Attentin®

tabletter 5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

ATTENTIN 5 mg tabletter  

Dexamfetaminsulfat 

 

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Attentin.
 3. Sådan skal du bruge Attentin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Attentin er et psykostimulerende middel.
 • Attentin virker ved at forbedre aktiviteten i dele af hjernen.
 • Dette lægemiddel kan hjælpe med at forbedre opmærksomheden og koncentrationen og reducere impulsiv adfærd.
 • Du skal anvende Attentin til behandling af ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder).
  • Anvendes til børn og unge i alderen 6-17 år.
  • Er ikke indiceret til alle børn med ADHD
  • Anvendes kun, når et andet lægemiddel, der kaldes methylphenidat, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektivt.
  • Bør anvendes som en del af et behandlingsprogram, der typisk omfatter psykologiske, pædagogiske og sociale behandlingsalternativer.

Behandling med Attentin må kun påbegyndes af og anvendes under overvågning af en specialist i adfærdssygdomme hos børn eller unge. 

 

Kontakt lægen, hvis dit barn får det værre, eller hvis dit barn ikke får det bedre i løbet af en måned. Lægen kan beslutte, at en anden behandling er nødvendig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Attentin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Attentin, hvis dit barn

 • er allergisk over for dexamfetaminsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Attentin (angivet i punkt 6).
 • har kendt overfølsomhed over for sympatomimetiske aminer (lægemidler der påvirker kroppens sympatiske nervesystem, funktioner i kroppen der udløses automatisk).
 • har forhøjet tryk i øjnene (glaukom).
 • har en tumor i binyrerne (fæokromocytom).
 • har et meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene.
 • har fremskreden årebetændelse (arteriosklerose).
 • nogensinde har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssigt hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom eller et medfødt hjerteproblem.
 • har sygdom i ionkanalerne.
 • aktuelt tager eller i løbet af de sidste 14 dage har taget antidepressiv medicin (kendt som monoaminoxidase-hæmmer).
 • har et problem med skjoldbruskkirtlen.
 • har en spiseforstyrrelse, ikke føler sig sulten eller ikke vil spise (f.eks. anorexia nervosa).
 • har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis).
 • har psykiske problemer såsom:
  • et psykopatisk problem eller borderline personlighedsforstyrrelse.
  • unormale tanker eller visioner eller skizofreni.
  • tegn på et alvorligt problem med humøret, såsom:
   • selvmordstanker.
   • svær depression.
   • mani.
 • Udtalt fysisk aktivitet, manglende tålmodighed, aggressiv og provokerende, svært ved at kontrollere sine tanker og ord (hyperekscitabilitet).
 • nogle i din familie har Tourettes syndrom eller andre motoriske eller verbale tics (nervøse trækninger).
 • har gentagne trækninger i en del af kroppen, som er svære at kontrollere, eller gentager lyde og ord.
 • forstyrrelser i stofskiftet som giver et forhøjet niveau af porfyri i blodet, som kan ses ved mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som fx. angst.
 • har tidligere misbrugt alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dit barn tager Attentin hvis han/hun  

 • har en sygdom i blodet eller leveren, eller har nyreproblemer.
 • er meget urolig eller har en ustabil personlighed.
 • har et misbrug af receptpligtig medicin eller alkohol.
 • har haft anfald (krampeanfald, kramper, epilepsi) eller unormale hjernescanninger (EEG’er).
 • er en pige og er begyndt at få menstruation.
 • har forhøjet blodtryk.
 • har et hjerteproblem.
 • har et psykisk problem. Dette kan omfatte humørsvingninger, usædvanlig aggression, hallucinationer, vrangforestillinger, paranoia, ophidselse og angst, skyldfølelser eller depression.

 

Din læge vil gerne overvåge, hvordan medicinen påvirker dit barn. 

