, hvis det er nødvendigt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i original emballage, for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoblox indeholder:

 • Aktivt stof: metoprololsuccinat.
  1 Metoblox 25 mg tablet indeholder 23,75 mg metoprololsuccinat, svarende til 25 mg metoprololtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk (E 460), crospovidon, glucose, flydende, hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, magnesiumstearat, majsstivelse, polyacrylat 30 %, dispergeret, silica, kolloid vandfri, saccharose, talcum, farvestoffet titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metoblox 25 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på begge sider. 

 

Blisterpakning: 

Pakningsstørrelser: 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 

 

Metoblox svarer til Metoprololsuccinat Hexal. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...