Venlafaxin "1A Farma"

hårde depotkapsler 75 mg

1A Farma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Venlafaxin 1A Farma 37,5 mg, hårde depotkapsler  

Venlafaxin 1A Farma 75 mg, hårde depotkapsler  

Venlafaxin 1A Farma 150 mg, hårde depotkapsler  

venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 1A Farma
 3. Sådan skal du tage Venlafaxin 1A Farma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venlafaxin 1A Farma indeholder det aktive stof venlafaxin. 

 

Venlafaxin 1A Farma er et antidepressivt middel, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI’er). Denne gruppe af lægemidler anvendes til at behandle depression og andre tilstande, såsom angst. Man mener, at mennesker med depression og/eller angst har lavere niveauer af serotonin og noradrenalin i hjernen. Der er ikke opnået fuld forståelse af, hvordan antidepressive midler virker, men de menes at have en gavnlig effekt, fordi de øger niveauerne af serotonin og noradrenalin i hjernen. 

 

Venlafaxin 1A Farma anvendes til behandling af voksne med depression. Det anvendes også til behandling af voksne med følgende angstlidelser: generaliseret angst, social angst (frygt for eller undgåelse af sociale situationer) og panikangst (panikanfald). For at du kan få det bedre, er det vigtigt at få behandlet din depression eller angstlidelse ordentligt. Hvis din sygdom ikke bliver behandlet, kan den blive vedvarende og mere alvorlig og sværere at behandle. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 1A Farma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Venlafaxin 1A Farma:

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du også tager eller har taget lægemidler inden for de sidste 14 dage, der kaldes irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), og som anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med Venlafaxin 1A Farma, kan det medføre alvorlige eller tilmed livstruende bivirkninger. Du skal også vente mindst 7 dage efter endt behandling med Venlafaxin 1A Farma, før du tager en MAO-hæmmer (se også afsnittene”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 1A Farma” og informationen om ”Serotoninsyndrom”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Venlafaxin 1A Farma: 

 • hvis du bruger anden medicin, der sammen med Venlafaxin 1A Farma kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 1A Farma”).
 • hvis du har problemer med øjnene, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet).
 • hvis du har eller har haft forhøjet blodtryk.
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer.
 • hvis du har eller har haft kramper (anfald).
 • hvis du har fået at vide at du har en unormal hjerterytme
 • hvis du har eller har haft et lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi).
 • hvis du har tendens til blå mærker eller blødning (nuværende eller tidligere blødningslidelser), eller hvis du tager anden medicin, der kan øge risikoen for blødning f.eks. warfarin (mod blodpropper).
 • Hvis du eller nogen i din familie har eller har haft mani eller bipolar affektiv sindslidelse (følelse af overspændt opstemthed eller eufori).
 • Hvis du har eller har haft aggressiv adfærd.

 

Venlafaxin 1A Farma kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille de første par uger af behandlingen. Kontakt lægen, hvis det sker for dig. 

 

Lægemidler som Venlafaxin 1A Farma (såkaldte SSRI/SNRIer) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4.). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 


Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 


Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 


Mundtørhed
Der er rapporteret om mundtørhed hos 10 % af de patienter, der bliver behandlet med venlafaxin. Det kan øge risikoen for huller i tænderne (karies). Du skal derfor være særlig omhyggelig med din tandhygiejne. 


Diabetes
Dine blodsukkerniveauer kan ændre sig på grund af venlafaxin. Det kan derfor være nødvendigt at ændre doseringen af din diabetesmedicin. 

Børn og unge

Venlafaxin 1A Farma bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Du skal også være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager denne type medicin. Til trods for dette kan din læge vælge at ordinere dette lægemiddel til patienter under 18 år, hvis lægen vurderer, at det er i personens bedste interesse. Hvis din læge har ordineret dette lægemiddel til en patient under 18 år, og du ønsker at diskutere dette, skal du henvende dig til lægen. Kontakt lægen, hvis et eller flere af ovennævnte symptomer opstår eller forværres hos en person under 18 år, der tager dette lægemiddel. Desuden er der endnu ikke påvist langsigtet sikkerhed af dette lægemiddel, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Lægen vil beslutte, om du kan tage Venlafaxin 1A Farma sammen med anden medicin. 


Du må ikke starte eller stoppe med at tage nogen medicin, herunder medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler, vitaminer og mineraler, før du har spurgt lægen eller apotekspersonalet til råds. 

 • Monoaminooxidasehæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) må ikke tages sammen med Venlafaxin 1A Farma. Fortæl din læge, hvis du har taget disse lægemidler inden for de sidste 14 dage. (MAO-hæmmere: Se afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 1A Farma”).
 • Serotoninsyndrom:
  En potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende reaktioner (se afsnittet ”Bivirkninger”), kan forekomme under behandling med venlafaxin, særligt ved samtidig brug af anden medicin.
  Eksempler på sådan medicin:
  • Triptaner (anvendes mod migræne).
  • Lægemidler til behandling af depression, f. eks. SNRI’er, SSRI’er, tricykliske antidepressive midler og medicin, der indeholder lithium.
  • linezolid, som er et antibiotikum (anvendes til behandling af infektioner).
  • moclobemid, som er en MAO-hæmmer (anvendes til behandling af depression).
  • sibutramin (anvendes til vægttab).
  • tramadol (smertestillende lægemiddel).
  • methylenblå (medicin der anvendes til behandling af høje methæmoglobinniveauer i blodet)
  • perikon (også kaldet hypericum perforatum eller Johannesurt, et naturlægemiddel, der anvendes mod mild depression).
  • tryptophan (anvendes mod søvnproblemer og depression).
  • antipsykotika (medicin til behandling af symptomer som f.eks. at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer, vrangforestillinger, er usædvanlig mistroisk, ræsonnerer usammenhængende og tilbagetrukkenhed).

Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte en kombination af følgende: Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtigt hjerteslag, feber, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme og opkastning. 


I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan være en kombination af feber, hurtig hjerterytme, svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve). 

 

Kontakt læge eller skadestuen straks, hvis du mener, at du har serotoninsyndrom.  

 

Fortæl det til lægen hvis du tager medicin, der kan påvirke din hjerterytme. Eksempler på medicin: 

 • antiarytmika såsom quinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid (anvendes til behandling af unormal hjerterytme)
 • antipsykotika såsom thioridazin (se også serotoninsyndrom ovenfor)
 • antibiotika såsom erythromycin eller moxifloxacin (anvendes til behandling af infektioner)
 • antihistaminer (anvendes til behandling af allergi).

 

Nedennævnte lægemidler kan også påvirke/påvirkes af Venlafaxin 1A Farma og skal anvendes med forsigtighed. Det er derfor særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin, der indeholder: 

 • Ketokonazol (medicin mod svamp) eller andre CYP3A4-hæmmere.
 • Haloperidol eller risperidon (til behandling af psykiske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker til behandling af forhøjet blodtryk og hjerteproblemer)

Brug af Venlafaxin 1A Farma sammen med mad, drikke og alkohol

Venlafaxin 1A Farma skal tages samen med mad (se afsnit 3 " Sådan skal du tage Venlafaxin 1A Farma”). Du bør undgå alkohol, mens du tager Venlafaxin 1A Farma. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke bruge Venlafaxin 1A Farma, før du har talt med lægen om de mulige fordele og risici for dit ufødte barn. 


Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Venlafaxin 1A Farma. Når lignende medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager dette lægemiddel under graviditet, kan dit barn udover åndedrætsproblemer have andre symptomer, når det bliver født, såsom at barnet ikke spiser normalt. Hvis barnet har disse symptomer efter fødslen, skal du kontakte din læge eller jordemoder, som vil rådgive dig. 


Venlafaxin 1A Farma kan gå over i modermælken. Der er en risiko for, at det kan påvirke det ammede barn. Du skal derfor kontakte lægen, så lægen kan afgøre, om du skal stoppe amningen eller behandlingen med dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene værktøj og maskiner, før du ved, hvordan denne medicin påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Venlafaxin 1A Farma

Tag altid Venlafaxin 1A Farma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanligt anbefalede startdosis til behandling af depression, generaliseret angest og social angst er 75 mg om dagen. Lægen kan om nødvendigt øge dosis gradvist til højst 375 mg om dagen til behandling af depression. Hvis du behandles for panikangst, vil startdosis være 37,5 mg og derefter vil dosis gradvist øges. Den højeste dosis til behandling af generaliseret angest, social angst og panikangst er 225 mg om dagen. 

 

Tag Venlafaxin 1A Farma på cirka samme tid hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Kapslerne skal synkes hele sammen med noget væske, og de må ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses. 

 

Venlafaxin 1A Farma skal tages sammen med mad. 

 

Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal du kontakte lægen, da du kan have brug for en anden dosis af dette lægemiddel. 

 

Du må kun stoppe med at tage dette lægemiddel efter aftale med lægen (se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 1A Farma”). 