 

Kontroller, som din læge vil foretage, før Attentin anvendes  

Disse kontroller vil blive udført for at afgøre, om dette er det korrekte lægemiddel for dit barn. Din læge vil tale med dig om: 

 • andre lægemidler, dit barn tager.
 • om der tidligere har forekommet pludselige uforklarlige dødsfald i familien.
 • andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer) som du eller din familie kan lide af.
 • hvordan dit barn har det, om barnet føler sig opstemt eller langt nede, har mærkelige tanker, eller hvis dit barn har følt det sådan tidligere.
 • om der tidligere har været tilfælde af ’tics’ i familien (gentagne trækninger i en del af kroppen, som er svære at kontrollere, eller der gentages lyde og ord).
 • psykiske eller adfærdsmæssige problemer, som du eller din familie har lidt af.
 • Lægen vil før behandlingen startes, måle blodtryk, hjertefrekvens, vægt og højde, samt fortsat foretage jævnlige undersøgelser under behandlingen.

 

Din læge vil drøfte med dig, om dit barn er i risikogruppen for at få humørsvingninger (fra at være manisk til at være depressiv - kaldet ’bipolar lidelse’). De vil undersøge dit barns psykiske sygehistorie. om der har været depressioner, aggresiv adfærd og undersøge, om nogle i din familie har begået selvmord eller har bipolar lidelse eller depression. 

 

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Dette vil hjælpe din læge med at afgøre, om Attentin er den korrekte medicin for dit barn. Din læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, før der begyndes med at tage dette lægemiddel. 

 

Test for stoffer  

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat, når der testes for stoffer. Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan føre til et positivt resultat i ”anti-doping”-tests. 

 

Misbrug, forkert brug og videreslag.  

Dit barn bør overvåges og vurdes for risikoen for videresalg, forkert brug eller misbrug af Attentin. 

 

Selvmordsadfærd  

Hvis dit barn får selvmordstanker eller du oplever, at dit barn har selvmordsadfærd under behandling med Attentin, skal du straks kontakte lægen. 

 

Påvirkning af vægten/væksten  

Attentin kan forårsage en vægtreduktion hos nogle børn og unge. 

 • Det kan være, at barnet ikke tager på i vægt som forventet.
 • Hvis dit barn ikke vokser som forventet, kan lægen stoppe behandlingen med Attentin i et kort stykke tid.

 

Lægen vil under hele behandlingen med Attentin overvåge barnets vægt/vækst, barnets appetit, blodtryk/puls og om han/hun udvikler psykiske sygdomme eller eksisterende psykiske sygdomme forværres. 

 

Kontakt lægen, hvis dit barn under behandling får symptomer på problemer med hjertet som:  

 • hjertebanken.
 • usædvanlige brystsmerter.
 • pludselig besvimelse.
 • åndenød/andedrætsbesvær.
 • andre symptomer på hjertesygdom.

Børn og unge

Attentin bør ikke anvendes som behandling for ADHD hos børn under 6 år og voksne. Det er ukendt, om det er sikkert eller gavnligt for disse personer. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Attentin. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Attentin

Tal med ind læge, hvis dit barn tager medicin mod: 

 • depression (tricykliske antidepressive midler og selektive serotoninoptagelseshæmmere) eller inden for de sidste 14 dage har taget monoaminoxidase-hæmmer (MAO-hæmmer).
 • epilepsi (phenobarbital, phenytoin, primidon ethosuximid).
 • forhøjet blodtryk (f.eks. guanethidin, clonidin, reserpin, propranolol, betablokkere eller alfa-methyltyrosin).
 • forsurende midler i mave-tarm-kanalen der indeholder glutaminsyre HCl, ascorbinsyre, frugtsyre.
 • urinforsurende midler (ammoniumchlorid, natrium syre phosphat).
 • alkaliserende midler i mave-tarm-kanalen (natriumbikarbonat, acetazolamid, thiazider).
 • transportsyge, allergisk reaktioner som høfeber (antihistaminer).
 • stærkt smertestillende af typen opiater (f.eks. morfin, merperidin).
 • karsammentrækkende lægemidler (fx. visse typer bedøvelsesmidler, adrenalin, noradrenalin)
 • septisk chock (noradrenalin).
 • alkoholafhængighed (f.eks. disulfiram).
 • manier (lithium).
 • skizofreni, svære psykiske problemer (f.eks. phenothiaziner og haloperidol).
 • blodfortyndende (f.eks. coumarin- antikoagulantia).

