Diclozar

øjendråber, opløsning 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclozar 1 mg/ml øjendråber, opløsning  

Diclofenacnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclozar
 3. Sådan skal du bruge Diclozar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Denne medicin er et non-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) til anvendelse i øjnene. 

 

Den anvendes under visse typer øjenoperationer og efter øjenoperationer: 

 • den forebygger at pupillen trækker sig sammen (miosis) under operation i øjet.
 • den forebygger betændelse efter operationer for grå stær og operationer i den forreste del af øjet.
 • den behandler smerter i øjet ved fotorefraktiv keratektomi (operation for nærsynethed) de første 24 timer efter operation.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclozar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diclozar:

 • hvis du er allergisk over for diclofenacnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclozar (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har fået allergi, nældefeber (udslæt med kløe), akut snue (hævelse og irritation i næsen) eller astma efter du brugte disse øjendråber eller lignende medicin som f.eks. andre NSAID’er eller acetylsalicylsyre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diclozar. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diclozar

Du bør være forsigtig med at bruge denne medicin: 

 • Diclozar kan, som andre NSAID’er, i sjældne tilfælde fremkalde allergiske reaktioner herunder anafylaktiske reaktioner (alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed), selv uden forudgående udsættelse for lægemidlet.
 • Stop med at bruge medicinen og kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du får en overfølsomhedsreaktion eller tegn på allergi over for denne medicin. Det gælder især astmaanfald eller pludselige hævelser af ansigt og hals.
 • Inden behandling med Diclozar skal du fortælle det til lægen, hvis du har både astma og kronisk betændelse af næseslimhinden, kronisk bihulebetændelse og/eller næsepolypper.
 • Lokal brug af antiinflammatoriske midler kan skjule en pludselig infektion i øjet. NSAID’er har ingen antimikrobielle egenskaber. I tilfælde af infektion i øjet skal infektionen behandles med en eller flere typer medicin mod infektion.
 • Samtidig brug af topikale NSAID’er og topikale steroider (som f.eks. dexamethason) kan øge muligheden for problemer med opheling.
 • NSAID’er kan forsinke sårheling på øjets hornhinde.
 • hvis du tendens til blødning eller hvis du behandles med blodfortyndende medicin
 • Ved høje doser og langvarig brug kan brugen af lokale NSAID’er medføre betændelse i øjets hornhinde.
 • Patienten frarådes at anvende kontaktlinser i perioden efter operationen af grå stær, medmindre det er klart angivet af hans/hendes læge.

 

Kontakt lægen, hvis dine symptomer forværres eller du ikke oplever nogen bedring. 

Brug af anden medicin sammen med Diclozar

Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med Diclozar skal der gå 15 minutter mellem behandlingerne.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Selv om der kun forventes en meget lav koncentration i blodet efter anvendelse af Diclozar-øjendråber under graviditet, må Diclozar kun anvendes, hvis det er nødvendigt. Den laveste dosis og den kortest mulige behandlingstid bør tilstræbes.
Må ikke anvendes af gravide de sidste 3 måneder før forventet fødsel. 

 

Amning  

Du kan anvende Diclozar i ammeperioden.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan oplever forbigående synsforstyrrelser efter drypning med Diclozar.
Du bør ikke køre bil eller betjene farlige maskiner, før du igen har normalt syn. 

Diclozar indeholder polyoxyleret ricinusolie.

Diclozar indeholder polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre kontakteksem (hudreaktioner). 

3. Sådan skal du bruge Diclozar

Brug altid Diclozar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis til voksne og ældre er: 

 

Hæmning af pupilforsnævring under operation for grå stær: 

 • Før operationen: Inddryp 1 dråbe op til 5 gange de sidste 3 timer før operationen.

 

Operation for grå stær og operation i den forreste del af øjet: 

 • Før operationen: Inddryp 1 dråbe op til 5 gange i løbet af de sidste 3 timer inden operationen.
 • Efter operationen: Inddryp 1 dråbe 3 gange umiddelbart efter operationen. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt i højst 4 uger.

 

Smerter i øjet ved fotorefraktiv keratektomi (operation for nærsynethed): 

 • Før operationen: Inddryp 2 dråber i løbet af den sidste time inden operationen.
 • Efter operationen: Inddryp 2 dråber i løbet af den første time efter operationen. Derefter 4 dråber i løbet af 24 timer efter operationen.

 

Den anbefalede dosis må ikke overskrides. 

 

Børn:  

Der er ikke udført særlige studier. 

Anvendelsesmåde

Denne medicin skal anvendes i øjet (okulær anvendelse).
Øjendråberne må ikke indsprøjtes eller synkes.
Øjendråberne bør ikke gives som indsprøjtning i øjenomgivelserne eller i øjet. 

 1. Vask hænder grundigt inden anvendelse.
 2. Undgå at flaskens spids rører øjet eller øjenlåget.
 3. Inddryp 1 dråbe i det pågældende øje imens du kigger opad og forsigtigt trækker det nederste øjenlåg nedad.
 4. Hold øjet lukket i 2 min efter du har dryppet øjet for, at øge effekten af Diclozar og for at mindske bivirkninger.
 5. Luk flasken efter brug.

 

Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med Diclozar skal der gå 15 min mellem behandlingerne. Hvis du bruger en salve skal den påføres til sidst. 

Hvis du har brugt for meget Diclozar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diclozar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Diclozar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Diclozar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkniger er indberettet: 

 

Ikke almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter):  

 • Brændende fornemmelse efter inddrypning
 • Synsforstyrrelser efter inddrypning

 

Sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner, kløe og rødme
 • Lysfølsomhedsreaktioner (allergisk reaktion efter udsættelse for sollys)
 • Punktformig keratitis (skader på hornhinden, sår på hornhinden, nedsættelse af tykkelsen af hornhinden
 • Dyspnø (vejrtrækningsbesvær)
 • Forværring af astma

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Snue (hævelse og irritation i næsen)
 • Konjunktival hyperæmi (røde øjne), allergisk konjunktivitis (betændelse af øjets overflade), øjenlågsødem (hævelse af øjenlåg)
 • Hoste
 • Nældefeber (kløe), udslæt, kontakteksem

 

Da Diclozar indeholder polyoxyleret ricinusolie, er der risiko for kontakteksem. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diclozar utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

 

Kasseres 8 uger efter åbning. 

 

Brug ikke Diclozar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclozar indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacnatrium i en koncentration på 1 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Polyoxyleret ricinusolie, trometamol, borsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Diclozar er en svagt gullig væske, der fås i en flaske med 10 ml øjendråber. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

 

Diclozar svarer til Voltabak. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...