Hvis du har taget for meget Venlafaxin 1A Farma

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du har taget mere af dette lægemiddel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Symptomerne på overdosering kan omfatte hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveauet (fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller krampeanfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin 1A Farma

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og tag en enkelt dosis som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke på én dag tage mere Venlafaxin 1A Farma end den daglige dosis, din læge har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 1A Farma

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen, også selvom du har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere har brug for Venlafaxin 1A Farma, vil lægen bede dig om at nedsætte din dosis langsomt, før du stopper behandlingen helt. Følgende bivirkninger kan opstå, når du holder op med at bruge dette lægemiddel, særligt hvis behandlingen bliver stoppet brat, eller hvis dosis bliver nedtrappet for hurtigt. Nogle patienter kan på symptomer såsom træthed, svimmelhed, ørhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, manglende appetit, kvalme, diarré, nervøsitet, uro, forvirring, ringen for ørerne, fornemmelse af prikken og i sjældne tilfælde elektrisk stød, svaghed, øget svedtendens, krampeanfald eller influenzalignende symptomer. 

 

Lægen vil rådgive dig om, hvordan du gradvist skal nedtrappe behandlingen med Venlafaxin 1A Farma. Spørg lægen til råds, hvis du får et eller flere af disse eller andre symptomer, og de generer dig. 

 

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tag ikke mere Venlafaxin 1A Farma, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger. Kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue eller hospital: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Hævelse af ansigt, mund, tunge, hals, hænder eller fødder, og/eller forværret kløende udslæt (nældefeber), problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Trykken for brystet, pibende/hvæsende vejrtrækning, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer
 • Alvorligt hududslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter med rød eller bleg hud, ofte med kløe)
 • Symptomer på serotoninsyndrom, som kan omfatte rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig hjerterytme, feber, hurtige ændringer i blodtryk, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning. I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan omfatte en kombination af feber, hurtig hjerterytme, øget svedtendens, kraftig muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve).
 • Tegn på infektion som feber, kulderystelser, kuldegysning, hovedpine, hedeture, influenza-lignende symptomer. Kan skyldes en blodsygdom, som øger risikoen for infektioner.
 • Alvorlige hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden.
 • Uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed. Det kan være et tegn på rhabdomyolyse.

 

Andre bivirkninger, som du skal informere din læge om, omfatter (Frekvensen af disse bivirkninger er inkluderet i listen over ”Andre bivirkninger, der kan forekomme”): 

 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med forhøjet temperatur
 • Sort (tjæreagtig) afføring eller blod i afføring
 • Kløe, gul hud eller øjne eller mørk urin, som kan være symptomer på leverbetændelse (hepatitis)
 • Hjerteproblemer, såsom hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, forhøjet blodtryk
 • Øjenproblemer, såsom sløret syn og pupiludvidelse
 • Nerveproblemer, såsom svimmelhed, prikken og stikken (som når noget ”sover”, bevægeforstyrrelser (muskelkramper eller -stivhed), kramper eller krampeanfald
 • Psykatriske problemer, såsom hyperaktivitet eller stærk følelse af opstemthed
 • Afvænningssymptomer (se afsnittet ”Sådan skal du tage Venlafaxin 1A Farma, Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 1A Farma”).
 • Forlænget blødningstid - hvis du kommer til skade, kan det tage lidt længere tid, inden blodet størkner.

Andre bivirkninger, der kan forekomme

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)  

 • Svimmelhed, hovedpine, døsighed
 • Søvnløshed
 • Kvalme, mundtørhed, forstoppelse
 • Øget svedtendens (herunder nattesved)

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)  

 • Nedsat appetit
 • Forvirring, følelse af at være adskilt (eller løsrevet) fra dig selv, udeblivende orgasme, nedsat seksuallyst, ophidselse, nervøsitet, unormale drømme
 • Rysten, føler sig rastløs eller har problemer med at sidde eller stå stille, prikkende og stikkende fornemmelse (som når noget ”sover”), smagsforstyrrelser, øget muskeltonus
 • Synsforstyrrelser inklusive sløret syn, udvidede pupiller, nedsat evne til at se skarpt når man går fra at se på noget langt væk til at se på noget tæt på
 • Ringen for ørerne (tinnitus)
 • Hurtig puls, hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk, hedeture
 • Åndenød, gaben
 • Opkastning, diarre
 • Let udslæt, kløe
 • Hyppig vandladning, ude af stand til at lade vandet, vandladnings problemer
 • Menstruationsforstyrrelser såsom øget blødning eller øget uregelmæssig blødning, unormal sædafgang/orgasme (hos mænd), rejsningsproblemer (impotens)
 • Muskelsvaghed (asteni), træthed, kuldegysninger
 • Vægtøgning, vægttab
 • Forhøjet kolesterol i blodet.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)  