Planlagt operation

Fortæl det til din læge, hvis dit barn skal opereres. Attentin bør ikke tages på operationsdagen, hvis der anvendes en bestemt form for bedøvelsesmiddel, da dette medfører en risiko for en pludselig blodtryksstigning under operationen 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Attentin sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Attentin i forbindelse med et måltid, undtaget med frugtjuice. Helst sammen med eller umiddelbart efter. måltidet. Der må ikke indtages alkohol, mens dette lægemiddel tages. Husk på, at visse madvarer og visse lægemidler indeholder alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis din datter er gravid eller ammer, har mistanke om, at hun er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Din læge vil drøfte præventionsmidler med jer.
 • Din datter må ikke bruge Attentin, hvis hun er gravid.

 

Amning:  

 • Hvis din datter ammer, må hun kun bruge Attentin efter aftale med lægen.
 • Lægen vil vurdere fordele/risici ved amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Attentin kan give bivirkninger som svimmelhed, døsighed, synsforstyrrelser, dobbeltsyn, problemer med at fokusere eller give sløret syn. Dette kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dit barn må ikke køre bil eller motorcykel og skal lade være med at cykle. Dit barn må ikke arbejde med værktøj eller maksiner. 

Attentin indeholder isomalt (E953)

 • Denne medicin indeholder Isomalt (E953). Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du bruger Attentin

3. Sådan skal du bruge Attentin

Tag altid Attentin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1 1/2 dl).Helst sammen med eller umiddelbart efter måltider. Attentin tabletter skal tages på samme tidspunkt i forhold til måltider. Den sidste dosis bør generelt ikke gives for lang tid efter frokost for at forhindre problemer med at falde i søvn. 

 

Tabletterne har en delekærv og kan om nødvendigt deles. Delekærven er kun der for at hjælpe dig med at knække tabletten, hvis der er problemer med at sluge tabletten hel. Hvis tabletten skal deles, placeres den på en solid overflade med den glatte side med krydsdelekærven nedad, og der trykkes forsigtigt på midten af tablettens overside med pegefingeren. Tabletten knækker derved i fire dele. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Attentin 5 mg er ikke godkendt til voksne. 

 

Ældre:  

Attentin 5 mg bør ikke anvendes til ældre. 

 

Brug til børn og unge over 6 år:  

Den sædvanlige anbefalede dosis er fra 5 mg til 20 mg dagligt. 

 • Din læge vil normalt påbegynde behandlingen med en lav dosis på en tablet Attentin. Dosis vil øges gradvist med en tablet med Attentin med ugentlige intervallet efter behov.
 • Den maksimale daglige dosis er 20 mg (i sjældne tilfælde kan 40 mg være nødvendigt).

 

Hvis dit barn ikke får det bedre, skal du fortælle det til lægen. Lægen kan beslutte, at en anden behandling er nødvendig. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Langvarig behandling  

Din læge kan beslutte, hvor længe behandlingen skal gives. Hvis dit barn tager dette lægemiddel i over et år, bør din læge stoppe behandlingen i et lille stykke tid, f.eks. i skoleferien. Dette vil vise, om lægemidlet stadig behøves. 

Hvis dit barn har taget for meget Attentin

Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis dit barn har taget flere Attentin, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og dit barn føler sig utilpas. 

 

Symptomer:  

 • Tegn på en overdosering kan omfatte: opkastning, ophidselse, aggressioner, rysten, overaktive reflekser, muskeltrækninger, krampeanfald, der fører til koma, overstadig lykkefølelse, forvirring, hallucinationer, svedtendens, store pupiller, tørre slimhinder, rødme, hovedpine, høj feber, brystsmerter, hurtig puls, hjertebanken, ureglesmæssig hjerterytme, forhøjet blodtryk, nedsat vejrtrækning, koma, kredsløbskollaps og død

Hvis dit barn har glemt at tage Attentin

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis dit barn har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis dit barn holder op med at tage Attentin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Hvis dit barn pludseligt holder op med at tage Attentin, kan det føre til ekstrem træthed, og ændring af søvn som kan ses på EEG, alvorlig depression og abstinenssymptomer. Hvis du skal stoppe med behandlingen af Attentin, skal din læge overvåge dine symptomer. 

