Flecainid "Actavis"

tabletter 100 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flecainid Actavis, 100 mg, tabletter  

Flecainidacetat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Flecainid Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flecainid Actavis
 3. Sådan skal du tage Flecainid Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Flecainid Actavis tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiarytmika. De virker ved at regulere hjertets rytme. 

Flecainid tabletter kan bruges til behandling af følgende tilstande, når andre lægemidler ikke virker: 

 • Uregelmæssige hjerteslag i de øvre hjertekamre (atrier), herunder Wolff- Parkinson-White syndrom
 • Uregelmæssige hjerteslag i de nedre hjertekamre (ventriklerne)

 

Lægen kan have givet dig Flecainid Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flecainid Actavis

Tag ikke Flecainid Actavis, hvis:

 • du er allergisk over for flecainidacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flecainid Actavis (angivet i punkt 6).
 • du lider af ledningsforstyrrelser i hjertet, såsom langsom eller hurtig puls eller hjerteblok
 • du lider af hjertesvigt
 • du har alvorligt lavt blodtryk
 • du har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt)
 • du lider af kardiogent chok
 • du har hurtig og uregelmæssig hjerterytme (langvarig atrieflimren)
 • du tager disopyramid (lægemiddel til behandling af uregelmæssig hjerterytme)
 • du har kendt Brugada syndrom (genetisk sygdom, der er kendetegnet ved unormalt elektrokardiogram)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Flecainid Actavis, hvis du 

 • lider af lavt eller højt indhold af kalium i blodet
 • har en lever- eller nyresygdom
 • har en pacemaker
 • har en hjertesygdom eller et forstørret hjerte
 • har hurtige eller uregelmæssige hjerteslag efter hjerteoperation
 • har fået at vide at du har forstyrrelser i hjerterytmen kendt som syg sinus syndrom

Brug af anden medicin sammen med Flecainid Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • verapamil eller beta-blokkere (f.eks. propranolol til behandling af hjertesygdomme)
 • afføringsmidler (til behandling af forstoppelse)
 • diuretika (vanddrivende lægemidler)
 • steroider (f.eks. betamethason, hydrocortison eller prednisolon)
 • natriumkanalblokkere (f.eks. lidocain til behandling af uregelmæssig hjerterytme (arytmi) eller som lokalbedøvelse)
 • fenytoin, phenobarbital eller carbamezepin (til behandling af epilepsi)
 • digoxin (til behandling af hjertelidelser)
 • amiodaron, kinidin eller disopyramid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)
 • cimetidin (til behandling af mavesår)
 • fluoxetin, paroxetin eller tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin til behandling af depression)
 • terfenadin, mizolastin eller astemizol (til behandling af allergiske reaktioner)
 • kinin eller halofantrin (til behandling eller forebyggelse af malaria)
 • ritonavir, lopinavir og indinavir (til behandling af HIV)
 • clozapin (antipsykotika)
 • terbinafin (svampemiddel)

Graviditet, amning og fertilitet‌

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Flecainid bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt, da flecainid har vist sig at krydse placenta hos patienter, der anvender flecainid under graviditeten. Hvis flecainid anvendes under
graviditet, bør flecainid plasma niveauet monitoreres. Du skal straks kontakte din læge, hvis du har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du gerne vil have et barn. 

 

Amning  

Flecainid udskilles i modermælken. Ammende mødre bør ikke amme, mens de tager Flecainid. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds før du tager medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flecainid kan give svimmelhed og påvirke dit syn. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal køre bil eller betjene maskiner. 

Test

Din læge vil kontrollere din udvikling regelmæssigt med EKG (elektrokardiogram) og blodprøver, og kan ændre dosis, hvis det er nødvendigt. 


Hvis du ser en anden læge eller indlægges på hospitalet, så informer lægen om, hvilke lægemidler du tager. 

3. Sådan skal du tage Flecainid Actavis

Tag altid Flecainid Actavis nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Behandlingen kan påbegyndes på hospitalet. 


Synk tabletterne hele med et glas vand på tom mave eller en time før et måltid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge (13-17 år): 

Behandling af uregelmæssige hjerteslag i de øvre hjertekamre (atrier): 

 • startdosis er 50 mg 2 gange daglig op til højst 300 mg daglig.


Behandling af uregelmæssige hjerteslag i de nedre hjertekamre (ventriklerne): 

 • startdosis er 100 mg 2 gange daglig op til højst 400 mg daglig.

 

Børn og unge (under 12 år):  

Flecainid Actavis anbefales ikke til børn under 12 år. 

 

Ældre patienter, patienter med pacemaker, patienter med nyre- eller leverproblemer eller patienter der anvender amiodaron eller cimetidin: 

En lavere dosis af Flecainid kan anvendes.  

Hvis du har taget for meget Flecainid Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Flecainid Actavis tabletter end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Flecainid Actavis

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Flecainid Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde op med at tage Flecainid Actavis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at tage flecainid og kontakt din læge, hvis følgende allergisk reaktion opstår: hududslæt som kan være kløende, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, eller vejrtræknings- eller synkebesvær. Lav blodtælling (ondt i halsen, feber, uforklarlige blå mærker eller blødning, mundsår), forhøjet leverenzymniveau med eller uden gulsot (gulfarvning af hud og/eller det hvide i øjnene), symptomer på at din hjertesygdom bliver værre eller der udvikles nye hjertesymptomer, en ændring i hjerterytmen (særligt hos patienter med eksisterende hjerteproblemer). 


Fortæl din læge, hvis du bemærker nogle af følgende bivirkninger eller får andre bivirkninger, som ikke er nævnt: 


Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Svimmelhed, ørhed, uklarhed, hovedpine, dobbeltsyn eller sløret syn  

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

vejrtrækningsproblemer, kvalme eller opkastning, depression, angst, ufrivillige bevægelser, prikkende og stikkende fornemmelser, problemer med koordinering, rødmen, øget svedtendens, søvnbesvær, besvimelse, rysten, roterende fornemmelse, ringen for ørerne, træthed, feber, svaghed, diarré, forstoppelse, mavesmerter  

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Ændring i antal og typer af blodlegemer, hallucinationer, øget hjertefrekvens, forvirring, hukommelsestab, kramper, lungebetændelse, mundtørhed, smagsforstyrrelser, forandringer af nerver i fingre og tæer, som giver følelsesløshed, nedsat appetit, luft i maven, hårtab  

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

Ændringer i immunforsvaret, som kan være forbundet med inflammation, nervøsitet, virusinfektion i lungerne, der medfører stakåndethed, hoste og høj feber 

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

Aflejringer i hornhinden, muskel- og ledsmerter, impotens  

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Overfølsomhed over for lys, brystsmerter 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Flecainid Actavis utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Flecainid Actavis ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Flecainid Actavis i original emballage, da det er følsomt for lys.
 • Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP” eller ”Udløbsdato”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flecainid Actavis indeholder

Aktivt stof: Flecainidacetat. Hver tablet indeholder 100 mg flecainidacetat.  

Øvrige indholdsstoffer: Croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, prægelatineret majsstivelse og mikrokrystallinsk cellulose (E460) 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Flecainid Actavis er en hvid, rund, bikonveks tablet der på den ene side har delekærv samt bogstaverne ”C” over linjen og ”FJ” under, den modsatte side har blot et delekærv. 

 

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. 

 

Pakningsstørrelser  

Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168, 180 tabletter. 

Polypropylenbeholder: 100, 250, 500, 1000 tabletter. 

Polyethylenbeholder: 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg. 

Tlf.: 44 98 55 11, E-mail: info@tevapharm.dk. 

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren,Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...