Keflex®

tabletter 500 mg

Stada Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Keflex 500 mg tabletter  

Cefalexin. 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Keflex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Keflex
 3. Sådan skal du tage Keflex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Keflex er et antibiotikum, som tilhører gruppen cefalosporiner.  

Du kan tage Keflex mod betændelse forårsaget af bakterier.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Keflex

Tag ikke Keflex, hvis:

 • du er overfølsom overfor det aktive stof (cefalexin), andre cefalosporiner eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Keflex angivet i pkt. 6.
 • du er overfølsom overfor penicillin.

 

Fortæl det til lægen, før du tager cefalexin: hvis du tidligere har oplevet et svært hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget cefalexin eller andre antibakterielle midler 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen inden du tager Keflex, hvis du er overfølsom overfor penicillin, da du så også kan være overfølsom overfor Keflex.
Tal med lægen, hvis du skal tage Keflex i længere tid, da virkningen af Keflex kan blive nedsat. 


Har du en nyresygdom, vil lægen undersøge dig regelmæssigt for at se, om dine nyrer fungerer normalt.
Kontakt lægen, hvis du får voldsom diarré under behandlingen. Det kan være tegn på alvorlig tyktarmsbetændelse.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Keflex. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Vær særlig forsigtig med cefalexin:  

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er indberettet i forbindelse med brug af cefalexin. AGEP optræder ved påbegyndelse af behandlingen som et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse ledsaget af feber. Det hyppigste sted er primært i hudfolderne samt på kroppen og de øvre ekstremiteter. Risikoen for forekomst af denne alvorlige hudreaktion er højest i løbet af den første uge af behandlingen. Hvis du udvikler et alvorligt udslæt eller får andre af disse hudsymptomer, skal du holde op med at tage cefalexin og straks kontakte din læge eller søge lægehjælp. 

Brug af anden medicin sammen med Keflex

Fortæl lægen, hvis du får: 

 • andre antibiotika (kloramfenikol, erythromycin, sulfonamid, tetracyklin og andre cefalosporiner).
 • medicin mod urinsur gigt (probenecid).
 • medicin mod diabetes (metformin).
 • vanddrivende medicin eller medicin mod for højt blodtryk (diuretika).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Keflex efter lægens anvisning 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du tager Keflex. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Keflex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Keflex

Dosering

Voksne: ½ - 1 tablet (250 - 500 mg) 3 - 4 gange daglig.  

Hvis du har alvorlige betændelser, kan lægen øge din dosis. 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

Børn: Den daglige dosis følger barnets vægt. Følg lægens anvisning. 

Du kan normalt ikke give Keflex til børn under 10 kg. Følg lægens anvisning. 

 

Hvis barnet har alvorlige betændelser, kan lægen fordoble doseringen. Følg lægens anvisning.  

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at halvere dosis. 

Du skal følge lægens anvisninger. 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Keflex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Keflex, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Du kan få symptomer som kvalme, opkastning, smerter og ubehag i maven, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, muskelkramper, kramper, koma, nyresvigt. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Keflex end der står i denne indlægsseddel eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Keflex

Hvis du har glemt at tage Keflex, skal du fortsætte med almindelig dosering. Tag aldrig en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Keflex kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker samt infektioner og feber. Kontakt straks læge.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. (Kan være livsfarligt).
 • Leverbetændelse med gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Alvorlig tyktarmsbetændelse med diarré. Kontakt straks læge.
 • Betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber. Kontakt læge.
 • Kraftig afskalning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)  

 • Hallucinationer. Kontakt læge.
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse ledsaget af feber ved påbegyndelse af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Stop med at bruge cefalexin, hvis du udvikler disse symptomer, og kontakt straks din læge eller søg lægehjælp. Se også pkt. 2.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Diarré, kvalme.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Udslæt, nældefeber, kløe.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • Kløe i skede og endetarm.
 • Betændelse i skeden.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Mavesmerter, opkastning.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Træthed.
 • Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Nedsat funktion af nyrerne. Symptomerne forsvinder, når behandlingen stoppes.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)  

 • Infektion forårsaget af hvid skimmelsvamp (Candida albicans) i skeden.
 • Rastløs uro.
 • Forvirring.
 • Feber.
 • Smerter i leddene.
 • Betændelse i leddene.

 

Keflex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i laboratorieprøver, f.eks. et øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), falsk, positiv reaktion for glukose i urinen, forhøjede levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkmasst@dkmasst.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Keflex efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Keflex 500 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Cefalexin. 

Øvrige indholdsstoffer: Povidon K-90, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, glycerol, colour mixture orange M-1-3509 (talcum, hypromellose, farvestof: Titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172)). 

Udseende og pakningsstørrelser

Keflex tabletter er ferskenfarvede, pudefor mede, filmovertrukne tabletter mærket ”GP4”.  

Tabletterne har delekærv. 

Keflex findes i pakningsstørrelserne 20, 40 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Nordic Aps 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Fremstiller

ACS DOBFAR S.P:A.
Via Laurentina Km 24,730  

00040 Pomezia (Rome)  

Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...