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertestop. Ring straks 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning (intrakraniel blødning). Ring 112.
 • Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Selvmordsadfærd. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen (cerebral arteritis og/eller okklusion). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Forandringer i hjertemuskulaturen. (kardiomyopati). Kontakt lægen.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (myokardieinfakt). Ring 112.
 • Meget høj feber. Over 41 grader C. (hyperpyreksi). Kontakt straks lægen.
 • Pludselig død.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning (acidose). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi). Ring 112.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. kontakt snarest lægen.
 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle (kardiovaskulær kollaps) i forbindelse med kardiovaskulær kollaps, er der set forbigående hyperaktivitet, høj feber over 40 °C, hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning (acidose) og død. Ring 112.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga tyktarmsbetændelse (Colitis). Kontakt lægen.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Nedsat appetit, nedsat vægtøgning og vægttab ved langvarig brug til børn.
 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Mavesmerter, mavekramper, kvalme, opkastninger. Opstår normalt ved behandlingsstart og kan lindres ved samtidig fødeindtagelse.
 • Mundtørhed som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Attention i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Ændring af blodtrykket. Forhøjt blodtryk eller svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Uregelmæssig hjerterytme, typisk forhøjet.
 • Artralgi (ledsmerter).
 • Svimmelhed.
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Hovedpine.
 • Hyperaktivitet.
 • Unormal adfærd.
 • Truende, evt. voldelig adfærd (aggression). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øget psykomotorisk aktivitet (ekscitation).
 • Angst.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Irritabilitet.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat evne til at se skarpt. (akkomodationsbesvær).
 • Sløret syn.
 • Store pupiller (mydriasis).
 • Nedsat højde og nedsat vægt (vækstretardation).
 • Træthed.
 • Udslæt.
 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)(leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder pga. for få blodplader (trombocytopenisk purpura).
 • Ufrivillige bevægelser, tics som lyde, motoriske tics (Tourettes syndrom).
 • Påvirkning af leverens funktion evt. med gulsot (unormal leverfunktion). Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Muskelkramper.
 • Koreoatetoide bevægelser (vridende og spjættende) bevægelser af ekstremiteter.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics).
 • Forværring af allerede eksisterende tics.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. (erythema multiforme).
 • Allergisk hudreaktion (fikseret lægemiddeleruption).

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Brystsmerter.
 • Diarre.
 • Overfølsomhed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Usikre bevægelser (ataksi).
 • Smagsforstyrrelser (dysgeusi).
 • Koncentrationsbesvær.
 • Kraftige reflekser.
 • Rysten (tremor).
 • Forvirring.
 • Afhængighed.
 • Følelsesudsving med utilfredshed og irritation (dysfori).
 • Let til tårer, vrede eller angst (følelseslabilitet).
 • Hæmmet præstation i kognitive test.
 • Ændret sexlyst.
 • Søvnterror.
 • Tvangspræget adfærd. (obsessiv-kompulsiv adfærd).
 • Paniktilstande.
 • Paranoia.
 • Rastløshed.
 • Impotens, rejsningsbesvær.
 • Svedtendens.
 • Hårtab (alopeci).
 • Abstinenssymptomer som kan vise sig som følelsesudsving med utilfredshed og irritation, træthed, tydelige og ubehagelige drømme, søvnløshed, unormal træthed, øget appetit, psykomotorisk retardering eller ophidselse, glædesløshed og trang til stoffer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Attentin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Attentin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Attentin ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Attentin i original yderpakning for at beskytte mod fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Attentin indeholder:

Aktivt stof: Dexamfetaminsulfat  

En tablet indeholder 5 mg dexamfetaminsulfat 

 

Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E953), crospovidon og magnesiumstearat  

Udseende og pakningsstørrelser:

Tablet (hvid, rund), kløverformet tablet (snap tab), med en skåret krydsdelekærv på oversiden og en krydsdelekærv præget med "S" på hver fjerdedel på bagsiden. Tabletterne kan deles. 

Æskerne indeholder tabletter pakket i blisters fremstillet af PVC/PE/PVdC aluminiumsfolie. 

 

Attentin fås i: 

Attentin 5 mg i pakninger med 30 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...