 • Hyperaktivitet, galopperende tanker og nedsat søvnbehov (mani)
 • Hallucinationer følelse af at være virkelighedsfjern, unormal orgasme, ligegyldighed eller manglende følelser, euforisk følelse, skæren tænder
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevægelser, nedsat koordination og balance,
 • Svimmelhed (især når man rejser sig for hurtigt), fald i blodtrykket
 • Blodigt opkast, sort tjæreagtig afføring (fæces) eller blodig afføring, hvilket kan være et tegn på indre blødning
 • Følsomhed over for sollys, blå mærker, unormalt hårtab
 • Manglende evne til at kontrollere vandladning
 • Stivhed, kramper og ufrivillige muskelbevægelser
 • Lette ændringer i blodets indhold af leverenzym

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)  

 • Kramper eller anfald
 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med feber
 • Desorientering og forvirring ofte samtidig med hallucinationer (delirium)
 • Ekstrem indtagelse af vand (kendt som SIADH)
 • Nedsat indhold af natrium i blodet
 • Stærke smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn
 • Unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse
 • Stærke mave- eller rygsmerter (som kan være tegn på et alvorligt problem i tarmene, leveren eller bugspytkirtlen)
 • Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer, som kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis)

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • Forlænget blødning, der kan være tegn på nedsat antal blodplader i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning
 • Unormal produktion af modermælk
 • Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen eller i opkast, pludselige blå mærker eller blodsprængninger

 

Ikke kendt hyppighed (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd; tanker om selvmord eller om at gøre skade på sig selv er set under behandling med venlafaxin eller lige efter afbrydelse af behandlingen (se punkt 2, ”Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 1A Farma”)
 • Svimmelhed
 • Aggression

 

Venlafaxin 1A Farma kan i nogle tilfælde medføre bivirkninger, som du ikke bemærker, såsom forhøjet blodtryk eller unormalt hjerteslag, lette forandringer i niveauerne af leverenzymer, natrium eller kolesterol i dit blod. I mere sjældne tilfælde kan Venlafaxin 1A Farma nedsætte blodpladernes funktion, hvilket fører til øget risiko for blå mærker og blødning. Derfor vil lægen bede dig om at afgive blodprøver fra tid til anden, særligt hvis du har taget Venlafaxin 1A Farma i lang tid. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske/sundhedspersonale eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venlafaxin 1A Farma indeholder:

Aktivt stof: venlafaxin. 

 

Hver hårde depotkapsel indeholder 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin som venlafaxinhydrochlorid.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Venlafaxin 1A Farma 37,5 mg, depotkapsler, hårde: 

Kapselindhold: Hypromellose, ammoniummethacrylat copolymer (type B), natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat. 

Overtræk: Butyleret methacrylatcopolymer 12,5 % 

Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E171) 

Printblæk: Shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520) 

 

Venlafaxin 1A Farma 75 mg, depotkapsler, hårde: 

Kapselindhold: Hypromellose, ammoniummethacrylat copolymer (type B), natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat. 

Overtræk: Butyleret methacrylatcopolymer 12,5 % 

Kapselskal Gelatine, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172) 

Printblæk: Shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520) 

 

Venlafaxin 1A Farma 150 mg, depotkapsler, hårde: 

Kapselindhold: Hypromellose, ammoniummethacrylat copolymer (type B), natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat. 

Overtræk: Butyleret methacrylatcopolymer 12,5 % 

Kapselskal Gelatine, titandioxid (E171), erythrosin (E127), indigotin I (E132) 

Printblæk: Shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520) 

Udseende og pakningsstørrelser

Venlafaxin 1A Farma 37,5 mg, depotkapsler, hårde: Hvid uigennemsigtig - hvid uigennemsigtig hård gelatinekapsel størrelse 0, der indeholder én rund, bikonveks, filmovertrukken tablet, præget med ”VEN” på hætten og med ”37.5” på kroppen. 

 

Venlafaxin 1A Farma 75 mg, depotkapsler, hårde: Rødlig uigennemsigtig - rødlig uigennemsigtig hård gelatinekapsel størrelse 0, der indeholder to runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ”VEN” på hætten og med ”75” på kroppen. 

 

Venlafaxin 1A Farma 150 mg, depotkapsler, hårde: Rød-orange uigennemsigtig - rød-orange uigennemsigtig hård gelatinekapsel størrelse 00, der indeholder tre runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ”VEN” på hætten og med ”150” på kroppen. 

 

Pakningstørrelser: 28, 56, 98, 100 og 112 depotkapsler, hårde  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Pharmathen S.A.,6, Dervenakion str.,GR - 15351 Pallini Attikis, Grækenland  

Eller 

Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grækenland  

Eller 

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i september 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...